Programmabegroting 2019-2022

Routeschema begrotingsbehandeling Begrotingsvergadering commissie Algemeen (Concept)moties voor college-reactie College-reactie op (concept)moties  Webversie college programmabegroting 2019-2022 Begrotingsvergadering gemeenteraad
Het college van b en w heeft de gemeenteraad op vrijdag 21 september de Programmabegroting 2019 -2022 aangeboden.

In de begeleidende brief bij de begroting zet het college onder meer uiteen dat deze begroting vooral een financiële vertaling is van het beleid dat al is ingezet, inclusief een doorkijk naar 2022. Nieuwe accenten, zo licht het college toe, volgen later dit jaar bij het opstellen van het bestuursprogramma. Het college is voorzichtig positief over de financiële huishouding van de gemeente. De stadsschuld is beheersbaar, de investeringsruimte om de stad te kunnen ontwikkelen groeit en het college geeft aan de stijging van de woonlasten in 2019 te beperken.

Omdat de financiële ruimte nog beperkt is, moet er volgens het college gekozen worden. De keuzes die in het bestuursprogramma worden vastgelegd wil het college afwegen met de raad en met de inbreng vanuit de stad.

De Programmabegroting 2019-2022 is op donderdag 18 oktober besproken in de commissie Algemeen. In die vergadering werden ook de Najaarsrapportage 2018 (inc. Tussentijds Meerjarenprogramma Grondontwikkeling) en de Belastingverordeningen 2019 behandeld.

Een ruime meerderheid van de raad ging op donderdag 8 november akkoord met de Programmabegroting 2019-2022 en de Belastingverordeningen 2019. De Najaarsrapportage 2018 (inc. Tussentijds Meerjarenprogramma Grondontwikkeling) is via hamerslag vastgesteld.  

In de begrotingsvergadering van de commissie Algemeen zijn door diverse fracties moties en amendementen aangekondigd. Op maandag 5 november zijn door de fractie van Stadsbelangen Delft drie moties bij de Programmabegroting 2019-2022 aangeboden, met het verzoek om daarover een advies van het college te ontvangen.

Overzicht (concept)moties en amendementen per 05-11-18 en de college-reactie op deze (concept)moties.

Een ruime meerderheid van de raad ging op donderdag 8 november akkoord met de Programmabegroting 2019-2022 en de Belastingverordeningen 2019. De Najaarsrapportage 2018 (inc. Tussentijds Meerjarenprogramma Grondontwikkeling) is via hamerslag vastgesteld.  

De documenten die op 18 oktober en 8 november werden behandeld, zijn:

Programmabegroting 2019-2022:

Pagina opties