... Commissie Samenleving en Volkshuisvesting

Commissie Samenleving en Volkshuisvesting

De commissie Samenleving en Volkshuisvesting adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: Arbeid en Inkomen; Brede school; Integratie en inburgering; Emancipatie; Jongerenbeleid (jongerenloket); Centra voor jeugd en gezin (wijkwerk); Volksgezondheid en Zorg; Sport; Cultuur; Wonen en studentenhuisvesting.

U kunt bij de raadscommissie inspreken over een agendapunt. Het spreekrecht kun je vooraf telefonisch via 015-2602416 of via griffie@delft.nl aanvragen bij de griffier van de commissie. Het is ook mogelijk om aan het begin van de commissievergadering bij de voorzitter of commissiegriffier spreektijd aan te vragen.

Er zijn geen personen aan dit bestuursorgaan gekoppeld.