Gondeldossier

Tijdens de Delftse Gemeenteraadsvergadering van 23 februari 2012 heeft een grote meerderheid zich geschaard achter het voorstel om het zogeheten Gondelarchief beter toegankelijk te maken voor het publiek. Het College van B&W heeft er ter vergadering positief op gereageerd. Op deze plek vindt u alle bij de Gemeenteraad bekende, officiële documenten en andere relevante informatiedragers (films).

Aanleiding

De zogeheten “Gondelaffaire” ontstond in mei 2005, toen via websites en berichten in de media beschuldigingen van corruptie werden geuit aan de toenmalige wethouder Baljé. Die was een jaar eerder, in april 2004, heimelijk gefilmd terwijl hij in een restaurant telefoongesprekken voerde met verschillende personen. Zowel de inhoud van die telefoongesprekken als de entourage waarin de wethouder ‘zaken deed’ werden vervolgens onderwerp van een politiek debat, dat anno 2012 nog niet ten einde is gekomen.

Archief

Dit archief bestaat uit alle beschikbare formele documenten en andere informatiedragers vanaf 28 april 2004 die bekend zijn bij de Gemeenteraad.

Er kan discussie ontstaan over de volledigheid van het archief. Mochten er informatiedragers over het hoofd zijn gezien of pas later beschikbaar komen, dan zullen die stukken aan het archief worden toegevoegd. Nieuwe stukken worden vermeld onder het kopje: Toegevoegd, voorzien van de datum waarop het betreffende document is toegevoegd. Het toevoegen van stukken wordt besloten door het fractievoorzittersoverleg. Dit wordt ondersteund door de griffier.

Tijdlijn

Om de historie van de Gondelaffaire overzichtelijk te maken is een tijdlijn toegevoegd. Op deze manier hoopt de redactie de geïnteresseerde lezer te helpen zijn weg te vinden in de grote hoeveelheid materiaal. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de redactie van deze pagina. De redactie staat open voor suggesties of aanvullingen. Deze zullen gewogen worden door het fractievoorzittersoverleg. Die kunt u sturen naar: griffie@delft.nl.

Ordening

Het archief bevat een zeer grote hoeveelheid documenten. Deze worden themagewijs toegelicht. Binnen elk thema wordt zoveel mogelijk gekozen voor een chronologische volgorde. De informatie is geordend volgens de volgende thema’s:

1. Correspondentie College/Gemeenteraad/Raadscommissie
Dit thema bevat onder meer brieven, de behandeling van schriftelijke vragen en verslagen van raads- en commissievergaderingen.

2. Subsidieaanvraag Gondelproject en intern onderzoek
Hier vindt u het interne onderzoek dat het College van B&W in mei 2005 heeft ingesteld en aanverwante documenten alsmede de documenten die betrekking hebben op de subsidieaanvraag voor Gondels in de Delftse grachten. De bespreking van deze documenten in de Raad of Raadscommissies vindt u bij thema 1.

3. Strafrechtelijk rechercheonderzoek
Hier vindt u het volledige rapport van het onderzoek dat de Rijksrecherche in 2005 heeft gedaan. Dit rapport is afgerond op 28 juli 2005.

4. Civiele procedures
Hier vindt u de documenten betreffende de civiele procedures tussen de heer Baljé, de heer Stoelinga en de heer Daga.

5. Juridische bijstand
Hier vindt u de documenten betreffende de vergoeding van de kosten voor de juridische bijstand die de gemeente Delft in 2005 (eenmalig) heeft verstrekt aan de heer Baljé.

6. Beeldmateriaal
Hier vindt u het bij de Raad bekende filmmateriaal alsmede de transcripties.

7. Werkgroep Enquêteverzoek
In 2010 heeft een werkgroep van de gemeenteraad onderzocht of het zinnig was een Raadsenquête in te stellen naar de Gondelaffaire. Hier vindt u de documenten betreffende de werkzaamheden van deze werkgroep. De besprekingen in de Raad en Raadscommissie vindt u onder thema 1.

8. Bestuurlijke afronding
Hier vindt u de documenten waaronder het Berenschotrapport en de in raadsvergaderingen op 4 april 2013 en 13 juni 2013 besproken documenten die leidden tot de bestuurlijke afronding van de Gondelaffaire.

9. Overige documenten
Hier vindt u alle documenten die niet zijn onder te brengen bij een van de 7 hiervoor genoemde thema’s.  

Pagina opties