Vergadering Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 12-11-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Besluitenlijst Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Vaststellen besluitenlijst van de procedurevergdering commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid van 1 oktober 2013

3 Behandelvoorstellen (n.a.v. ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

3.1 Algemene Plaatselijke Verordening Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Er zijn twee ingekomen stukken
- Nota invoering Drank- en Horecawet (ddl week 39, 1337544)
- Raadsvoorstel 'Reguliere actualisering van de APV voor Delft' (ddl week 44, 1355347)
Advies: De nota geeft een inhoudelijke toelichting op het beleid, dat uitgevoerd zal worden middels wijzigingen in de APV. Voorgesteld wordt om eerst de nota inhoudelijk te bespreken in de overlegvergadering van 12 november, en daarna het raadsvoorstel APV in de overlegvergadering van 3 december. Besluitvorming in de raadsvergadering van 19 december.

3.2 Naaktrecreatie Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Er zijn vier ingekomen stukken en een motie t.b.v. de begrotingsraad van 7 november.
- Burgerbrief inzake naaktstrand Delftse Hout (ddl week 41, 1344271)
- Brief van college inzake beantwoording burgerbrief over naaktstrand Delftse Hout (ddl week 44, 1360535)
- Burgerbrief inzake naaktrecreatie (ddl week 45, 1363704)
- Burgerbrief inzake erkenning ongeldigheid besluit 'sluiting naaktstrand Delfse Hout' (ddl week 45, 1366203)
Advies: De burgerbrief van week 41 is op verzoek van de fractie OD geagendeerd. Daarna is de brief van het college ontvangen, en was het onderwerp aan de orde in de bespreking van de begroting. Het resultaat daarvan is pas op 7 november duidelijk. Met medeneming van dat resultaat wordt de commissie gevraagd aan te geven of het nog zinvol is de naaktrecreatie in de commissie verder te bespreken, zo ja op welke termijn en onder welke voorwaarden van beschikbaarheid van informatie of concrete voorstellen.

3.3 Raadsvoorstel 'Deregulering: integraal horecabeleidwijzigingen Verordening Openbaar Gemeentewater Delft' (ddl week 44, 1356332) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: Bespreken in de overlegvergadering van 3 december, besluitvorming in de raad van 19 december

3.4 Raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Deze stukken worden kort na 5 november door het college aan de raad aangeboden, met het verzoek om in de raad te besluiten vóór het einde van het jaar.
Advies: Bespreken in de overlegvergadering van 3 december, besluitvorming in de raadsvergadering van 19 december 2013.

4 Planning/voortgang Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie het bijgevoegde document met diverse overzichten, zoals termijnplanning, externe oriëntaties, moties, toezeggingen en de terugkoppeling regionale samenwerking namens de Delftse Haaglanden-delegatie

5 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

6 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties