Fracties reageren op Kaderbrief 2019

GroenLinks STIP D66 Onafhankelijk Delft VVD CDA SP ChristenUnie PvdA Stadsbelangen Delft

 Frank van Vliet, GroenLinks

‘Blij met voortvarende aanpak’

“GroenLinks is positief over de Kaderbrief 2019. Het Delftse stadsbestuur zet hiermee voor 2020 de bakens uit voor schone energie, groene wijken en beleid dat gericht is op het voorkómen dat mensen in de schulden raken of zorg nodig hebben.Voor een koers waarin iedereen meedoet in de stad!”
“GroenLinks is blij met de voortvarende aanpak van de energietransitie. Met het warmteplan weet straks iedereen hoe en wanneer zijn of haar wijk van het gas af gaat en het  Energieloket helpt mensen om hun eigen woning aan te pakken. Een sterke vermindering van de CO2-uitstoot wordt behaald met het aansluiten van Delft op een netwerk met aardwarmte en warmte uit de Rotterdamse haven.”


“In vergelijking met andere gemeenten geeft Delft goed invulling aan de nieuwe taken in de zorg, door in te zetten op doelmatigheid en preventie. Een werkloze aan werk helpen bespaart op termijn gemeentelijke kosten voor zorg en ondersteuning. Als we in een vroeg stadium signaleren dat mensen in de schulden raken, is het gemakkelijker om mensen te helpen om eruit te komen én te blijven. Zo slaagt de gemeente er in de forse bezuinigingsopgave van het Rijk te realiseren, het tekort in de jeugdhulp te beperken zonder dat dit ten koste gaat van de zorg en ondersteuning.”
“GroenLinks kijkt uit naar de nieuwe mobiliteitsvisie die samen met de stad wordt opgesteld. Hoe zorgen we dat de groeiende stad aangenaam, groen en leefbaar blijft? Dat vraagt om stevige keuzes voor de fiets, voor autoluwe gebieden, voor groen in plaats van parkeren. In 2020 zullen de eerste maatregelen worden uitgevoerd.”


“Met de Spoorzone en Schieoevers komen er duizenden woningen bij, ook sociale en middel dure woningen. Daarmee worden vele Delftenaren geholpen die al lange tijd zoeken naar een woning. En die woningen komen op plekken die uitstekend zijn aangesloten op het OV. Op Schieoevers blijft daarbij ook nog eens plek voor duizenden nieuwe banen, met name voor praktisch geschoolde mensen.”
“Samen met partners en bewoners steekt de gemeente extra energie in de wijken Tanthof, Voorhof, Buitenhof Noord-West, Kuyperwijk en Vrijenban. Essentieel voor GroenLinks, want de stad is van iedereen. Iedereen doet mee!

 Matthijs Gouwerok, STIP

‘Duurzaam en levendig Delft, ook morgen’

“Als stad van innovatie en techniek is Delft altijd bezig met de ontwikkelingen van de toekomst. De komende jaren wordt het tijd en noodzaak om die toekomstgerichte mentaliteit in de stad terug te zien. De stad groeit. Het aantal woningen en banen neemt toe, maar de ruimte waarin alles plaatsvindt blijft beperkt. Voor STIP zit het antwoord in een frisse blik op hoe Delftenaren zich door de stad verplaatsen, in de stad verblijven en in de stad leven. Een toekomstbestendige visie op mobiliteit en wonen, aangevuld met banen in een innovatieve economie en een levendige stad. Uiteraard met een sterke inzet op duurzaamheid, zodat Delft niet alleen voor de huidige bewoners, maar ook voor de volgende generatie een fijne plek is om te wonen, werken en leven.”

“Waar vroeger de markt een parkeerplaats was voor auto’s, is het tegenwoordig een levendige plek met evenementen, terrassen en winkels. Deze transitie ziet STIP graag breder in de stad. Goede OV-verbindingen en prioriteit voor voetganger, fietser en kleinschalig emissieloos vervoer vormen voor STIP de basis. Zo voorkomen we een file van auto’s en houden we de openbare ruimte toegankelijk, leefbaar en uitstootvrij.”

