Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 14-01-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst overlegvergadering EFB 12 november 2015 Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (in de commissie EFB van 4 februari a.s. worden besluitenlijsten t/m 14 januari ter vaststelling aangeboden)

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van maximaal 2 uur en 30 minuten aan te houden. Dit betekent dat van een netto-presentatietijd van maximaal 15 minuten en verder van 10 minuten per fractie en 30 minuten voor het college voor alle agendapunten wordt uitgegaan. Voor evt. insprekers is 10 minuten geraamd. Daarnaast is bij de diverse agendapunten een indicatieve behandeltijd aangegeven.

6 Mondelinge toelichting voortgang beveiligingswerkzaamheden Prinsenhof Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Dit agendapunt is ingepland overeenkomstig de daarover gedane toezegging door wethouder Förster in de raad van 18 december jl. Na de toelichting is er gelegenheid voor vragen en opmerkingen vanuit de commissie.
Wethouder Förster is uitgenodigd voor dit agendapunt.

7 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: 7a) Overeenkomstig de motie "Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH" van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor een korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH. Bij het agendapunt zijn in afgelopen weken ontvangen stukken over de Metropoolregio te betrekken.
7b) In de commissie EFB van 16 april 2015 is vanuit de commissie verzocht om het maandelijkse agendapunt MRDH in de commissie na één jaar te evalueren. Als input voor deze evaluatie wordt namens de commissievoorzitter EFB en de voorzitter van de Delftse MRDH-delegatie een compact memo aangeboden. De commissie wordt gevraagd of zij zich kan vinden in de suggestie om de bestaande werkwijze met een verfijning voort te zetten.
7c) Door de Delftse MRDH-delegatie wordt de commissie ter instemming een concept-brief voorgelegd waarin de MRDH verbeteringen voor het functioneren van de adviescommissies Economische Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit worden voorgesteld.
Burgemeester Verkerk is uitgenodigd voor dit agendapunt; verder zal de heer Bongers (voorzitter MRDH-delegatie) een toelichting verzorgen.

8 Presentatie stand van zaken organisatieontwikkeling gemeente Delft Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Conform de belofte in de commissie EFB van 16 april 2015 verzorgt de heer Krul, gemeentesecretaris, een presentatie van 15 minuten over de stand van zaken van de organisatieontwikkeling. Na de presentatie is er gelegenheid voor vragen en opmerkingen vanuit de commissie.
Wethouder Harpe is uitgenodigd bij dit agendapunt.

9 College van B&W: nota rolneming Delft: "vasthouden en loslaten" (week 51-2015, nr. 2673623). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Mede op basis van het op 8 oktober 2015 gevoerde kaderstellende commissiedebat biedt het college de nota Rolneming Delft (voorheen: regienota) aan. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht het onderwerp aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.
Wethouder Harpe is uitgenodigd voor dit agendapunt.

10 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties