Gemeenteraad

In de grondwet staat dat de gemeenteraad het hoogste orgaan van de gemeente is. Inwoners van Delft kiezen elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad. De raadsleden doen hun werk namens de kiezers. Delft heeft 39 raadsleden.
 


Wie zit namens welke partij in de raad?

Hoe zijn de zetels verdeeld?

De gemeenteraad controleert dat burgemeester en wethouders het uitgestippelde beleid goed uitvoeren. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. De gemeenteraad vergadert elke maand in het stadhuis. Vergaderingen zijn openbaar, maar wie als burger de vergadering bezoekt, heeft geen spreekrecht.

Wie zit waar in de raadszaal?

Wat doet het presidium?

Wat doet het fractievoorzittersoverleg?

Wat kan een raadslid doen?

Raadsleden kunnen op verschillende manieren hun invloed gebruiken. Een raadslid heeft het recht om:

  • voorgenomen besluiten van het college te wijzigen (recht van amendement)
  • met eigen voorstellen te komen (het recht van initiatief)
  • te debatteren over een onderwerp dat niet op de agenda staat (recht van interpellatie)
  • zelf onderzoek te doen of te laten doen (enqueterecht)
  • schriftelijk en mondeling vragen te stellen.

Wanneer vergadert de gemeenteraad?

Hoe heeft de raad gestemd?

De gemeenteraad stemt in de raadsvergadering over voorstellen en over moties en amendementen. Alle stemmingen van de raadsvergaderingen in de vorige raadsperiode zijn terug te vinden in dit totaaloverzicht.

Verhouding gemeenteraad - college van b en w

Wethouders worden niet gekozen bij gemeenteraadsverkiezingen. Zij worden na de verkiezingen voorgedragen door de fracties die in de gemeenteraad zitten. De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) en wordt elke zes jaar apart (her)benoemd.

Volg de gemeenteraad op Twitter: @Raad015. De laatste nieuwsberichten van deze website ontvangen kan ook; via rss.

Pagina opties