Programmabegroting 2019-2022

Het college van b en w heeft de gemeenteraad op vrijdag 21 september de Programmabegroting 2019 -2022 aangeboden.

In de begeleidende brief bij de begroting zet het college onder meer uiteen dat deze begroting vooral een financiële vertaling is van het beleid dat al is ingezet, inclusief een doorkijk naar 2022. Nieuwe accenten, zo licht het college toe, volgen later dit jaar bij het opstellen van het bestuursprogramma. Het college is voorzichtig positief over de financiële huishouding van de gemeente. De stadsschuld is beheersbaar, de investeringsruimte om de stad te kunnen ontwikkelen groeit en het college geeft aan de stijging van de woonlasten in 2019 te beperken.

Omdat de financiële ruimte nog beperkt is, moet er volgens het college gekozen worden. De keuzes die in het bestuursprogramma worden vastgelegd wil het college afwegen met de raad en met de inbreng vanuit de stad.

De Programmabegroting 2019-2022 wordt op donderdag 18 oktober vanaf 19.00 uur besproken in de commissie Algemeen. De commissie buigt zich dan ook over de Najaarsrapportage 2018 (inc. Tussentijds Meerjarenprogramma Grondontwikkeling) en de Belastingverordeningen 2019.

Insprekers kunnen op 18 oktober ook hun zegje doen over de begroting. Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich van te voren aanmelden via: griffie@delft.nl.

De gemeenteraad neemt op donderdag 8 november vanaf 20.00 uur een besluit over de programmabegroting. Na de beraadslagingen vindt stemming plaats over moties en amendementen, de belastingverordeningen en de begroting.

De documenten die op 18 oktober en 8 november a.s. worden behandeld zijn:

Webversie college programmabegroting 2019-2022

Routeschema begrotingsbehandeling

Pagina opties