Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 14-01-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 3 december 2015 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

3.1 College van B&W: nota Rolneming Delft: "vasthouden en loslaten" (week 51-2015, nr. 2673623) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Mede op basis van het op 8 oktober 2015 gevoerde kaderstellende commissiedebat biedt het college de nota Rolneming Delft (voorheen: regienota) aan.
Advies: agenderen voor de aansluitende overlegvergadering; mede gelet op het eerder gevoerde kaderstellende debat en de ruimte op de agenda.

3.2 Raadsvoorstel inzake 'Verruiming openingstijden op zondag / bevoorrading op zondag' (week 51-2015, nr. 2662858) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In het raadsvoorstel wordt een aanpassing van de winkeltijdenverordening met ingang van 1 maart a.s. voorgesteld.
Advies: agenderen voor de overlegvergadering van 4 februari 2015.

4 Planning en externe oriƫntaties: ter vaststelling Bekijk dit agendapunt online

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties