Zoektocht naar watertappunt gaat door

Dit item is verlopen op 13-12-2013.
13 november 2013 – Wethouder Stephan Brandligt heeft in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Bestuur dinsdag 12 november laten weten dat hij nog op zoek is naar plekken in de binnenstad waar een watertappunt kan komen.

Hij deed dat tijdens de bespreking van de discussienota van Onafhankelijk Delft over de tappunten die de wethouder vorig jaar al had toegezegd. Brandligt bekende dat hij toen voor zijn beurt had gesproken. Het realiseren van watertappunten is niet zo eenvoudig als het lijkt.

De gemeente is afhankelijk van waterleidingbedrijf Evides. Evides verleent de vergunning en eist dat een tap niet verder dan vijf meter van de hoofdleiding ligt en dat de tap het hele jaar gebruikt wordt.  De Delftse Hout is vanwege de eerste eis afgevallen en in de binnenstad liggen overal leidingen en kabels die de aanleg erg duur maken.  De zoektocht in de binnenstad leverde ook weinig op. De Visbanken, Burgwal en Paradijspoort zijn afgevallen, omdat er te veel kabels in de grond liggen.

De wethouder heeft een budget van circa 6000 euro voor één tappunt. Het conceptinitiatiefvoorstel van Onafhankelijk Delft werd door diverse fracties omschreven als sympathiek maar zij voelen er weinig voor om hiervoor extra geld vrij te maken. Zij riepen de wethouder op om verder te zoeken naar geschikte plekken en naar ondernemers en bedrijven die  een watertap willen sponsoren. Als er  geen plek kan worden gevonden zou de gemeente kunnen zorgen voor duidelijke verwijzingen naar plekken waar nu al gratis water uit de kraan komt zoals openbare toiletten. Wethouder Brandligt liet weten die mogelijkheden te laten onderzoeken. Onafhankelijk Delft zei voorlopig geen motie in te dienen.

Afvalstoffenverordening

Het raadsvoorstel Afvalstoffenverordening Delft 2013 is door de commissie als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 28 november gezet. Alle fracties stemmen in met het vastleggen van het beleid in de verordening. De verordening staat onder meer toe dat kliko’s in de toekomst vanaf 21.00 uur ’s avonds op straat mogen worden gezet in plaats van 06.00 uur ’s ochtends. Dat geldt overigens niet voor de binnenstad. Daar mogen de vuilniszakken niet eerder naar buiten in verband met het risico van openscheuren.

Moties

Wat de commissie betreft kan het college de moties  Tijdelijke natuur en Groenonderhoud nog niet als afgedaan beschouwen. De commissie vond de uitwerking door het college tot nu toe te mager. De motie Tijdelijke natuur moet natuur op braakliggende terreinen  mogelijk maken en de motie Groenonderhoud zou bewoners in staat moeten stellen zelf een stukje gemeentelijk groen te onderhouden.

Verschillende fracties lieten wethouder Brandligt weten dat ze graag zouden zien dat bewoners worden geholpen, bijvoorbeeld met materiaal. Nu is er alleen informatie op de website van Delft. Overleg met bewoners heeft nog niet tot veel concrete resultaten geleid. Vragen over onderhoud door bewoners in het Wilhelminapark en Agnethapark kon Brandligt niet beantwoorden, omdat die behoren tot het pakket van zijn collega Raimond de Prez.  

In de Harnaschpolder wordt tijdelijke natuur in de praktijk gebracht. Enkele fracties drongen aan op verder overleg met de TU en AM Wonen om ook elders in Delft hieraan mee te werken. De TU en AM Wonen vrezen echter dat braakliggende terreinen die voor een periode van twee jaar groen worden gemaakt moeilijker te ontwikkelen zijn. Wethouder Brandligt beloofde de commissie dat hij in gesprek blijft met de TU en AM Wonen.

Drank- en Horecawet

De Nota invoering Drank- en Horecawet wordt wellicht verder in de raadsvergadering van 28 november besproken. De nota gaat onder meer in op de landelijke wetgeving die bepaalt dat jongeren onder de 18 vanaf 1 januari 2014 geen alcohol meer mogen drinken, en op de maatregelen die het drankgebruik onder jongeren moet ontmoedigen. De wetswijzigingen worden vertaald in een algemene plaatselijke verordening die volgende maand door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Burgemeester Bas Verkerk legde de commissie uit dat het ontmoedigen vooral een kwestie van bewustwording is, waarbij wettelijke maatregelen zoals controles en boetes slechts hulpmiddelen zijn. Veel hangt af van ouders, verenigingen, horeca, overheid en de jongeren zelf of dit anti-alcoholbeleid ook vruchten afwerpt. De ChristenUnie zou die gezamenlijke verantwoordelijkheid graag in een convenant vastgelegd willen zien. De fractie komt hierover wellicht met een motie in de komende raadsvergadering.

Stadsbelangen Delft overweegt ook een motie. Die fractie zet vraagtekens bij de uitzonderingspositie die studentensociëteiten hebben ten opzichte van bijvoorbeeld sportkantines. Dat heeft volgens de portefeuillehouder te maken met het besloten karakter van de studentenverenigingen. Ook de VVD en Onafhankelijk Delft hadden hier vragen over. Het werd tijdens het debat niet helemaal duidelijk of er ook gecontroleerd gaat worden in de sociëteiten. Er is volgend jaar geld beschikbaar voor in totaal 30 controles. Horecaondernemers die dan alcohol schenken aan 18-minners kunnen op forse bestuurlijke boetes rekenen. De handhaving wordt verder uitgewerkt in een plan dat voor 1 juli 2014 gereed moet zijn.

Pagina opties