Vergadering Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 05-02-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst van de procedurevergadering commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 15 januari 2013 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

3.1 College van B&W: Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Nota Groen Delft en Bomenverordening' (DDL week 1, 1273034) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Bij het raadsvoorstel is een versnellingsverzoek meegezonden voor behandeling in de overlegvergadering van 5 februari as. Het versnellingsverzoek is behandeld in de procedurevergadering van 15 januari jl. en akkoord bevonden.
Advies: agenderen voor aansluitende overlegvergadering.

4.1 Planning en externe oriƫntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Ter vaststelling.

Het vervolg werkbezoek aan de wijk Buitenhof is ingepland op dinsdag 5 maart (naar verwachting einde van de middag). De commissie wordt gevraagd hier rekening mee te houden in de agenda.

4.2 Het Stadsgewest Haaglanden / Metropoolregio Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De Delftse Haaglanden-delegatie en de leden van de commissie kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over Haaglanden en Metropoolregio- aangelegenheden.

Op dinsdag 22 januari heeft een griffieroverleg plaatsgevonden over de betrokkenheid van de gemeenteraden bij het verdere proces van de ontwikkeling van de Metropoolregio. Daaraan voorafgaand heeft een inventarisatie plaatsgevonden onder de leden van de commissie. Een overzicht van de ontvangen reacties en een terugkoppeling van de uitkomsten van het overleg is in de bijlage opgenomen. De verwachting is dat de gemeenteraden op korte termijn een brief ontvangen over de planning en het verdere proces.
Voorstel: procesbrief Bestuursforum afwachten en op basis daarvan nader bepalen hoe de raad hier goed bij aangesloten kan worden, waarbij de gevolgde werkwijze in 2012 aanknopingspunten biedt (commissie BLD leidend, Haaglanden delegatie linking- pin, standaard agendering in procedurevergadering en - wanneer van toepassing - overlegvergadering, inhoudelijke vakcommissies betrokken op relevante momenten).

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Ter vaststelling

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties