Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 03-12-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 12 november 2015 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

3.1 Brief van college van B&W inzake aanbieding beleidsregel prestatiesubsidies (week 47, nr. 2345216) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Als vervolg op het kaderstellende debat dat op 21 mei jl. heeft plaatsgevonden en overeenkomstig de in week 26 toegezonden bijgestelde planning, biedt het college de beleidsregel bij de raad ter consultatie aan.
Advies: bekrachtigen van agendering voor de aansluitende overlegvergadering en gecombineerd behandelen met evaluatie stimuleringssubsidies (overeenkomstig geaccordeerd behandelvoorstel ingekomen stukken week 47 respectievelijk procedurevergadering 12 november jl.).

3.2 Raadsvoorstellen van het presidium Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: a) Raadsvoorstel inzake wijziging Reglement van Orde van de gemeenteraad (week 48, nr. 2657899);
b) Raadsvoorstel inzake wijziging commissieverordening 2008 (week 48, nr. 2657889);
c) Raadsvoorstel inzake wijziging van de verordening op de werkgeverscommissie (week 48, nr. 2657904)
De voorstellen onder a. en b. zijn eerder besproken in het presidium en vormen een uitvloeisel van de bijeenkomst van de raad op 11 juni jl. op basis waarvan een aantal procesvoorstellen en enkele technische uitwerkingen geformaliseerd dienen te worden. Het raadsvoorstel ten aanzien van de werkgeverscommissie hangt samen met de staande praktijk. In verband met de voorziene ingangsdatum van 1 januari a.s. is het voorstel om deze stukken via de commissie EFB van 3 december door te geleiden naar de raad van 17 december a.s.
Advies: indien behoefte bestaat aan bespreking van één of meerdere van de drie raadsvoorstellen deze agenderen voor de aansluitende overlegvergadering; anders doorgeleiden naar de hamerstukkenagenda van de raad van 17 december 2015.

3.3 Raadsvoorstel inzake 3e Algemene Raads Begrotingswijziging (ARB) 2015 (week 48, nr. 2345821) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Bij het raadsvoorstel is een versnellingsverzoek gevoegd voor behandeling in de aansluitende overlegvergadering. Begrotingswijzigingen over het lopende jaar mogen o.g.v. artikel 192 van de Gemeentewet niet na 31 december door de gemeenteraad worden behandeld.Advies: indien behoefte bestaat aan bespreking van het raadsvoorstel: agenderen voor
de aansluitende overlegvergadering; anders doorgeleiden naar de hamerstukkenagenda van de raad van 17 december 2015.

4 Planning en externe oriëntaties: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties