Fractiestandpunten bestuursprogramma

GroenLinks STIP D66 Onafhankelijk Delft VVD CDA SP PvdA ChristenUnie Stadsbelangen Delft

 Frank van Vliet, GroenLinks


‘Samen werken aan duurzame stad’

GroenLinks wil dat Delft een schone en gezonde stad is, met eerlijke kansen voor iedereen. Het bestuursprogramma 2018-2022 laat zien hoe onze doelstellingen worden bereikt.

De energietransitie van gas naar andere vormen van warmtevoorziening is voor GroenLinks één van de belangrijkste uitdagingen voor Delft, die tegelijkertijd allerlei kansen biedt voor met name de werkgelegenheid van mbo-studenten in techniek. Een nieuw warmteplan gaat duidelijkheid bieden aan inwoners over hoe ze hun woning aardgasvrij kunnen maken en hoe mensen met de laagste inkomens daarbij worden ondersteund. Uiteraard verduurzaamt de gemeente haar eigen vastgoed.”

“Ook wil GroenLinks dat de mobiliteit gaat vergroenen. Dat doet de gemeente door meer aandacht te geven aan fiets en openbaar vervoer. Bovendien komen er maatregelen die leiden tot minder geparkeerde auto’s op straat, zodat er meer ruimte komt voor groen en spelen. Nieuwe woningen komen vooral dichtbij openbaar vervoer en er komen wandelroutes naar het groen rond de stad.”

“Het is voor GroenLinks belangrijk dat Delft een einde wil maken aan armoede. De nadruk ligt op het voorkómen van armoede en de hulp bij schulden. Het hebben van werk is daartegen de beste remedie. Daarom is het belangrijk dat de gemeente streeft naar meer banen op alle niveaus en goed onderwijs en dat statushouders, laaggeletterden en jongeren uit het praktijkonderwijs bijzondere aandacht krijgen.”

“Een stad met eerlijke kansen voor iedereen vraagt leefbare wijken met woningen voor iedereen. Er komen meer woningen, kwalitatief goed, betaalbaar én duurzaam met een redelijke slaagkans voor iedereen. Kinderen en ouders die zorg nodig hebben, krijgen goede ondersteuning, zodat ze zelf problemen beter aankunnen.”
“De stad maken we samen! Samen werken we aan een duurzame wereld, op basis van de Global Goals van de Verenigde Naties. De gemeente wil een hechte samenwerking en verbinding met haar inwoners. Dat is de basis waar GroenLinks in gelooft.”

 Matthijs Gouwerok, STIP


‘Inzetten op fiets, voetganger en OV’

“STIP is blij met de vijf hoofdopgaven, die goed terugkomen in het bestuursprogramma. Bijvoorbeeld de energietransitie, want daar kunnen we als Delft een verschil in maken voor de hele wereld. Hier worden namelijk technieken uitgevonden die kunnen helpen bij de verduurzamingsopgave. Nieuwe (Delftse) innovaties willen we daarom graag testen in Delft, want dit zorgt ervoor dat er meer werkgelegenheid komt. Ook is het van belang dat we belemmerende regels wegnemen voor bewoners die zelf aan de slag willen met duurzaamheid. Die moeten we namelijk ondersteunen en niet hinderen.”

“Veel mensen willen in Delft wonen. Naast dat we die mensen een geschikte plek willen bieden, zullen we nu toekomstgericht moeten kijken naar mobiliteit. Inzetten op fiets, voetganger en (innovatief) OV is voor STIP de eerste stap. Op economisch vlak zien we dat Delft een sterke en gewilde reputatie heeft in de technische sector. Juist in de techniek vallen er nog vele banen naar Delft te halen. Daarvoor is voldoende en geschikte bedrijfsruimte nodig.”

“We zetten in op de krachten van Delft. Delft als kennisstad en een stad met een rijke historie van culturele waarde. Samen met Delftse ondernemers staan we ook voor een levendige stad met een breed aanbod aan culturele evenementen. Dit doen we door in te zetten op een goede samenwerking vanuit de gemeente en te stimuleren daar waar nodig. Zo maken we van Delft een nog fijnere stad om te wonen, te werken en te leven voor iedereen.

 Christine Bel, D66


‘De mens centraal’

“Delft kent de nodige uitdagingen voor de toekomst, maar heeft nog steeds een beperkt budget. Het is dus belangrijk om prioriteiten te stellen. D66 vindt het goed dat het college inzet op goede basisvoorzieningen, het klimaat, toekomstbestendig verkeer en vervoer, onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt en meer werk voor praktisch geschoolden, met extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Stuk voor stuk onderwerpen waar D66 zich hard voor maakt. Tegelijkertijd vindt D66 het belangrijk dat we de financiën op orde houden: niet meer uitgeven dan er binnenkomt, de schuldenlast niet te ver laten oplopen en de woonlasten beperken.”

“De afgelopen jaren heeft Delft, gedwongen door de crisis, een sober beleid gevoerd. Het is goed om er nu voor te zorgen dat de basisvoorzieningen op orde zijn en bijvoorbeeld achterstallig onderhoud in de openbare ruimte weg te werken, zoals bij speelplekken in de wijken. Tegelijkertijd heeft Delft de uitdaging om aan de toenemende vraag naar (met name middeldure) woningen tegemoet te komen en tegelijkertijd de stad leefbaar en bereikbaar te houden en ruimte te maken voor werkgelegenheid op alle niveaus door in te zetten op (innovatieve) maakindustrie.”

“Een mondiale uitdaging, waar Delft haar steentje aan moet bijdragen is het klimaat.”

“D66 wil dat iedereen mee kan doen en kansen krijgt in Delft. Daarom is blijvende aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving belangrijk. We stellen de mens centraal en zetten extra in op bijvoorbeeld goede schuldhulpverlening en het wegwerken van onderwijsachterstanden.”

“Toch nog een kritische noot: D66 vindt dat het overall nog wel een tandje concreter mag. Welke maatregelen gaan er nu bijvoorbeeld voor zorgen dat de CO2 uitstoot de komende jaren ook écht fors omlaag gaat? D66 vindt het belangrijk om datgene te doen, wat ook echt wérkt. Voordat we pilots een vervolg geven, moeten we daarom eerst goed evalueren of de gekozen aanpak ook echt het gewenste effect heeft.”

 Martin Stoelinga, Onafhankelijk Delft


‘Met dit college weinig licht’

“Voor Delftenaren zich weer zand in de ogen laten strooien door collegepartijen wil ik ze graag laten ontwaken uit de droom dat het zo ongelooflijk goed gaat in onze prachtige stad.

‘Schuldhulpverlening Delft dupeert de kwetsbaarste’, kopte een landelijke krant. Onafhankelijk Delft maakt al sinds 2012 ophef over wantoestanden bij de Financiële Winkel. We eisen dat het onderzoek naar ambtelijke willekeur en wantoestanden grondig uitgevoerd wordt. De incidenten die speelden, moeten adequaat worden aangepakt.”

“Delft is meer dan een studentenstad; hier wonen ook Delftenaren. Breek me de bek niet open over de vele feesten en voorkeursbehandeling met vergunningen. Vroeger fietsten studenten achter elkaar; nu gaan ze vier rijen dik door de Delftse straten. Handhaving schittert door afwezigheid.”


“We blijven bij ons standpunt dat STIP in het college een belangenclub is die niets met een politieke vereniging te maken heeft.”

“Het aanlichten van de Oostpoort is nu al het lachertje van Delft. De soap rondom het Agathaplein een parade van verdraaiingen, een zoethoudertje. Het Heilige Land en de Sebastiaanbrug houden onze aandacht. En in Rotterdam en Den Haag mogen 65-plussers vrij reizen met het OV – vanaf de tussenstop Pasgeld kunnen nietsvermoedende reizigers een boete krijgen. Lang leve Haaglanden.”

“De sport is een ondergeschoven kindje. Delft is teruggebracht naar de armste sportstad. Onafhankelijk Delft wil deze teloorgang keren. We stellen een Masterplan Delftse sport voor, in nauwe samenwerking met verenigingen en de Sportraad.”

“In het jaar van de Gouden Eeuw 2019 kun je met een elektrische omnibus door de stad of een ritje maken met de paardentram, met gekostumeerde koetsiers of een wandeling maken over het serene Agathaplein. Niet wandelend van de ene naar de andere kant van onze stad, geen tijd om een kopje koffie te drinken.”

“De Nieuwe Kerk  wordt straks eigendom van de gemeente, open op zondag. Wat een visitekaartje, een herinnering aan onze prachtige stad. Helaas, met dit college zie ik weinig licht.”

 Bart Smals, VVD


‘Meer blauw op straat’

“Het belangrijkste speerpunt van de VVD is het verder herstellen van de financiële gezondheid van de gemeente. Immers: kort geleden was Delft nog bijna failliet. De VVD kijkt hierbij niet alleen naar ‘schuld’ en ‘lasten’, maar ook naar de effectiviteit van de investeringen. Wij blijven op de centjes letten.”

“Onze wethouder Van der Woude heeft een voor de VVD ‘bijzondere’ portefeuille. Ze is verantwoordelijk voor onderwijs, jeugd en integratie. Juist op deze onderwerpen is gebleken dat een kritische en resultaatgerichte blik van de VVD hard nodig is én blijft. Het gaat om kwetsbare mensen en doelen, die lastig concreet zijn te maken. Juist daarom is het essentieel dat de beschikbare middelen ook daar worden ingezet, waar zij het meeste nut hebben.”

“Ook andere onderwerpen zijn voor ons belangrijk. Bijvoorbeeld het Museum Prinsenhof Delft. De VVD wil onderbouwd kunnen kiezen hoe het museum kan worden verbeterd en heeft daarom om meerdere scenario’s gevraagd, rekening houdend met beperkte financiële middelen.”

“Het gebied Schieoevers zal ingrijpend gaan veranderen. Het is uitermate geschikt voor het creëren van bedrijvigheid en banen op alle niveaus. De VVD blijft zich daarom hard maken voor voldoende ruimte voor en het behouden van de ‘maakindustrie’ in Delft. Natuurlijk kunnen ook woningen in het gebied komen, maar wat de VVD betreft gaat werk boven wonen.”

“De gemeente moet afvalinzameling goed regelen voor inwoners. Anders wordt het letterlijk een rotzooitje. Maar afval ophalen mag geen opvoedingsinstrument zijn! Natuurlijk zijn Delftenaren bereid afval te scheiden om het milieu te sparen en kosten laag te houden. Maar dan wel met een zo eenvoudig en goedkoop mogelijk systeem.”

“De incidenten met handgranaten en de schietpartijen van de afgelopen maanden onderstrepen dat we meer moeten doen voor veiligheid. Daarom blijft de VVD hameren op meer blauw op straat, voldoende capaciteit voor het oprollen van criminele netwerken en inzet van camera’s.”

 Rob van Woudenberg, CDA


‘Banen gaan voor woningen’

“Tien maanden na de verkiezingen is er eindelijk het Bestuursprogramma. Maar het programma beschrijft alleen wát de coalitie wil bereiken, niet hoé ze dat willen doen. Dat volgt dan weer over een half jaar bij de Kadernota. Teleurstellend! Waarom heeft het zo lang geduurd om zo’n algemeen stuk te schrijven?” 

“Positief is dat de coalitie met de stad en de gemeenteraad in gesprek is gegaan. Maar hebben de coalitieleden ook goed geluisterd? Is er in het Bestuursprogramma gekomen wat er vanuit de stad en de gemeenteraad is meegegeven? Een paar punten die ons opvallen:
de ambitie voor eenzaamheidsbestrijding vinden we veel te laag. Van de Delftenaren voelt 41 procent zich nu weleens eenzaam; de coalitie wil dit in vier jaar tijd met slechts twee procent verlagen. Wat het CDA betreft wordt er meer ingezet op verenigingen en vrijwilligers: dat zijn de belangrijkste bouwstenen van de gemeenschap.”

“Het college wil het Nieuwe Inzamelen van afval verder uitrollen over de hele stad. Dat is een voorbeeld van niet luisteren naar de inwoners. Veel mensen zijn ontevreden over deze vorm van inzamelen. Wat het CDA betreft gaan we over naar een goedkopere, duurzamere en meer klantvriendelijke manier van afvalinzameling.”

“Het CDA betreurt dat het college weer spreekt over een ambitie om 15.000 woningen in Delft te bouwen. Het vastleggen op het bouwen van zoveel woningen gaat ten koste van de kwaliteit van leven in de stad. Dit zien we bijvoorbeeld terug in Schieoevers: wat het CDA betreft gaan banen in dit gebied voor woningen!”

“De coalitie wil de criminaliteit in vier jaar met vijf procent verlagen. Het CDA vindt deze ambitie te laag en wil meer inzet op veiligheid. De criminaliteit moet in Delft hard naar beneden! Dat geldt ook voor de lokale woonlasten. Niet alleen de OZB,  maar ook de kosten van afvalinzameling.”

 Lieke van Rossum, SP


‘Te weinig betaalbare woningen’

“Delft is een prachtige historische stad. Maar de laatste jaren is Delft ook een stad geworden waar niet iedereen meer terecht kan. Want wonen in Delft wordt voor veel mensen onbetaalbaar. Ondanks een schrijnend tekort aan betaalbare woningen wilde de gemeente vooral dure huizen bouwen en huurwoningen verkopen of slopen.”

“In het Heilige Land werden sloopplannen gemaakt voor een buurt met historische huurwoningen, simpelweg omdat met nieuwe, grotere huizen meer geld te verdienen is. De gemeente stond erbij en keek er naar en deed niets. Ook de nieuwste plannen voor woningbouw gaan gewoon uit van méér dure woningen. Maar Delft is geen merk of een bedrijf, maar een stad om in te wonen. De gemeente moet radicaal andere keuzes maken dan voorheen en juist zeker drieduizend huurwoningen bij bouwen de komende jaren.”

“Wijken zoals Poptahof moeten verbeterd worden. De afgelopen tijd zagen we hoe slecht onderhouden huizen leidden tot torenhoge stookkosten voor huurders. De SP kwam met deze mensen in actie, want zij hebben recht op een goede woning, zónder extra kosten. Duurzaamheid en energiebesparing mogen niet leiden tot hoge rekeningen voor onze inwoners. De oplossing van de gemeente om nieuwe duurdere huizen te bouwen in Poptahof, maar ook in bijvoorbeeld de rest van Voorhof, Buitenhof en Tanthof zal er alleen maar toe leiden dat meer mensen de stad uit worden gejaagd omdat ze hier geen woning meer kunnen betalen.”

“In de nieuwe plannen wordt daarnaast niets gedaan aan het bestrijden van ongelijkheid en armoede. Dat zou juist een speerpunt moeten zijn! De SP wil een Delft dat zich weer verantwoordelijk voelt voor haar inwoners. Een gemeente die zorgt voor goede betaalbare woningen, voor kleinere verschillen tussen mensen en ook voor voorzieningen van ons allemaal, zoals speelplekken, buurthuizen en sportvoorzieningen.”

 Willy Tiekstra, PvdA


‘Investeren in wat écht nodig is’

“De PvdA is blij met dit Bestuursprogramma. Voor ons staat centraal dat nu het economisch weer beter gaat en Delft groeit, iedereen daarvan moet kunnen profiteren. Dus juichen wij de voorgestelde extra inspanningen van harte toe: inspanningen die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van schulden en armoede en het creëren van  banen op alle niveaus, ook voor de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt.”

“Wij zijn tevreden over het extra geld dat wordt vrijgemaakt voor klimaatbestendigheid en een schone en veilige buitenruimte. Er ontstaat meer bewegingsruimte voor fietsers, openbaar vervoer en voetgangers. De strategische onderwijsagenda waar wij als PvdA al heel lang om vragen, komt er. En er wordt weer geïnvesteerd in sport.”

“Blij zijn we ook met de manier waarop de Woonvisie in het Bestuursprogramma wordt vertaald naar wijkniveau. Meer variatie in de woningvoorraad is nodig, net als een mix van wonen en werken in de (nieuwe) wijken. Belangrijk is dat er voldoende sociale woningen zijn en dat de wachttijd voor mensen uit Delft niet toeneemt. Ook vinden we dat de kosten van de energietransitie niet onevenredig zwaar mogen drukken op de mensen die die overstap niet zelf kunnen betalen.”

“De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. Daarvoor wordt de in Delft al goede samenwerking tussen de formele en informele (mantelzorgers) zorg verder versterkt. De PvdA zal hier scherp op blijven toezien.”

“De financiële mogelijkheden van Delft zijn nog beperkt. We zullen daarom verstandig met ons geld moeten omgaan. Wij staan achter de keuzes in het Bestuursprogramma: investeren in wat op dit moment écht nodig is én zorgen voor structurele dekking voor de plannen waar nu nog geen geld voor is.”  

“Delft groeit. Onze belangrijkste opgave zal zijn om ervoor te zorgen dat die groei in balans blijft met het unieke karakter en de leefbaarheid van onze mooie stad.”

