Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 09-07-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 2 uur aan te houden. Dit betekent 7 minuten per fractie en 21 minuten voor het college. Voor eventuele insprekers is 12 minuten geraamd. Door het college is een korte inleidende toelichting, middels een presentatie, van maximaal 10 minuten aangeboden. De commissie wordt gevraagd om in te stemmen met het houden van deze presentatie.

4 Lijm & Cultuur Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Een door het CDA ingediend gemotiveerd verzoek voor een extra commissievergadering over Lijm & Cultuur is door diverse fracties ondersteund. Gelet op artikel 9, lid 4 van de Commissieverordening 2008 vindt daarom een extra commissievergadering plaats ("Een commissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste twee fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken").
De ingediende motivering bestaat samengevat hieruit:
Op die manier kan het college haar kant van het verhaal vertellen en is er gelegenheid voor Lijm & Cultuur om in te spreken. Zo kan de commissie zich een goed beeld vormen van hoe de vork in de steel zit en of dit inderdaad de juiste weg is om te volgen. Snelle bespreking is van belang om duidelijkheid te creëren voor alle betrokkenen (zoals de huurders van Lijm & Cultuur -muziekverenigingen enz. - en mensen die bijv. een evenement hebben gepland in de komende maanden).

Het agenderingsverzoek omvat de volgende stukken:
- Collegebrief d.d. 15 april 2015 (nr. 1929460), waarvan de geheimhouding op 2 juli jl. is opgeheven;
- Collegebrief d.d. 6 juli 2015 (nr. 1930144) met een update (onderaan de brief).

De commissie kan het college richtinggevende uitspraken meegeven. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht het onderwerp aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

Wethouder Förster (cultuur) en wethouder Harpe (vastgoed) zijn uitgenodigd voor dit agendapunt.

5 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

6 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties