Waslijst aan vragen in eerste begrotingscommissie

Dit item is verlopen op 05-01-2015.
5 december 2014 – In de begrotingsvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen hebben de fracties donderdag 4 december tal van vragen aan het college gesteld over de voorstellen in de programmabegroting 2015-2018.

Het was de eerste van drie begrotingscommissievergaderingen die de raad op de agenda heeft staan. De begroting en de belastingvoorstellen worden op donderdag 18 december door de gemeenteraad vastgesteld. In die raadsvergadering kunnen de voorstellen van het college via moties en amendementen door de fracties worden aangepast. In de commissievergadering hielden de meeste fracties zich op de vlakte of ze dat van plan zijn. Alleen het CDA liet weten enkele moties en amendementen te overwegen, onder meer over de bijgestelde maximale huisvestingskosten van de gemeente en de voorgenomen verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers.

Parkeren

De parkeertarieven werden ook door andere fracties aangestipt, net als de vorming van een integraal parkeerbedrijf. Wethouder Lennart Harpe maakte bekend dat de raad daarover volgend jaar een voorstel kan verwachten. Ook het fietsparkeren was een onderwerp dat door meerdere fracties werd genoemd. STIP drong aan op veel en gratis fietsenstallingen om de bereikbaarheid en gastvrijheid van de stad te verbeteren. Wethouder Harpe zei dat de nieuwe stalling bij het station na de opening voorlopig gratis zal zijn. Of dat zo blijft is afhankelijk van een evaluatie van de NS. De NS experimenteert met fietsparkeren waarbij de eerste 24 uur gratis is. Daarna moet er betaald worden tot een maximum van twee weken. Fietsen die dan nog in de stalling staan worden verwijderd. De wethouder kondigde ook aan dat vanaf de eerste dag dat de stationsstalling open is er buiten streng gehandhaafd wordt. “Anders verliezen we het gebied”, aldus wethouder Harpe.

Spoorzone

Veel vragen en opmerkingen waren er ook over de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone en de nieuwe vertraging in het project Sebastiaansbrug. Als het aan D66 ligt worden Delftenaren betrokken bij de gebiedsontwikkeling van het spoorgebied en Stadsbelangen wees op de kansen die daar liggen voor projectontwikkelaars. Wethouder Raimond de Prez vertelde de commissie dat het college in het eerste kwartaal van 2015 samen met de raad in een interactieve sessie het beoordelingskader van de ontwikkelstrategie en het duurzaamheidsplan voor de Spoorzone zal bespreken.  Op vragen over meer of minder studentenwoningen antwoordde hij dat dat aantal niet naar boven wordt bijgesteld. Op dit moment zit er nog voor 2.600 studentenwoningen aan plannen in de pijplijn. In de commissie werd ook gesproken over levensloopbestendige woningen. Wethouder De Prez zei dat de raad daarover meer kan lezen in de notitie Wonen en zorg die nog dit jaar verschijnt.

Sebastiaansbrug

Over de vertraging in het project Sebastiaansbrug kon wethouder Harpe nog niet veel  zeggen. Hij sprak van een substantiële vertraging en hij noemde het jaartal 2018. Of de vertraging zou kunnen leiden tot extra kosten, zoals enkele fracties zich afvroegen, wees de wethouder van de hand. Hij noemde de motie Brehm, waarmee de raad besloot om geen extra cent meer te besteden aan de brug, leidend.

Zonnepanelen

GroenLinks pleitte in de commissie voor het behoud van de geoormerkte één miljoen euro voor zonnepanelen op het dak van het nieuwe stadskantoor. Dat bedrag is in de begroting toegevoegd aan de risico-pot voor het nieuwe stadskantoor. Andere partijen krijgen de kans om panelen op het dak te zetten. Wethouder Harpe waarschuwde de commissie om het gereserveerde miljoen niet aan andere dingen te besteden.

Wethouder Stephan Brandligt reageerde op vragen over de grondwateronttrekking op het DSM-terrein dat over de kostenverdeling binnenkort met het hoogheemraadschap, Rijswijk en Den Haag  wordt gesproken. In januari krijgt de raad van deze wethouder een plan van aanpak over duurzaamheid in de Spoorzone.

Stadsbouwmeester

Een meerderheid van de commissie sprak zich positief uit over de rol van de stadsbouwmeester. Maar er waren ook kritische geluiden, onder meer van Stadsbelangen. Terecht vond wethouder Ferrie Förster, omdat de stadsbouwmeester voor de gemeente een soort luis in de pels is die voor aandacht en soms extra werk zorgt. Wat Stadsbelangen betreft is de discussie daarmee niet gesloten.

De wethouders gingen nauwelijks in op de vragen van Onafhankelijk Delft over de besprekingen die de gemeente voert met provincie en rijk over financiële steun. De fractie zei zeer ontevreden te zijn over de begrotingsplannen. De overige fracties waren nog niet zo duidelijk in hun advies aan de raad. De begroting wordt op 10 en 11 december in de andere twee raadscommissies besproken.

Stedelijke Vernieuwing

De commissie  adviseerde donderdag ook over de raadsvoorstellen Meerjarenraming Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing  en  Meerjarenraming Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing. Een ruime meerderheid liet weten in te kunnen stemmen met de voorstellen. Alleen Onafhankelijk Delft overweegt een amendement.

Zoutopslag

In de commissie werd door diverse fracties zeer kritisch gereageerd op het voorstel om de winterdienst van het gemeenterrein aan de Staalweg te verhuizen naar het  steunpunt Delfgauw. De raad wordt wederom voor het blok gezet. Met Rijkswaterstaat en de provincie is afgesproken dat Delft vijftien procent oftewel anderhalf miljoen euro bijdraagt in de verhuiskosten. CDA, SP, Stadsbelangen, ChristenUnie vroegen wethouder Harpe waarom er geen alternatieven waren onderzocht. De overige fracties vroegen naar de risico’s die Delft loopt. De wethouder zei de huivering in de commissie te herkennen, maar hij hield de fracties voor dat het ging om een maximale bijdrage. Ook erkende hij dat het voorstel ruimer in de tijd had kunnen zitten. Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft zeiden tegen te gaan stemmen. De VVD oordeelde positief, net als GroenLinks, PvdA en D66. STIP liet weten ook positief te zijn, maar het voorstel nog in de fractie te willen bespreken. SP, CDA en ChristenUnie gaan dat ook doen, zij het met een minder positieve houding dan STIP.

Alle voorstellen worden op 18 december door de gemeenteraad verder besproken.

Pagina opties