Vergadering Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 05-02-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 15 januari 2013 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

6 Burgerparticipatie Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: - Notitie werkgroep e-participatie (1274848)
- Inspraak- en participatieverordening, Participatienota Interactieve Beleidsvorming, Notitie Beginspraak (1155846, DDL week 20 (2011)), Brief over definitie beginspraak (1213065, DDL week 9)
- Brieven startnotitie beginspraak herontwikkeling combikas (1237991, DDL week 26 en DDL week 40, 1258848)
Wethouder Brandligt is voor de behandeling uitgenodigd.

Het debat is een vervolg op het debat over burgerparticipatie van 4 september 2012, waarin de notitie met de uitkomsten van de workshop “Praat met de raad” van 6 februari geagendeerd stond. In de notitie stond de vraag centraal of er behoefte was aan eventuele nieuwe of andere vormen van burgerparticipatie en zo ja welke.

In deze commissie is besloten om het advies “Maak werk van e-participatie” verder te onderzoeken en een werkgroep hiervoor in te stellen. De werkgroep is in het najaar 2012 een aantal keer bij elkaar geweest en de uitkomsten zijn opgenomen in de notitie werkgroep e-participatie (reeds in uw bezit).
De commissie wordt gevraagd om zich uit te spreken over de aanbevelingen van de werkgroep.

In de commissie van september is verder besloten om:
- de inspraak- en participatieverordening te agenderen voor een volgende commissie BLD om te bezien of de uitgangspunten nog actueel zijn;
- de brief van het college over de definitie van beginspraak daarbij te betrekken, als ook aanvullende afspraken over de jaarlijks inventarisatie van onderwerpen voor burgerparticipatie in de kadernota. Hierbij kan desgewenst ook het burgerjaarverslag worden betrokken (in het bijzonder de wettelijke verplichting om te rapporteren over de kwaliteit van de burgerparticipatie-procedures);
- het college te verzoeken om voortaan startnotities te gebruiken bij die onderwerpen waar intensievere burgerparticipatietrajecten worden gestart of beginspraak wordt toegepast.

De gemeente Delft kent naast inspraak- en participatieverordening ook de Participatienota Interactieve Beleidsvorming (juni 2005) en de Notitie Beginspraak, waarin de uitgangspunten verder zijn uitgewerkt. Voor de volledigheid zijn deze ook geagendeerd voor deze vergadering en meegezonden.

In de procedurevergadering september en november is verder besloten ook besloten om de twee collegebrieven over de startnotitie beginspraak herontwikkeling combikas voor deze vergadering te agenderen (accent op beginspraakdeel van project). De stukken zijn reeds in uw bezit.

Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

7 College van B&W: Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Nota Groen Delft en Bomenverordening' (DDL week 1, 1273034) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt is voor de behandeling uitgenodigd.

De raad wordt gevraagd om de Bomenverordening Delft 2013 vast te stellen en het ecologieplan (2004-2015), de Bomenverordening (2008) en het Groenbeleid (1991) in te trekken. Daarnaast is de Nota Groen ter kennisgeving aan de raad toegezonden.
In de nota Groen Delft 2012-2020 wordt de Delftse visie op een groene, natuurlijke en leefbare stad beschreven. In het uitvoeringsprogramma wordt ingegaan op de wijze waarop de beleidsdoelen uit de nota gerealiseerd kunnen worden.

Het raadsvoorstel ligt ter besluitvorming voor in de gemeenteraad van 21 februari as. De commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan de gemeenteraad

8 College van B&W: Brief over het masterplan gebiedsontwikkeling Midden-Delfland (DDL week 50, 1271341) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt is voor de behandeling uitgenodigd. De commissie SVR is expliciet voor de behandeling uitgenodigd. Het stuk is reeds in uw bezit.

Het stuk is overgeheveld op verzoek van de heer Bongers (SP) en de heer Kuijper (D66). Het debat wordt voorafgegaan door een presentatie over het onderwerp (verzoek SP). De SP-fractie geeft aan dat het gaat om de gewijzigde inrichting van een groot deel van Delft en om een zeer belangrijk project, vergelijkbaar met de Delftse Hout. De D66-fractie vraagt zich af of deze transitie in het licht van de bezuinigingen wel prioriteit verdient.

Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

9 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties