Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 12-03-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 5 februari 2015 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

3.1 College van B&W: bezuiniging apparaatskosten vanuit organisatieperspectief 2018 (week 6, nr. 1822949) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: desgewenst betrekken bij commissiebehandeling Kadernota op 18 juni 2015.
NB: gerelateerd aan deze brief is door de fractie van Stadsbelangen in de overlegvergadering van 5 februari jl. een rondvraag gesteld, welke op 4 maart jl. is beantwoord.

3.2 College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van de fractie PvdA inzake Koningsdag 2015 (week 6, nr. 1824258) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De beantwoording is geagendeerd op verzoek van de PvdA.
Motivering: “De fractie heeft aanvullende vragen aan de wethouder. Gelet op de termijnen voor Koningsdag zouden deze via het agendapunt 'Openstaande punten' kunnen worden afgehecht.”
Advies: agenderen voor de aansluitende overlegvergadering (via agendapunt 2 Openstaande punten).

3.3 Provincie Zuid-Holland: begrotingscirculaire 2016-2019 (week 10, nr. 1842696) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Adviezen:
1. College verzoeken om over de invulling van de aanbevelingen te rapporteren in de Kadernota; en (daarnaast);
2. Betrekken bij commissiebehandeling Kadernota op 18 juni 2015.

4 Planning en externe oriëntaties: ter vaststelling Bekijk dit agendapunt online

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties