Vergadering Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 01-10-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst van de procedurevergadering commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 10 september 2013 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

3.1 College van B&W: afdoening motie M1-2 "Tijdelijke natuur" en motie M1-3 "Groenonderhoud" (DDL week 37, 1327663) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De heer Halsema heeft verzocht om overheveling van het stuk. Motivering: de fractie van D66 heeft aanvullende vragen over de genoemde zorgen bij de TUD en AM Wonen over de Flora & Faunawet, gezien de ontheffingsmogelijkheid die al sinds enkele jaren bestaat.
Advies: agenderen voor overlegvergadering 12 november.

3.2 College van B&W: raadsvoorstel over de afvalverordening Delft 2013 (DDL week 38, 1327796) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: agenderen voor overlegvergadering 12 november.

3.3 Discussienotitie lid De Wit en Stoelinga ten behoeve van een initiatiefvoorstel watertappunten Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Dit betreft een discussiestuk in de vorm van een concept-initiatiefvoorstel, dat de leden De Wit en Stoelinga eerst in de commissie BLD wensen te bespreken om te bekijken hoe andere partijen hierin staan voordat een definitief initiatiefvoorstel wordt ingediend.Advies: agenderen voor overlegvergadering 12 november.

4.1 Planning en externe oriƫntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Ter vaststelling.

RegiospecialIn de overlegvergadering van 10 september jl. heeft het college aangeboden om een presentatie te geven over de regionale ontwikkelingen. Meer informatie over de datum en het programma volgt.

4.2 Het Stadsgewest Haaglanden / Metropoolregio Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De Delftse Haaglanden-delegatie en de leden van de commissie kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over beide onderwerpen.

Stadsgewest Haaglanden
-
Metropoolregio
-

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Ter vaststelling.

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties