... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Algemeen

Vergadering Commissie Algemeen 22-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 3 uur en 30 minuten aan te houden. Dit betekent 12 minuten per fractie en 48 minuten voor het college. Voor eventuele insprekers is 30 minuten geraamd.

4 Raadsvoorstel inzake “Kadernota 2017: Delft in balans. De basis op orde, investeren in de toekomst” (week 16, nr. 3016433) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de commissie EFB van 11 mei jl. is een technische presentatie over het financieel meerjarenbeeld van de Kadernota verzorgd, daarnaast is er tijdens de Tafeltjesavond op 29 mei jl. gelegenheid geboden om technische vragen te stellen.

Deze commissievergadering is gericht op de politiekinhoudelijke behandeling waarbij het college richtinggevende uitspraken kunnnen worden meegegeven als opmaat naar de programmabegroting 2018-2021. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel voor formele besluitvorming over de Kadernota in de raad van 29 juni a.s.

Overeenkomstig afstemming in het fractievoorzittersoverleg van 1 juni jl. is bij de commissiebespreking de discussienotitie van de ChristenUnie inzake eigen bijdrage Wmo (week 22, nr. 3046812) te betrekken. Met het oog op een efficiënte en effectieve behandeling wordt fracties verzocht eventuele technische en operationele punten voorafgaand aan de commissiebehandeling met de CU-fractie op te nemen.

Daarnaast is de brief van de Delftse Rekenkamer over de quickscan Schuldpositie bij de bespreking te betrekken.

Van het college is bericht ontvangen dat zo spoedig mogelijk na de collegevergadering van 20 juni a.s. de jaarlijkse collegebrief met duiding van de lokale effecten van de Meicirculaire van het Gemeentefonds wordt toegezonden om te kunnen betrekken bij de behandeling.

Het debat bestaat zoals gebruikelijk uit een eerste termijn en een afrondende tweede termijn waarbij eventuele moties kunnen worden aangekondigd. Alle commissies en alle collegeleden zijn voor de bespreking uitgenodigd. Portefeuillehouders krijgen op volgorde van locoburgemeesterschap het woord om te reageren op de inbreng vanuit de commissie.

Een annotatie van de griffie is bijgevoegd.

5 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

6 Sluiting Bekijk dit agendapunt online