Wethouder deelt zorgen over snelle bezwaarprocedure

Dit item is verlopen op 07-01-2019.
7 december 2018 – Wethouder Karin Schrederhof heeft de commissie Economie, Financiën en Bestuur in de overlegvergadering op donderdag 6 december verzekerd dat de snelle bezwaarprocedure via ambtelijk horen niet gepaard hoort te gaan met een schijn van vooringenomenheid.

De wethouder deed dat tijdens de bespreking van de collegereactie van het gemengd model voor de afhandeling van bezwaarschriften door de gemeente Delft. Dit gemengd model werd in 2015 ingevoerd en houdt in dat naast de bezwaarschriftencommissie, relatief eenvoudige bezwaarschriften worden afgehandeld via ambtelijk horen. Het college liet voor de tweede maal sinds de invoering van het gemengd model onderzoek doen naar de ervaringen van ambtenaren, bezwaarmakers en advocaten die bij de procedures betrokken waren.

In de reactie op de evaluatie schrijft het college dat het gebruik van het gemengd model is geslaagd, omdat de ervaringen bij alle betrokkenen positief zijn. Die conclusie leidde tot schriftelijke vragen van de fracties van het CDA, ChristenUnie en GroenLinks. Het college heeft nog niet schriftelijk geantwoord, maar de wethouder kon daar tijdens het debat  al enigszins op vooruitlopen.

In de evaluatie hebben de onderzoekers de twee verschillende procedures naast elkaar gezet. Uit de vergelijking komt onder meer naar voren dat bij ambtelijk horen de voorzitter soms ook de ambtenaar is, waarmee bezwaarmakers in het voortraject te maken hadden. Daarnaast is voor bezwaarmakers ook niet altijd duidelijk dat ze kunnen kiezen voor een afhandeling via de bezwaarcommissie, als ze de weg via ambtelijk horen niet willen volgen.

Volgens het CDA en de ChristenUnie moet de gemeente er bij het ambtelijk horen alles aan doen om de schijn van vooringenomenheid te voorkomen. Beide fracties wilden van de wethouder weten welke mogelijke verbeteringen het college ziet.  GroenLinks voegde daar aan toe dat ook de communicatie beter moet en dat er in een volgende evaluatie meer aandacht moet zijn voor de ervaringen van bewoners met bezwaarprocedures.

In de reactie van het college op de evaluatie concludeert het college dat er verbeteringen in het gemengd model nodig zijn. Wethouder Schrederhof erkende het standpunt van CDA en ChristenUnie dat de onafhankelijkheid bij het ambtelijk horen gewaarborgd moet zijn en ze deelde de mening van GroenLinks dat effectief communiceren met bezwaarmakers van groot belang is. Daarnaast wees de wethouder op maatregelen die het proces binnen de ambtelijke organisatie moeten verbeteren. Ook komt er een systeem waarmee de afhandeling van bezwaarschriften beter in de gaten kan worden gehouden. Wethouder Schrederhof lichtte verder toe dat ze voor een permanente evaluatie is, waarbij de ervaringen van bezwaarmakers met het proces voorop staan. Ze kondigde aan de jaarlijkse evaluaties voort te zetten.

Diverse fracties lieten weten alvast blij te zijn met deze reactie van de wethouder, maar ook de schriftelijke antwoorden van het college af te willen wachten. Het onderwerp werd daarom toegevoegd aan de raadsagenda.  Wanneer die antwoorden nog aanleiding geven tot moties, dan zal de raad daar op donderdag 20 december over stemmen.

Presentatie

In zijn jaarlijkse presentatie informeerde gemeentesecretaris Hans Krul de commissie over de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid en de ambtelijke organisatie. Hij ging daarbij uitgebreid in op onder meer de omvang van het ambtelijk apparaat, de krapte op de arbeidsmarkt, de leeftijdsopbouw, de werkdruk, het ziekteverzuim en de externe inhuur. Vervolgens beantwoordden wethouder Schrederhof en hij diverse vragen van fracties. Verschillende fracties spraken daarnaast hun waardering uit voor het gemeentelijk personeel.

Straatnamen

Op verzoek van de fracties van PvdA, D66 en VVD besprak de commissie de antwoorden van het college op vragen van de PvdA over de straatnaamgeving in Delft. De PvdA zou in Delft veel meer straten willen zien die naar vrouwen worden vernoemd. Van de straten die zijn vernoemd naar personen is in Delft volgens het college 13,2% vernoemd naar vrouwen, tegen 86,8% naar mannen. De ambitie van Delft om 15.000 nieuwe woningen te bouwen is volgens de fractie aan mooie aanleiding om die verhouding iets meer in balans te brengen, te beginnen met een vernoeming naar de Delftse feministe Betsy Perk die een rol speelde in de vrouwenbeweging.

Wat de PvdA betreft, hoeft dat niet per se een straat te zijn, maar mag er ook een Betsy Perk-park of -plantsoen komen of zou er gedacht kunnen worden aan andere objecten, die in Delft via de commissie straatnaamgeving een naam krijgen. Ook de vergaderzalen in het stadskantoor zouden bijvoorbeeld naar Delftse vrouwen vernoemd kunnen worden. D66 sloot zich daar van harte bij aan.  Die fractie wees tevens op het nut van sprekende voorbeelden in het straatbeeld voor jonge meiden. De VVD zei zich te kunnen vinden in de lijn van het college, door bij nieuwe wijken te kijken naar meer balans tussen straatnamen van vrouwen en mannen. Volgens het college zou het project Bethelpark in Buitenhof daarvoor geschikt zijn.

Wethouder Martina Huijsmans zei zich te kunnen vinden in het streven om meer plekken in Delft naar vrouwen te vernoemen. Ze is voorzitter van de commissie straatnaamgeving en beloofde deze kwestie daar verder onder de aandacht te brengen en er stevig mee aan de slag te gaan.

Daarmee wist ze de fracties van PvdA en D66 niet helemaal tevreden te stellen. Beide partijen lieten weten dat ze het onderwerp in hun fracties verder zullen bespreken. Als dat overleg leidt tot een motie, dan stemt de raad daar in de vergadering op 20 december over.  Het onderwerp is daartoe toegevoegd aan de raadsagenda.

Procedurevergadering

De zienswijze Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidskader Veiligheidsregio Haaglanden 2019-2022 hoefde niet in de overlegvergadering besproken te worden. In de procedurevergadering besloot de commissie dat die zienswijze van het college ongewijzigd namens de raad verstuurd kan worden.

In dezelfde vergadering besloot de commissie om het voorstel Derde begrotingswijziging 2018 als hamerstuk aan de raadsagenda toe te voegen. 

Rondvragen

Burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart maakte bekend dat de twee coffeeshops die eind oktober voor onbepaalde tijd werden gesloten voorlopig dicht blijven tot eind januari. De sluiting voor onbepaalde tijd is omgezet in een sluiting voor drie maanden. Aan het eind van die periode gaat de burgemeester in overleg met politie en justitie om te bepalen of de coffeeshops wel of niet open kunnen. Ze reageerde daarmee op vragen van Onafhankelijk Delft; de fractie wilde opheldering over het sluitingsbeleid na diverse geweldsincidenten in Delft.

Op een verzoek van D66 om de raad inzicht te bieden in de voorgenomen inbreng van het college bij stemmingen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, antwoordde de burgemeester dat de Delftse standpunten altijd in lijn zijn met het gemeentelijk beleid. Volgens haar voert het te ver die inbreng vooraf met de raad af te stemmen. Ze beloofde met het college te bezien op welke wijze een terugkoppeling achteraf vorm zou kunnen krijgen.
 

Pagina opties