Vergadering Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 30-10-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissie kamer
Tijd:19:30
Overleg

AGENDA

1 Opening/Mededelingen

2 Insprekers Programmabegroting 2013-2016

3 Raadsvoorstel Programmabegroting 2013 - 2016 (DDL week 36, nr. 1248334)

Aantekening: Voor de behandeling zijn burgemeester Verkerk, wethouder Brandligt en wethouder De Prez uitgenodigd. Het stuk is reeds in uw bezit.

Aan de orde is de behandeling van de volgende onderwerpen:
- Bestuur (o.a. internationaal beleid en regio)
- Veiligheid, Openbare Orde en Toezicht
- Wijkaanpak en Stadsbeheer (incl. afvalbeheer)
- Milieu en duurzame ontwikkeling
- Midden-Delfland en Delftse Hout

Daarnaast is het volgende stuk geagendeerd voor de begrotingscommissie:
- College van B&W: Moties natuurvriendelijk maaien en adoptie openbaar groen (DDL week 37, 1254035)

Overzicht van ingekomen stukken met het behandeladvies "desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling":
- College B&W: Beheerplan waterwegen (DDL week 42, 1260914);
- College B&W: Brief nadere informatie Groennota (DDL week 41,1259899);
- College B&W: Beheerplan Groen 2012-2015 (DDL week 41,1259373);
- College B&W: Reactie op programmabegroting Recreatieschap Midden Delfland 2013 (DDL week 39, 1257233);
- College B&W: Omgevingsdienst Haaglanden: programmabegroting 2013 met uitnodiging om zienswijze in te dienen (DDL week 39,1257123).

Via de lijst ingekomen stukken is tot slot verzocht om de concept-zienswijze begroting Omgevingsdienst Haaglanden 2013 te agenderen voor de begrotingscommissie (nog te ontvangen).

De annotatie van de griffie is bijgevoegd. Meer informatie over de het proces van de begrotingsbehandeling is terug te vinden in het routeschema begrotingsbehandeling 2013, dat reeds in uw bezit is. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de begrotingsonderdelen die van toepassing zijn op de commissie.

4 Sluiting

Pagina opties