Vergadering Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 12-11-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 1 oktober 2013 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

6 Raadsvoorstel Afvalstoffenverordening Delft 2013 (ddl week 38, 1327796) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De afvalstoffenverordening wordt in de lokale wetgeving vastgelegd m.b.t. het inzamelen en aanbieden van huishoudelijk afval. De verordening dateert van 2005 en is aan actualisatie toe. Het voorliggende raadsvoorstel beoogt deze actualisatie tot stand te brengen.
Wethouder De Prez is uitgenodigd voor de bespreking.

7 Watertappunen in Delft: discussienota fractie Onafhankelijk Delft (ddl week 44, 1335446) en reactie van het college van B&W op de discussienota (ddl week 44, 1360531) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De fractie van Onafhankelijk Delft wil met de commissie aan de hand van deze notitie een discussie voeren over watertappunten. Afhankelijk van de reacties besluit de fractie of zij een initiatiefvoorstel zal indienen. De reactie van het college is schriftelijk toegezonden.
Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking.

8 Tijdelijke natuur en groenonderhoud: brief college van B&W over afdoening moties (ddl week 37, 1327663) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Dit onderwerp is geagendeerd omdat de fractie van D66 nog aanvullende vragen heeft. Deze hebben betrekking op de zorgen die bij de TUD en AM Wonen leven over de Flora en Faunawet in relatie tot de bestaande ontheffingsmogelijkheid.
Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking.

9 Nota invoering Drank- en Horecawet (ddl week 39, 1337544) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college heeft een nota vastgesteld, waarmee de raad geinformeerd wordt over de wijzigingen die in de APV doorgevoerd moeten worden als gevolg van de wijzigingen van de Drank- en Horecawet. Deze hebben betrekking op paracommercoalisme ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Een inhoudelijke bespreking van deze nota gaat, conform de wens van de commissie, vooraf aan de bespreking van het raadsvoorstel ter wijziging van de APV. Dit jaarlijkse raadsvoorstel t.b.v. actualisering van de APV wordt geagendeerd voor de overlegvergadering van 3 december 2013.
Burgemeester Verkerk is uitgenodigd voor de bespreking.

10 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties