Kaderbrief 2020

Kaderbrief 2020 Routeschema Jaarstukken 2019 en Kaderbrief 2020 Bespiegelingen fractievoorzitters Kaderbrief 2020 in commissie Algemeen
De gemeenteraad heeft op 20 mei de Kaderbrief 2020 van het college ontvangen. In deze nota schetst het college de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren.

De Kaderbrief geldt als de opmaat naar de programmabegroting 2021-2024, die na de zomer wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

De financiële situatie van Delft verslechtert dit jaar fors. Zonder ingrijpen koerst de gemeente af op een tekort op de begroting, door tegenvallers én door de gevolgen van de coronacrisis. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad.

De financiële positie van Delft was de afgelopen jaren verbeterd. Tekorten in de bekostiging van het sociaal domein verslechteren het beeld echter voor de komende jaren. In 2021 verwacht Delft nu een tekort van € 6,3 miljoen, dat oploopt tot € 8,6 miljoen in 2024. In deze berekening zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet verrekend; Delft brengt de mogelijke financiële consequenties daarvan in de komende maanden in beeld.

De Kaderbrief 2020 is besproken op donderdag 2 juli in de commissie Algemeen en wordt vastgesteld in de raadsvergadering op donderdag 9 juli aanstaande.

Pagina opties