“Delft is een gewilde stad om te wonen. Om toekomstige en huidige Delftenaren van een fijne woonplek te voorzien, is het noodzaak voldoende woningen bij te bouwen. Met de beperkte ruimte zullen we op de juiste plek en op de juiste manier ook de hoogte in moeten bouwen. Door dit op een duurzame wijze te doen, met gemengde wijken, openbaar groen en een leefbare plint realiseren we in Delft de nodige woningen én een verbeterd woongenot.”

“Delft kent een grote uitdaging op duurzaamheid. De komende jaren zal Delft werk moeten maken van de eerder ingezette duurzaamheidsambities, door concrete stappen te zetten op de energietransitie en klimaatadaptatie, zoals betere isolatie van woningen en groene daken en gevels.”
“Naast een bereikbare en duurzame stad waar men prettig woont, is Delft een historische stad met cultuur en bekend om de innovatieve bedrijven en ideeën. Daar blijft STIP zich voor inzetten: een toekomstbestendig Delft, waar men vandaag en morgen prettig woont, werkt en leeft.”

 Christine Bel, D66

‘Doen wat echt werkt’

“Deze kadernota geeft vooral het ‘werk in uitvoering’ aan: hoe staat het nu met de uitvoering van de plannen uit het bestuursprogramma? Dat is mooi om te zien, maar D66 kijkt graag verder vooruit. We verwachten dan ook op korte termijn een verdere uitwerking van de toekomstvisie op onder meer wonen, energie en mobiliteit.”

“D66 heeft daar zelf natuurlijk ideeën over, maar is ook benieuwd welke ideeën er op 18 mei  zijn opgehaald in de stad. Wat vindt de stad belangrijk? Welke zorgen hebben de mensen in Delft, hoe zien zij de toekomst en waar moeten we volgens hen prioriteiten leggen? Want Delft kent de nodige uitdagingen voor de toekomst, maar heeft nog steeds een beperkt budget. Het is dus belangrijk om die prioriteiten ook echt te stellen.”

“D66 vindt het goed dat het college inzet op goede basisvoorzieningen, het klimaat, toekomstbestendig verkeer en vervoer, onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt en meer werk voor praktisch geschoolden, met extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Tegelijkertijd heeft Delft de uitdaging om aan de toenemende vraag naar (met name middel dure) woningen tegemoet te komen en de stad ook leefbaar en bereikbaar te houden. Stuk voor stuk onderwerpen waar D66 zich hard voor maakt. Tegelijkertijd vindt D66 het belangrijk dat we de financiën op orde houden: niet meer uitgeven dan er binnenkomt, de schuldenlast niet te ver op laten lopen en de woonlasten beperken. Dat betekent uiteindelijk ook keuzes maken. Keuzes maken wát we doen, maar ook hóe we dingen doen. D66 vindt het belangrijk dat we doen wat echt werkt. Dat betekent soms ook toegeven dat iets niet werkt en ermee stoppen of beseffen dat een ander iets wellicht beter kan.
Bij de bespreking van de kadernota willen we graag prioriteiten aandragen en de uitvoering van beleid tegen het licht houden.”

 Martin Stoelinga, Onafhankelijk Delft

‘Eerst sparen, dan uitgeven’

“Het blijkt iets beter te gaan met Delft, waardoor wij rond 2021 zelfs iets overhouden. Delft zou Delft niet zijn, als er alweer niet aan nieuwe projecten wordt begonnen Wij zouden daar graag iets terughoudender in zijn. Sparen en dan pas uitgeven is ons devies. Ook nu de aandelen Eneco verkocht gaan worden, moeten we niet beginnen met geld over de balk te gooien! Wij willen dit geld graag inzetten voor onze inwoners. Met een mooie grote sporthal bijvoorbeeld, nabij Kerkpolder, waar diverse clubs ondergebracht kunnen worden. Waar we sporters, jong, oud, met of zonder beperking kunnen ontvangen en ook gastvrij kunnen zijn naar hen die de competitie met ons aangaan. Een mooi cadeau voor de Delftenaar, die jarenlang heeft moeten bezuinigen en deze bezuinigingen zwaar gevoeld heeft.”
“De zorg blijft onze zorg: teveel mensen klagen dat de juiste zorg hen niet bereikt. De wachtlijst voor de GGZ is nog te lang. Veiligheid voor ouderen is ook een terugkerende discussie. Ze zijn een gemakkelijke prooi voor criminelen en wij willen kijken hoe wij hier op in kunnen zetten. Kwetsbare ouderen hebben veelal geen WhatsApp waarschuwingssysteem.”

“De jeugdzorg kost ons handen vol geld. Gelukkig krijgen wij extra middelen van het Rijk.” “Duurzaamheid hoort de norm te zijn. Er wordt te weinig voor werkende jongeren gebouwd. Deze groep valt echt tussen de wal en het schip. Hiermee zeggen wij ook dat er erg veel ingezet wordt op woningen voor studenten. We zijn absoluut niet tegen studenten in onze stad, maar hele straten zijn verkamerd. De balans is zoek.”
“Onafhankelijk Delft heeft zich ingezet voor betere verlichting op grote onoverzichtelijke kruispunten. En de livemuziek moet terug in de stad; het is een dooie boel geworden!”
“Het Prinsenhof en de geplande verbouwing was ons een doorn in het oog; daarom drongen wij aan op aanpassing.”
“Last but not least: de OZB. Het is een doorn in ons oog dat wij de duurste gemeente van Nederland zijn. Wij blijven zeggen dat die omlaag moet.”
“Heeft u interesse om de Kadernota bij ons door te nemen? Bel ons en we spreken af.”

 Dimitri van Rijn, VVD

‘Duurzaam, bedrijvig, betaalbaar’ 

“Dit college bereidt Delft voor op de toekomst. De Kaderbrief 2019 is een liberaal verhaal, maar de VVD heeft wel een aantal aandachtspunten op weg naar een duurzaam, bedrijvig en betaalbaar Delft. Ten eerste willen we een financieel duurzaam Delft doorgeven aan volgende generaties. Het financiële herstel van de gemeente zet door, maar wel moeten we waken voor een te positieve stemming over de financiële positie van Delft. Delft is nog steeds een dure stad, met een schuld van meer dan € 400 miljoen. Daar willen wij als VVD wat aan doen. Uit de Kadernota blijkt voorts dat er weinig ruimte is voor verdere intensiveringen van beleid. Het is onvermijdelijk om duidelijke keuzes te maken over waaraan we het geld uitgeven. Wat ons betreft, stoppen we met beleid dat niet leidt tot aantoonbare resultaten. Zo willen we dat alleen mensen zorg krijgen die het echt nodig hebben en we willen dat ze deze zorg op maat krijgen aangeleverd. Niets meer en niets minder.”

“Ten tweede vinden wij dat iedereen die kan werken, moet werken. De beste sociale voorziening is een baan. De VVD maakt zich hard voor het scheppen van banen op ieder niveau. Wij willen het lager en middelbaar technisch beroepsonderwijs in Delft versterken en zorgen ervoor dat Schieoevers een gebied wordt met veel innovatieve maakindustrie. Werken gaat hier boven wonen. Daarnaast willen we extra bedrijvigheid creëren door het gefaseerd uitrollen van de rode loper in de binnenstad.”

“Ten derde willen wij dat de woningvoorraad verandert om op lange termijn de financiële weerbaarheid in Delft op peil te houden. We willen af van wachtlijsten en de doorstroom bevorderen. Er moeten daarom koopwoningen en middel dure en dure huurwoningen worden bijgebouwd. Er moet haast worden gemaakt met het uitvoeren van de woonvisie.”
“Tot slot willen wij dat afval op een duurzame en dienstbare manier voor de inwoners van Delft wordt ingezameld. Gemakkelijk, dichtbij en goedkoop zijn hierbij de sleutelwoorden. Geen tuin vol met grote avalbakken en inzameling op een manier die het milieu zo min mogelijk schaadt.”

 Rob van Woudenberg, CDA


‘Altijd naast onze inwoners’

“Het CDA wil met de inwoners zoeken hoe we samen willen leven in onze stad.  Wat vindt u belangrijk? In de Kaderbrief staan mooie algemene woorden, zoals 'de inwoner staat centraal' en dat ‘denken en werken vanuit de klant vanzelfsprekend’ is. Daar kan niemand tegen zijn. Maar ervaart u dat in de praktijk? Wij vinden dat hier nog veel kan verbeteren. Enkele  voorbeelden:

1. Jeugdhulp: steeds meer kinderen ontvangen jeugdhulp. In Delft was dat ruim 14 procent in 2018. Voor veel kinderen is dit niet de juiste oplossing. Veel beter is het om voor deze kinderen in te zetten op preventie en de ontwikkeling van hun talenten door cultuur-, muziek- en sportonderwijs. Zodat er uitmuntende zorg geboden kan worden aan die kinderen die het echt nodig hebben.

2. Leefbare stad: het college heeft de ambitie Delft helemaal vol te bouwen met 15.000 extra woningen. Hierdoor dreigt groene ruimte verloren te gaan. Voor ons is een leefbaar Delft, met voldoende groen, juist essentieel. Bomen verhogen de kwaliteit van leven maar zijn ook noodzakelijk om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Daarom pleit het CDA voor een nieuwe boom voor elke nieuwe woning in Delft!

3. Dienstverlening: medewerkers van de gemeente zijn in de eerste plaats in dienst van de stad. Ze zijn er voor de inwoners, de bedrijven en onze gasten. Het CDA wil ambitieuzere doelstellingen als het om gemeentelijke dienstverlening gaat. Handhavers op straat en alle andere medewerkers moeten zich ambassadeur voelen, klantvriendelijk handelen en denken vanuit de burger waar ze het voor doen.

4. Woonlasten verlagen: Delft staat nog steeds in de top van duurste gemeenten van Nederland om te wonen. Dat komt vooral door onze afvalstoffenheffing. Dit moet veranderen! Daarom wil het CDA stoppen met de uitrol van Het Nieuwe Inzamelen en over naar een goedkoper en duurzamer alternatief van afvalverwerking: scheiden van afval in de fabriek.”


“Wij willen naast de inwoners en bedrijven staan, om zo samen tot een Delft te komen waar de mensen van nu met plezier en trots wonen en dat we door willen geven aan de volgende generaties. Want daar doen we het voor! Altijd!”

  Lieke van Rossum, SP

‘Tijd voor rechtvaardigheid’

“Vorige week spraken SP–vrijwilligers met mensen in de Bomenwijk, wiens huis door Vestia gesloopt gaat worden. Er komen nieuwe woningen voor terug, maar dat zijn er minder én ze zijn een stuk duurder. ‘Waar kunnen wij straks nog terecht? Ze willen van Delft een yuppenstad maken,’ kregen we vaak te horen.
Dat lijkt inderdaad aan de hand. Enorme tekorten aan betaalbare woningen leiden niet tot actie bij de gemeente. Sterker nog, de gemeente die meer dure woningen wil, is voor woningcorporaties een welkom alibi om sociale huurwoningen te slopen, zoals in de Bomenwijk en het Heilige Land. Het is tijd voor een trotse huurwoningsector in Delft! Betaalbare woningen worden gesloopt. Als je te veel verdient voor een sociale huurwoning kun je nergens terecht en als je wilt kopen, is een pandjesbaas je voor. Daarom wil de SP zeggenschap over de stad terugkrijgen en een gemeentelijke woningbouworganisatie starten die huurwoningen van tussen de € 400 en € 950 gaat maken.”

“Met veel mensen in Delft gaat het goed. Maar met wat van ons allemaal is, gaat het helemaal niet zo goed, horen we vaak. Na de mooie verkiezingsbeloften van veel partijen moet er nu eindelijk werk gemaakt worden van de investeringen in de wijken en buurten buiten de binnenstad: speelplekken, parkjes, buurthuizen en andere voorzieningen moeten weer opgebouwd en onderhouden worden. En onze mooie stad moet wel voor iedereen beschikbaar blijven. Steeds meer mensen werken wel, maar kunnen niet rondkomen. Flexwerk, mensen die noodgedwongen zzp-er zijn of meerdere baantjes moeten combineren, komen ook in Delft voor. De kloof tussen mensen mét en zonder geld wordt steeds groter en de gemeente moet daar eindelijk wat tegen gaan doen. De SP pleit voor flinke investeringen in anti-armoede regelingen maar ook voor lokaal vastleggen van hogere lonen. Het is tijd voor een eerlijk Delft, tijd voor rechtvaardigheid.”

 Joëlle Gooijer, ChristenUnie


‘Tijd voor heldere keuzes’

“Na een beleidsarme begroting, afgelopen najaar, volgde begin dit jaar een weinig ambitieus en vaag bestuursprogramma waarbij financiële keuzes vooruitgeschoven werden. En deze maand bespreken we een, wederom beleidsarme, Kaderbrief. In de Kaderbrief hoort te staan welke keuzes het college wil laten landen in de begroting. Maar het college is eerst nog naarstig op zoek naar financiële ruimte, waardoor het een technisch stuk is geworden zonder visie of ambitie. De ChristenUnie ziet hier toch een coalitie die niet durft te kiezen, misschien omdat de wensen van de vijf fracties te veel uiteenlopen. De concrete beleidswijzigingen die er wel instaan, zijn afkomstig van de oppositie: zoals het extra geld voor eenzaamheidsbestrijding en voor stimuleringssubsidies. Goede thema’s waar de ChristenUnie ook voor heeft gepleit.”

“Op twee terreinen is al wel geld beschikbaar, maar worden zonder goede motivatie keuzes gemaakt. Zo heeft Delft een overschot op het bijstandsbudget en levert de grondverkoop in Nieuw Delft geld op. Met die grondopbrengst wordt een bijdrage van €1.000.000 gegeven aan de mobiliteitshub, zonder te motiveren waarom er zoveel gemeentegeld naar dit project moet.”  

“Het college stopt het overschot in de bijstand vrijwel geheel in een reserve waaruit onderzoeken en experimenten worden betaald om de kosten in de jeugdzorg en de Wmo te laten dalen. De ChristenUnie denkt dat dit geld (deels) anders ingezet kan worden; bijvoorbeeld voor maatwerkbudget voor sociale wijkteams – om buiten regelingen om doorbraken te kunnen forceren – of voor de broodnodige verlenging van de begeleiding van statushouders van een half jaar naar een jaar.”

“Wat de ChristenUnie betreft, is nu het tijd voor heldere keuzes en concrete plannen, voor een groene, goed onderhouden stad, waar ruimte is voor vrijwilligers, verenigingen en bedrijven. Een stad, waar veilige wijken zijn waar kinderen kunnen opgroeien en onze inwoners waardig oud kunnen worden. Waar we zorgen voor mensen die dat nodig hebben. En waar we nadenken over duurzame oplossingen voor iedereen. Daar werken we als fractie graag aan mee. We zullen met concrete voorstellen komen bij de behandeling van de kaderbrief in de Raad en gaan daarover graag in debat met het college en andere fracties.”

 Willy Tiekstra, PvdA

‘Het is nu tijd voor dóen’

“Het is precies een jaar geleden dat de huidige coalitie is aangetreden en haar ambities neerlegde in het coalitieakkoord ‘De toekomst in uitvoering’. De vraag hoe die toekomst er uit moet gaan zien, laat zich niet zomaar beantwoorden. Na het Bestuursprogramma (‘Voorbereid op de toekomst’) is ook deze Kaderbrief 2019 vooral nog een opmaat naar de concrete uitwerking van die ambities. Die concretisering komt eerst in de vorm van de Begroting 2020-2023 en enkele uitvoeringsplannen later dit jaar.”


“Geen nieuw beleid dus, in deze Kadernota, maar toch veel waar wij als PvdA positief over zijn. Zo wordt er flink geïnvesteerd in de bestrijding van armoede en in schuldhulpverlening. En met de betaalbaarheidsregeling worden mensen met een minimuminkomen ontzien bij huurverhogingen. In vijf wijken (Tanthof, Voorhof, Buitenhof Noordwest, Kuyperwijk en Vrijenban) is de gemeente nadrukkelijk de aanjager van een groot aantal projecten om deze wijken sterker te maken. Ook komen er meer banen: in de maakindustrie, maar ook in het toerisme. Met de invoering van resultaatgericht inkopen wordt er niet alleen iets gedaan aan de stijgende kosten van jeugdzorg; deze aanpak maakt ook maatwerk mogelijk, zodat ieder kind de zorg krijgt die het nodig heeft. Blij zijn wij, ten slotte, met de dialoog met de stad die het college nadrukkelijk zoekt: door met inwoners in gesprek te gaan en naar  hun wensen te luisteren kom je pas echt tot een breed gedragen plan voor de toekomst van Delft.”


“Helaas laat de Kadernota 2019 ook zien dat de financiën weliswaar op orde zijn, maar ook dat er de komende jaren nauwelijks geld overblijft om te investeren in nieuw beleid of zaken die nu nog tijdelijk worden bekostigd en die wij graag willen behouden. Dit betekent dat er bij de Begroting 2020-2023 scherpe keuzes gemaakt zullen moeten worden. Voor de PvdA belangrijke onderwerpen zullen dan zeker onderwijs en de aanpak van onderwijsachterstanden zijn, naast mobiliteit en verkeersveiligheid en de betaalbaarheid van de energietransitie. Bovenal zullen wij aandringen op het nu snel concreet maken van alle ambities uit het Bestuursprogramma: na het denken is het nu tijd voor dóen. 

 Bram Stoop, Stadsbelangen Delft

‘Ons standpunt delen we morgen’

“Het is vreemd dat je over de Kadernota al een reactie kenbaar moet maken, voordat de Algemene Beschouwing van onze fractie op 20 juni in de gemeenteraad is uitgesproken.
Stadsbelangen Delft geeft er de voorkeur aan om eerst haar reactie over de Kadernota in de gemeenteraad uit te spreken, voordat ons standpunt hierover wordt gepubliceerd.
Het is in Delft al jaren gebruikelijk dat in de Stadskrant standpunten van partijen voor de betreffende gemeenteraadsvergadering worden gepubliceerd.

Waarom geen publicatie over standpunten nadat de raadsvergadering is geweest? Als je van tevoren je mening al kenbaar maakt, kun je net zo goed de Algemene Beschouwingen bij een gemeenteraadsvergadering afschaffen. Immers, iedere partij heeft dan al standpunten vooraf gedeeld. Dat maakt een debat in de gemeenteraad minder spannend en interessant. Daar kiest onze fractie niet voor.

Natuurlijk heeft Stadsbelangen Delft een mening over de Kadernota en deze zullen wij tijdens de gemeenteraadsvergadering op 20 juni ook kenbaar maken.
Hierna zullen wij onze reactie over de Kadernota op 21 juni publiceren op onze website www.stadsbelangendelft.nl, Facebook en Twitter. Dat lijkt ons de juiste volgorde.”

Pagina opties