 Joëlle Gooijer, ChristenUnie


‘Te weinig concrete acties’

“Het ‘nieuwe’ college heeft flink de tijd genomen voor de uitwerking van het coalitieakkoord in een bestuursprogramma. Fijn dat ook oppositiepartijen daarin konden meedenken. We realiseren ons dat er meer wensen zijn dan geld. Toch vinden we het jammer dat het Bestuursprogramma weinig ambitie uitstraalt – sommige doelen zijn érg voorzichtig. Ook blijft het programma erg vaag en worden moeilijke financiële keuzes vooruitgeschoven. En dat is een gemiste kans, want we zijn inmiddels bijna een jaar verder. We hadden meer verwacht van dit Bestuursprogramma.”

“Het is bijvoorbeeld opvallend dat de terechte woorden over de noodzakelijke energietransitie niet vertaald worden in bijbehorende, meerjarige budgetten en in concrete acties. En snelle actie is nodig: kijk naar een wijk als Poptahof, waar juist mensen met lage inkomens in slecht geïsoleerde woningen de prijs betalen voor de stijgende energiekosten. Is het dan logisch dat er meer geld gereserveerd wordt voor iets vaags als ‘informatiestrategie’, dan voor deze energietransitie? En waar het coalitieakkoord nog sprak over investeren in handhaving fietsendiefstal, lezen we daar niets over terug in de begrotingswijziging.”

“Het is mooi dat er dankzij onze motie over Waardig ouder worden meer aandacht is voor ouderen. Maar dit blijft nog erg hangen in vage woorden, terwijl concrete actie nodig is. Anders komen er nooit nieuwe woonvormen voor ouderen in Delft.”

“Verder valt bijvoorbeeld op dat er niet meer geld gaat naar groenonderhoud, er geen ambitie is voor verlaging van lokale lasten, er wél € 8 miljoen gaat naar een internationale middelbare school en dat stijgende inkomsten uit toerismebelasting volledig worden uitgegeven aan toeristisch beleid – terwijl je daar ook uitgaven van kunt doen die de hele stad ten goede komen.”

“Hoewel we zien dat het college veel goede woorden spreekt, zullen we over de gekozen prioriteiten de noodzaak voor concrete acties dus zeker het debat aangaan.”

 Bram Stoop, Stadsbelangen Delft


‘Welkom in Utopia’

“Het Bestuursprogramma 2018-2022 staat vol ambities, maar zijn deze ook realistisch? De agenda Delft 2040 vormt de leidraad, waarbij het college de nadruk legt op vijf opgaven: een stevige basis, sterke wijken, (innovatieve) maakindustrie,  energietransitie en mobiliteitstransitie. Stadsbelangen Delft had graag gezien dat het college ook met oplossingen was gekomen. Die missen wij in dit programma.”

“Overigens opvallend dat bij mobiliteit de auto nauwelijks wordt genoemd, behalve de doelstelling om in 2022 nul procent verplaatsing van de auto in onze stad te willen bereiken. Is het college ontgaan dat de auto voor veel mensen en bedrijven deel uitmaakt van de eigen leefbaarheid? De auto oefent grote druk uit op de beschikbare ruimte, stelt het college, maar geldt dat niet ook voor fietsers?”

“Het college gaat uit van een positieve kijk op groei van de Delftse economie, een sluitende begroting, financiële ruimte voor investeringen en dat mensen hier graag wonen en werken. Stadsbelangen Delft mist de ambitie van het college om de lasten van onze inwoners te verlagen. Met dit Bestuursprogramma blijft Delft de duurste gemeente in Nederland. Wat onze inwoners tijdens de financiële crisis extra hebben bijgedragen, krijgen zij niet terug. Dat lijkt op diefstal.”

“Het Nieuwe Inzamelen is stapsgewijs ingevoerd. Stadsbelangen Delft blijft voorstander van na-scheiding en diverse gemeenten zijn al gestopt met de geldverslindende gescheiden afvalinzameling. In 2016 hebben we gevraagd om te berekenen wat het na-scheiden kost.  Het college heeft nog steeds niet geantwoord. Bang voor de uitkomst hiervan?”

“De ambitie van het college om 15.000 woningen toe te voegen binnen de stadsgrenzen blijft onduidelijk. Hoeveel woningen er nu echt komen, is nog steeds de vraag. Het college denkt dat verdichting een stevige basis wordt in de wijken. Ten koste van veiligheid?”        

“Conclusie Stadsbelangen Delft over het Bestuursprogramma: ambitieus, niet realistisch, maar leest lekker weg.”

Pagina opties