Juridische Bijstand

5. Juridische Bijstand

Bij dit thema zijn de documenten ondergebracht die samenhangen met de financiële steun die de heer Baljé in 2005 heeft ontvangen van de gemeente Delft in verband met de civiele procedure waarin hij verwikkeld was. Tevens de documenten die samenhangen met de rechtsbijstandverzekering voor de strafrechtelijke procedure waarin de heer Baljé verwikkeld was.

1. Declaraties advocaat Baljé
De declaraties van advocatenkantoor Duijsens&Van der Klei&Zwijnenberg van 27 mei 2005 (Daga/Baljé), 6 juni 2005 (Baljé/Advies), 6 juni 2005 (Baljé/Daga) en 6 juni 2005 (Baljé/Stoelinga). De totale som van deze vier declaraties bedraagt € 17.264,29.

2. Ambtelijk memo 17 mei 2005 aan College van B&W
Advies om de de heer Baljé financieel te steunen in zijn civiele procedure, mede vanwege de directe en indirecte schade die voor de gemeente kan ontstaan.

3. Besluitvormingsformulier 17 mei en 19 mei 2005
Motivering van het besluit van B&W om de heer Baljé financiële bijstand te verlenen voor zijn civiele juridische procedure en de voorwaarden waaronder dat gebeurt.

4. Brief 27 mei 2005 van College B&W aan advocaat Baljé
Brief waarin het College van B&W zijn besluit van 19 mei 2005 bevestigt aan de advocaat die namens de heer Baljé de civiele procedure voert.

5. Besluitvormingsformulier 3 juni 2005
Besluit van het college van B&W om de kosten voor de strafrechtelijke procedure waarin de heer Baljé was verwikkeld, voor zover niet vergoed door de verzekeraar, voor rekening van de gemeente te laten komen.

6. Ambtelijk memo 20 juni 2005 over kosten juridische bijstand Baljé
Ambtelijk memo met advies over eventuele vervolgbijdragen in verdere civiele procedures.

7. Correspondentie juni-augustus 2005 over de College Beschermingspolis
Briefwisseling tussen het College van B&W en verzekeraar Achmea over de rechtsbijstandsverzekering voor leden van College van B&W naar aanleiding van de procedures waarin de heer Baljé betrokken was.

8. Brief 24 juni 2005 van College B&W aan de heer Baljé
B&W deelt mede onder welke voorwaarden de gemeente bereid is de heer Baljé in civiele vervolgprocedures financieel te steunen.

9. Collegebesluit 23 juni 2005
Besluit over de voorwaarden die het college van B&W stelt bij eventuele financiële steun in civiele vervolgprocedures van de heer Baljé.

10. Brief College B&W 30 juni 2005 aan de heer Baljé
Brief waarin B&W de steun als bedoeld in 7. en 8. intrekt omdat  de heer Baljé te kennen heeft gegeven niet akkoord te gaan met de voorwaarden van het college van B&W.

11. Collegebesluit 30 juni 2005
Besluit waarin het College van B&W de financiële steun voor eventuele civiele vervolgprocedures van de heer Baljé intrekt omdat deze niet akkoord gaat met de voorwaarden.

12. Besluitvormingsformulier 2 augustus 2005
Besluit van het college van B&W om de vervolgkosten voor de strafrechtelijke procedure waarin de heer Baljé was verwikkeld, voor zover niet vergoed door de verzekeraar, voor rekening van de gemeente te laten komen.

Pagina opties