Vergadering Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 01-10-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 10 september 2013 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

6 AB Avalex: onderzoek PwC governance structuur van Avalex (DDL week 27, 1312102), gewijzigde begroting 2013 en ontwerpbegroting 2014 Avalex met zienswijze (DDL week 20, 1302543) en jaarstukken Avalex 2012 (DDL week 27, 1312103) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder De Prez en wethouder Vokurka zijn voor de behandeling uitgenodigd. Spreektijd: 3 minuten per fractie, 12 minuten college.

Het Algemeen Bestuur van Avalex verzoekt de gemeenteraden kennis te nemen van het onderzoek naar de governance structuur van Avalex en de gekozen voorkeursvariant. In de begeleidende brief bij het onderzoek wordt inzicht gegeven in het verdere proces van planfase, ontwerpfase en implementatiefase. Op dit moment ontvangt het Algemeen Bestuur graag voor 31 oktober input van gemeenteraden over de in de brief geschetste planfase. De commissie wordt gevraagd om deze input te geven.

De brief van Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V. over het toekomstig governancemodel Avalex (DDL week 27, 1311757) kan desgewenst bij het onderwerp worden betrokken.

Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

7 College van B&W: afdoening toezegging Stadsbeheer in het kader van Delft regiegemeente (DDL week 29, 1316275) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder De Prez en wethouder Brandligt zijn voor de behandeling uitgenodigd. De commissie S&V is mede uitgenodigd voor de behandeling. Spreektijd: 3 minuten per fractie, 12 minuten college.

Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

8 College van B&W: Proces regionale samenwerking groen (DDL week 29, 1316064) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt is voor de behandeling uitgenodigd.

Het stuk is overgeheveld op verzoek van de SP-fractie. Motivering: Het gaat om veel geld, Delft heeft er veel belang bij en er is sprake van een volstrekt onduidelijke structuur en geldverdeling.
Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

9 College B&W: Informatie over Syriƫ-gangers (DDL week 26, 1309705) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Burgemeester Verkerk is voor de behandeling uitgenodigd. Spreektijd: 2 minuten per fractie, 8 minuten college.

De brief is overheveld op verzoek van de heer De Wit (Leefbaar Delft). Motivering: de fractie heeft nog een aantal aanvullende vragen.

Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

10 Stadsgewest Haaglanden: reactie op zienswijze begroting 2014 (DDL week 29, 1314777) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Burgemeester Verkerk is voor de behandeling uitgenodigd. Spreektijd: 2 minuten per fractie, 8 minuten college.

De brief is overgeheveld op verzoek van de SP-fractie. Motivering: Het Stadsgewest Haaglanden is duur en bezuinigt veel minder dan Delft. Er zijn twee moties in voorbereiding (evenveel bezuinigen en een sluitende rekening met een plus).

Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

11 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties