Vergadering Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 10-09-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 25 juni 2013 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

6 Raadsvoorstel rekenkamerrapport: onderzoek naar het beheer en onderhoud van wegen in Delft (DDL week 36, 1322766) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder De Prez is voor de behandeling uitgenodigd. Spreektijd: 2 minuten per fractie, 8 minuten college.

Het raadsvoorstel ligt ter vaststelling voor. Het rekenkamerrapport bevat een aantal conclusies en aanbevelingen. De commissie wordt gevraagd om aan te geven of ze zich hierin kunnen vinden. Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 26 september as.

7 College B&W: brief inzake Regionaal Beleidsplan en uitvoering beleidskader Veiligheid (DDL week 24, 1307925) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Burgemeester Verkerk is voor de behandeling uitgenodigd. Spreektijd: 3 minuten per fractie, 12 minuten college.

Op dinsdag 13 november heeft de commissie een rondetafelgesprek georganiseerd ter voorbereiding van het debat op 4 december over de vorming van de nationale politie (DDL week 27, 1239042) en het concept regionaal beleidsplan eenheid Den Haag 2013-2014 (DDL week 43, 1262439). Het regionale beleidsplan vloeit voort uit de nieuwe politiewet die op 1-1-2013 is ingegaan. In de wet is opgenomen dat de gemeenteraden worden gehoord over het concept-regionaal beleidsplan. Op basis van het debat in de commissie van 4 december is op 17 december namens de Delftse gemeenteraad een reactie gestuurd op het concept regionaal beleidsplan (DDL week 51, 1272188).

Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

8 College B&W: Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Integraal horecabeleid - fase 2: Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013 - Delft' (DDL week 25, 1306317) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Burgemeester Verkerk is uitgenodigd voor de behandeling. Spreektijd: 3 minuten fracties, 8 minuten college.

De brieven van de Belangenvereniging Zuidpoort en Belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf over het terrassenbeleid (DDL week 25, 1307049) en Horeca Nederland (DDL week 30, 1316836) kunnen desgewenst betrokken worden bij het onderwerp.

Het raadsvoorstel ligt ter besluitvorming voor in de gemeenteraad van 26 september as. De commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

9 Minister BZK: Nadere toelichting gemeentelijke herindelingen (DDL week 16, 1297621) en College van B&W: stand van zaken samenwerking met de gemeente Rijswijk (DDL week 25, 1308850) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Burgemeester Verkerk en wethouder Vokurka zijn voor de behandeling uitgenodigd. Spreektijd 2 minuten per fractie, 8 minuten college.

De brief is overgeheveld op verzoek van de CDA-fractie. Motivering: De CDA-fractie wil graag van gedachten wisselen met de portefeuillehouder en de commissie BLD over de mogelijke gevolgen van de gemeentelijke herindelingen voor Delft. Op verzoek van de heer Bongers (SP) is tevens een aanvullende brief gevraagd over de stand van zaken van de samenwerking met de gemeente Rijswijk.

Op verzoek van de heer Bongers is de bestuurlijke opdracht Publieke Dienstverlening aan de raad toegezonden (DDL week 24, 1307923). Het stuk kan desgewenst worden betrokken bij de behandeling.

Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

10 College B&W: brief inzake ontwerpbegroting 2014 GR beheer grondwateronttrekking Delft-Noord (DDL week 24, 1307745) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt is voor de behandeling uitgenodigd. Spreektijd: 2 minuten per fractie, 8 college.

Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

11 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

12 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties