Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 03-12-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijsten Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: a) overlegvergadering EFB 8 oktober 2015:
b) overlegvergadering EFB 28 oktober 2015.

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van maximaal 3 uur en 10 minuten aan te houden. Dit betekent 12 minuten per fractie en 36 minuten voor het college voor alle agendapunten van deze vergadering. Voor evt. insprekers is van 22 minuten uitgegaan. Daarnaast is bij de diverse agendapunten een indicatieve behandeltijd aangegeven

6 Raadsvoorstel inzake Actualisering verordening BRP (week 44, nr. 2269886) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De D66-fractie heeft, na het stellen van technische vragen, verzocht om een korte behandeling van het raadsvoorstel voor het stellen van politieke vragen. Overige fracties hebben via de lijst van ingekomen stukken en de procedurevergadering van 12 november jl. ingestemd met agendering voor de hamerstukkenagenda van de raad.
Voor het raadsvoorstel geldt een voorziene inwerkingtreding per 1 januari a.s.
Wethouder Hekker is uitgenodigd voor dit agendapunt.

7 Raadsvoorstel inzake 3e Algemene Raads Begrotingswijziging (ARB) 2015 (week 48, nr. 2345821) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van uitkomst procedurevergadering)
Bij het raadsvoorstel is een versnellingsverzoek gevoegd voor behandeling in de overlegvergadering van 3 december 2015. Begrotingswijzigingen over het lopende jaar mogen op grond van artikel 192 van de Gemeentewet niet na 31 december door de gemeenteraad worden behandeld.
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel voor de raad van 17 december a.s.
Wethouder Hekker is uitgenodigd voor dit agendapunt.

8 Raadsvoorstellen van het presidium Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van uitkomst procedurevergadering)
a) Raadsvoorstel inzake wijziging Reglement van Orde van de gemeenteraad (week 48, nr. 2657899);
b) Raadsvoorstel inzake wijziging commissieverordening 2008 (week 48, nr. 2657889);
c) Raadsvoorstel inzake wijziging verordening op de werkgeverscommissie (week 48, nr. 2657904)

De voorstellen onder a. en b. zijn eerder besproken in het presidium en vormen een uitvloeisel van de bijeenkomst van de raad op 11 juni jl. op basis waarvan een aantal procesvoorstellen en enkele technische uitwerkingen geformaliseerd dienen te worden. Het raadsvoorstel ten aanzien van de werkgeverscommissie hangt samen met de staande praktijk. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de voorstellen voor de raad van 17 december a.s. gelet op de voorziene inwerkingtreding per 1 januari a.s.
De presidiumvoorzitter, mevrouw Huijpen, is uitgenodigd voor dit agendapunt.

9 Evaluatie van het Delftse evenementenbeleid 2015 (week 42, nr. 2088122) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Bij de bespreking van de evaluatie van het evenementenbeleid zijn, zoals afgesproken, tevens de (on)mogelijkheden van een ijsbaan op de Markt te betrekken.

Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht het onderwerp aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.
Wethouder Förster is uitgenodigd voor dit agendapunt

10 Metropoolregio Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Overeenkomstig de motie "Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH" van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor een korte terugkoppeling door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH.
Wethouders Förster en Harpe zijn uitgenodigd voor dit agendapunt.
Bij het agendapunt zijn in afgelopen weken ontvangen stukken over de Metropoolregio te betrekken.

11 Subsidiebeleid Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissiebespreking vindt plaats aan de hand van:
College van B&W: evaluatie stimuleringssubsidie (week 40, nr. 1990569)
College van B&W: aanbieding beleidsregel prestatiesubsidies (week 47, nr. 2345216)

Als vervolg op het kaderstellende debat dat op 21 mei jl. in de commissie heeft plaatsgevonden en overeenkomstig de in week 26 toegezonden bijgestelde planning, biedt het college de beleidsregel bij de raad ter consultatie aan. Na consultatie van de commissie zal het college de definitieve beleidsregel prestatiesubsidies in december 2015 vaststellen, waarna deze op 1 januari a.s. inwerking treedt.

Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht het onderwerp aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.
Wethouder Harpe is uitgenodigd voor dit agendapunt.

12 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties