Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 19-05-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 14 april 2016 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

3.1 Gewijzigd raadsvoorstel inzake 'Gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie (GRB) Delft-Rijswijk voor IT-diensten'. (week 15, nr. 1985623) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de begeleidende brief wordt door het college een toelichting gegeven op het gewijzigde raadsvoorstel. Daarbij wordt aangegeven inhoudelijk niets is gewijzigd en de aanpassingen uitsluitend technisch van aard (aanpassing ingangsdatum en een hierop eveneens geactualiseerde begrotingswijziging).
Advies: vanwege de beperkte (technische) wijzigingen; agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.

3.2 Raadsvoorstel inzake 'Verordening toeristenbelasting Delft 2017' (week 17, nr. 2763862) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: agenderen voor de overlegvergadering van 23 juni 2016.

3.3 College van B&W: Cultuurkader Delft 2016-2019 (week 18, nr. 2772924) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: agenderen voor de overlegvergadering van 23 juni 2016.

3.4 College van B&W: Initiatiefvoorstel elk stembureau telt (week 18, nr. 2772886) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Van het college is een bestuurlijke reactie ontvangen op het initiatiefvoorstel van de fractie van Onafhankelijk Delft waarover in de raadsvergadering van 28 april jl. tot bespreking in de commissie EFB van 19 mei is besloten.
Advies: betrekken bij het initiatiefvoorstel in de aansluitende overlegvergadering.

3.5 College van B&W: concept-zienswijze begroting 2017 Veiligheidsregio Haaglanden Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Jaarlijks zijn zienswijzen op ontwerpbegrotingen van gemeenschappelijke regelingen aan de orde, waarbij speelt dat deadlines niet exact aansluiten op vergaderdata van alle aangesloten individuele gemeenten. Voor de concept-zienswijze van de Veiligheidsregio Haaglanden geldt als deadline 13 juni a.s.; die datum ligt voor de eerstvolgende commissievergadering EFB.
Advies: indien fracties aanleiding zien tot het indienen van tekstwijzigingsvoorstellen; agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.

4 Planning en externe oriƫntaties: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties