Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 12-03-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud uitkomst voorafgaande procedurevergadering)
De PvdA-fractie heeft aanvullende vragen n.a.v. de ontvangen beantwoording op schriftelijke vragen inzake Koningsdag 2015 (week 6, nr. 1824258).
Wethouder Förster is uitgenodigd voor dit agendapunt

3 Vaststellen besluitenlijst overlegvergadering 5 februari 2015 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van maximaal 2 uur en 15 minuten aan te houden. Dit betekent dat van 9 minuten per fractie en 27 minuten voor het college voor alle agendapunten is uitgegaan. Voor evt. insprekers is 9 minuten geraamd. Daarnaast is bij de diverse agendapunten een indicatieve behandeltijd aangegeven.

6 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014, wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor een korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH.
Daarbij zijn de volgende stukken te betrekken:
- MRDH: agenda en stukken voor de vergadering van het algemeen bestuur op 6 maart 2015 (week 7, nr. 1825521);
- Metropoolregio: aanvullende stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 maart 2015 (week 9, nr. 1840657);
- Metropoolregio: agenda vergadering adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 10 maart 2015 (week 9, nr. 1837612).
Burgemeester Verkerk en wethouder Förster zijn uitgenodigd voor dit agendapunt.

7 Raadsvoorstel Beleidskader Veiligheid en handhaving 2015-2018 (week 5, nr. 1809315) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Als vervolg op de externe oriëntatie Veiligheid van 24 september jl., de algemene reflectieop veiligheid en bespreking van het concept-Regionaal Beleidsplan eenheid Den Haag 2015-2018 in de overlegvergadering van 2 oktober jl., biedt het college het Delftse beleidskader veiligheid en handhaving 2015-2018 ter vaststelling door de raad aan.
Burgemeester Verkerk is uitgenodigd voor dit agendapunt. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren. Bij de bespreking zijn desgewenst de volgende stukken te betrekken:
- Raad voor het Openbaar Bestuur: Advies "Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid" (week 51 2014, nr. 1783199);
- College van B&W: Regionaal beleidsplan 2015-2018 'Samen werken aan veiligheid en vertrouwen' (week 4, nr. 1813236);
- Burgemeester: Persgesprek met de Lokale Driehoek (week 8, nr. 1835366).

8 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

9 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties