Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 25-06-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijsten overlegvergaderingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: a) commissie EFB van 16 april 2015;
b) commissie EFB van 21 mei 2015 (wordt per mail toegezonden en eerstvolgende vergadering vastgesteld)

3 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De voorzitter stelt voor een totale spreektijd van 2 uur en 35 minuten aan te houden. Dit betekent 10 minuten per fractie voor alle agendapunten van deze vergadering. De spreektijd voor het college is daarbij 30 minuten. Voor de toelichting van de voorzitter van de Rekening & Auditcommissie en eventuele insprekers is in totaal 15 minuten geraamd.

5 Raadsvoorstel inzake verordening toeristenbelasting 2016 Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissie wordt gevraagd te adviseren over het raadsvoorstel (week 18, nr. 1878072) ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 2 juli 2015.
De Delftse Rekenkamer heeft toegelicht dat het onderzoek over toerisme nog niet gereed is. Ter aanvullende toelichting meldt de Rekenkamer: “Ons onderzoek betreft Toerisme(beleid) en niet specifiek de hoogte van de toeristenbelasting. Het volgende valt gelet op de discussie die plaats gaat vinden op 25 juni van onze kant te vermelden (wellicht ten overvloede):
- Toeristenbelasting is een lokale belasting, met een algemene heffingsgrond (net als hondenbelasting);
- Een scan naar de elasticiteit 'hoogte toeristenbelasting' en 'toerisme' heeft vooralsnog geen gevalideerde kennis opgeleverd.”

Wethouder Förster is voor dit agendapunt uitgenodigd

6 Raadsvoorstellen jaarstukken 2014 Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: a) Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2014 (incl. MPG 2015-2018) (week 18, nr. 1879710);
b) Voorstel aan de gemeenteraad inzake Advies Rekening- & Auditcommissie jaarstukken 2014 (week 25, nr. 1918580) .
R&A-commissielid de heer Vreugdenhil licht het advies van de Rekening & Auditcommissie kort toe.

De commissie wordt gevraagd over beide raadsvoorstellen te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 2 juli 2015.
Aangezien het gemeentelijk jaarverslag 2014 alle beleidsterreinen omvat, zijn alle commissies en alle collegeleden voor de bespreking uitgenodigd; zij zullen op volgorde van locoburgemeesterschap het woord krijgen om te reageren op de inbreng vanuit de commissie.

Verder zijn onderstaande stukken 2014 bij dit agendapunt te betrekken:
- YES!Delft: jaarrekening 2014 (week 20, nr. 1890818) op verzoek van de fractie van Stadsbelangen. Motivering: "In deze jaarrekening staan alleen financiële grondslagen genoemd, maar er wordt verder geen enkele toelichting gegeven."
- Werkse!: jaarrekening 2014 (week 23, nr. 1905604) op verzoek van de fracties van Onafhankelijk Delft en STIP. Motivering Onafhankelijk Delft: "De fractie is het niet eens met de hoogte van het salaris van de directeur (€211.624 ) en wil dat het college het salaris in 2015 reeds gaat afbouwen, bijv. terugbrengen naar maximaal het ministerssalaris (wnt-norm)."Motivering STIP: "De jaarrekening van Werkse! relateert aan politieke zaken die niet in de commissie R&A aan bod komen."
- Advies Rekeningencommissie Omgevingsdienst Haaglanden (week 25, nr. 1917724) en Omgevingsdienst Haaglanden- concept-jaarstukken 2014 (week 13, nr. 1860178). De rekeningencommissie van de ODH stuurt, voorafgaand aan behandeling in het Algemeen Bestuur op 1 juli 2015, een afschrift van haar verslag aan gemeenteraden van deelnemende gemeenten. Op die manier kunnen vanuit gemeenteraden desgewenst aandachtspunten worden meegeven aan lokale portefeuillehouders.

7 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014, wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor een korte terugkoppeling door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH.

Burgemeester Verkerk is voor dit agendapunt uitgenodigd.

Bij het agendapunt zijn te betrekken:
- MRDH: concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur 29 april 2015 (week 24, nr. 1913007);
- MRDH: agenda vergadering Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 18 juni 2015 (week 24, nr. 1911134)

8 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

9 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties