Correspondentie College/Gemeenteraad/Raadscommissie

1. Correspondentie College/Gemeenteraad/Raadscommissie

Bij dit thema vindt u brieven van het College of leden van het College aan de Gemeenteraad, alsmede de verslagen van besprekingen in de Gemeenteraad over de Gondelaffaire.

1. Brief 9 mei 2005 van College B&W aan Gemeenteraad
In deze brief meldt het College van B&W dat het een intern onderzoek is gestart en dat de heer Baljé gedurende dit onderzoek besloten heeft zijn functie tijdelijk neer te leggen.

2. Brief 13 mei 2005 van College B&W aan Gemeenteraad
Begeleidende brief bij de aanbieding van het interne onderzoek.

3. Verslag Raadsvergadering 24 mei 2005
Handelingen van de vergadering waarin het interne onderzoek werd besproken. Tijdens deze vergadering geven de vertegenwoordigers van de verschillende fracties tevens hun mening over de manier waarop in de publiciteit aandacht is gegeven aan deze zaak.

4. Brief 17 juni 2005 van College B&W aan het raadslid Van Doeveren
In deze brief beantwoordt het College van B&W vragen van het CDA-raadslid Van Doeveren over de “waarderingsbijdrage”.

5. Presentatie “overzicht incidentele bijdragen” 28 juni 2005
Deze presentatie is gehouden in de Commissie Middelen en Bestuur van 28 juni 2005. In 2004 komt het plan op om gondels te laten varen in Delft. Een lokale restauranthouder vraagt hiervoor subsidie aan. Hij ontvangt voor het initiatief een waarderingstoeslag.

6. Brief 23 augustus 2005 van College B&W aan Raadscommissie Middelen & Bestuur
In deze brief informeert het College van B&W de Raadscommissie over de kosten die de gemeente voor haar rekening neemt om oud-wethouder Baljé juridische bijstand te verlenen.

7. Brief 18 oktober 2005 van College B&W aan Gemeenteraad
In deze brief reageert het College van B&W op het bekendmaken van enkele getuigenverhoren uit het rapport van de Rijksrecherche en de invloed hiervan op het interne onderzoek van mei 2005. Het college laat onder meer weten dat het mogelijk als partijdig kan worden gezien en acht het “daarom gewenst dat nu een onafhankelijke extern deskundige op korte termijn een second opinion op onze conclusies geeft”.

8. Brief 20 oktober van voorzitter Presidium aan College B&W
Brief waarin het presidium laat weten niet in te gaan op het verzoek van de heer Stoelinga om het in diens bezit zijnde rapport van de Rijksrecherche te verspreiden onder leden van de gemeenteraad “vanwege mogelijke juridische risico’s”. Tevens verzoek aan het college  om de getuigenverklaringen van twee ambtenaren, die op de site van Leefbaar Delft openbaar zijn gemaakt, in originele versie ter beschikking te stellen aan de raad, zodat beoordeeld kan worden of de juiste versies op de website staan.

9. Brief 28 oktober 2005 van College B&W aan voorzitter Presidium
Brief waarin B&W laten weten dat de twee ambtenaren wier getuigenverklaring voor de Rijksrecherche openbaar is gemaakt, hierover ontstemd zijn en dat zij niet willen meewerken aan verdere publiciteit hierover.

10. Verslag Raadsvergadering 3 november 2005
Handelingen van de vergadering waarin de Raad bespreekt welke consequenties te trekken zijn uit de openbaar gemaakte getuigenverhoren uit het Rijksrechercherapport.

11. Schriftelijke vragen 15 juni 2009 door fractie Stadsbelangen aan College B&W
Stadsbelangen verwijst naar een e-mail van de heer Baljé van 8 oktober 2007 waarin hij toezegt de gemeentelijke bijdrage voor juridische bijstand terug te zullen betalen.

12. Brief 9 juli 2009 aan fractie Stadsbelangen
Brief waarin het College van B&W antwoord geeft op vragen van de fractie Stadsbelangen over het al dan niet terugbetalen door ex-wethouder Baljé van de hem verstrekte vergoeding ad € 17.24,29 voor juridische bijstand.

13. Brief 22 oktober 2009 van College B&W aan Gemeenteraad
Begeleidende brief bij de toezending van een e-mail van 5 juni 2005 van een SP-raadslid aan het College van B&W met een advies over de financiële steun aan Baljé en een e-mail van 29 juni 2005 waarin de burgemeester het collegebesluit toelicht.

14. Brief 9 juni 2010 van College B&W aan Gemeenteraad
Brief waarin het College de raad informeert dat zij het Wob-verzoek van de heer Plate heeft gehonoreerd. De heer Plate heeft een Wob-verzoek ingediend om alle stukken toegezonden te krijgen die betrekking hebben op de Gondelaffaire. De vrijgegeven stukken zijn opgenomen in de bijlage van de brief.

15. Brief 1 oktober 2010 van de voorzitter Werkgroep Enquêtecommissie aan College B&W
De voorzitter van de werkgroep verzoekt het College alle openbare en niet-openbare stukken over de Gondelkwestie te overhandigen.

16. Verslag Raadsvergadering 16 december 2010
Bespreking van het rapport van de Werkgroep Enquêteverzoek.

17. Verslag Raadsvergadering 24 februari 2011
Bespreking van de aanbevelingen van de Werkgroep Enquêteverzoek.

18. Brief 27 januari 2012 van burgemeester Verkerk aan Gemeenteraad
Brief waarin de burgemeester aankondigt dat hij de Commissaris der Koningin heeft gevraagd onderzoek te doen naar eventuele integriteitsvragen over het telefoongesprek dat wethouder Baljé in 2004 voerde met het Verkerk (toen nog wethouder in Den Haag).  

Pagina opties