Vergadering Commissie Algemeen 15-12-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Vooraf hebben zich diverse insprekers aangemeld.

3 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 2 uur aan te houden. Dit betekent 6 minuten per fractie en 24 minuten voor het college. Voor insprekers is 30 minuten geraamd.

4 College van B&W: verkoopprocedure VOM Delft B.V. (week 49, nr. 2919469) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Op verzoek vanuit de raad vindt een commissiebespreking plaats over de collegebrief inzake de verkoopprocedure van de Vastgoed OntwikkelingsMaatschappij Delft BV.

Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht het onderwerp aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

Wethouder Förster (Binnenstad) is uitgenodigd voor dit agendapunt.

5 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

6 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties