Waardering voor mediafonds, maar nog geen geld

Dit item is verlopen op 03-07-2020.
3 juni 2020 – In de extra oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op dinsdag 2 juni uitvoerig gesproken over het initiatief van de Stichting Mediafonds Delft om de Delftse journalistiek te ondersteunen met een mediafonds voor onderzoeksjournalistiek en een lokaal persbureau voor het dagelijkse nieuws. In de commissie werd met veel waardering over dit plan gesproken, maar de initiatiefnemers hoeven voorlopig niet op geld te rekenen.

Via een inspreektekst vroeg de stichting nogmaals steun voor het initiatief aan de Delftse fracties. De stichting is blij met de steun van het college om in Delft een mediafonds op poten te zetten om zo de kwaliteit van de lokale onderzoeksjournalistiek te verbeteren. Maar de stichting liet via de inspreekreactie weten het te betreuren dat het college minder gecharmeerd is van een onafhankelijk persbureau dat aan de bestaande media dagelijks nieuws levert over de politieke besluitvorming in Delft.

De fracties van CDA en ChristenUnie deelden die teleurstelling, terwijl andere fracties meer begrip hadden voor het standpunt van het college. Burgemeester Marja van Bijsterveldt legde uit dat het college met het opzetten van een mediafonds wil aansluiten bij de lijn die de provincie in het vooruitzicht heeft gesteld en daarnaast wil Delft profiteren van de kennis die in andere gemeenten is opgedaan met soortgelijke initiatieven. De provincie steekt volgens de burgemeester geen geld in mensen die nodig zijn voor een persbureau.

Geld stoppen in een fonds is voor de gemeente Delft op dit moment een probleem door de coronacrisis. Ook voor de provincie. Van Bijsterveldt wees daarbij op een brief van de provincie waarin staat dat voorlopig alleen media worden ondersteund die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Ze beloofde die brief door te sturen naar de raad en ze riep de commissie op de financiële gevolgen van de coronacrisis af te wachten.

CDA en ChristenUnie zeiden onder meer het plan van de stichting over de volle breedte te steunen; compleet met persbureau. In de visie van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek en van de Stichting Mediafonds Delft is onderzoeksjournalistiek pas effectief als die gekoppeld is aan dagelijkse politieke nieuwsverslaggeving. Andere fracties, waaronder D66, VVD en GroenLinks, plaatsten daar hun vraagtekens bij. Ook STIP zei het moment nu niet rijp te vinden voor een mediafonds.

CDA, ChristenUnie, PvdA en Onafhankelijk Delft lieten aan het eind van het debat weten dit onderwerp mee terug te nemen naar hun fracties. Als die overleggen leiden tot moties wordt dit een bespreekpunt op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 9 juli.

Extremisme

Burgemeester Marja van Bijsterveldt hoorde bij de bespreking van de voortgangsrapportage over het Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 veel steun uit de commissie voor de aanpak en ook voor de voortzetting daarvan met de Aanpak extremisme, polarisatie en radicalisering.

In die aanpak is gekozen voor een verbreding, waarbij ook rechts en links extremisme in de gaten wordt gehouden. De uitgangspunten daarbij zijn het verminderen van maatschappelijke onrust en ongewenste polarisatie, het vergroten van weerbaarheid, het bevorderen van deskundigheid en een persoonsgerichte aanpak. Delft vervult daarbij een trekkersrol in de samenwerking met Midden-Delfland, Westland en Rijswijk.

De VVD wees opnieuw op het belang van het blootleggen van aanwijzingen die kunnen duiden op een parallelle samenleving. De PvdA vroeg eveneens om voldoende inzicht in groeiend extremisme. Volgens die fractie moet ook vooral de voedingsbodem worden aangepakt. Ook het CDA wees op waakzaamheid en scherpte. D66 vroeg de burgemeester naar de samenwerking in het district en diverse accenten in de gemeenten. Die moeten er volgens D66 niet voor zorgen dat de Delftse doelstellingen verwateren. De ChristenUnie wilde weten of de politiecapaciteit nog wel voldoende is. Van Groep Stoelinga mag het beleid worden afgeschaald, omdat de oorlog in Syrië voorbij is en links en rechts extremisme, op een paar stickers na, in Delft weinig voorstellen.

Van Bijsterveldt wees de VVD op de QuickScan parallelle samenleving die wordt uitgevoerd. Ze verwacht de informatie hieruit nog voor de zomer met de raad te kunnen delen. Dat het niet lukte om een vrouwengroep bij elkaar te krijgen zou volgens de burgemeester niet duiden op vrouwen die  niet het huis uit mogen, maar kwam simpelweg door een te korte voorbereidingstijd. De burgemeester liet weten dat opnieuw een poging wordt gedaan om zo’n vrouwengroep bij elkaar te krijgen. Ze verzekerde de commissie scherp te blijven en ze wees op de 480.000 euro die het Rijk voor deze regio heeft uitgetrokken.

D66 hoeft volgens Van Bijsterveldt niet bang te zijn dat de doelstellingen van de aanpak minder scherp worden door de verbreding. Daarbij moet volgens de burgemeester wel goed worden gekeken wie er worden benaderd om als contactpersoon in het netwerk van sleutelfiguren mee gaan praten over het verminderen van radicalisering en polarisatie. Naast sleutelfiguren wees de burgemeester ook op de rol van de wijkagenten die een aanspreekpunt zijn voor wijkbewoners. Van afschalen, zoals Groep Stoelinga voorstelde, kan volgens haar geen sprake zijn. Volgens Van Bijsterveldt is het noodzaak hard te zijn in de analyse en gewogen in de aanpak. Geen van de fracties zag aanleiding voor een verder debat in de raad.

Jaarwisseling

Het college wil de komende jaarwisseling inzetten op handhaving en preventie. De afgelopen oud en nieuw verliep volgens het college relatief rustig, maar in de aanloop naar 31 december 2019 was er wel sprake van een toename van het aantal incidenten en overlastmeldingen. Nu het kabinet heeft besloten om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden, ziet het college geen reden om in Delft een grote vuurwerk- of droneshow te houden. Dat kost volgens het college een hoop geld en biedt niet de zekerheid dat daardoor het wangedrag in de oudjaarsnacht afneemt.

De vreugdevuren die vorig jaar in Delft niet doorgingen, omdat er geen vergunningen werden afgegeven, kunnen ook dit jaar doorgaan mits er vergunningen worden aangevraagd. Groep Stoelinga was daar content mee, omdat het volgens die fractie al saai genoeg wordt in Delft zonder vuurwerk. Het college moet volgens Groep Stoelinga de initiatiefnemers van de vreugdevuren niet te streng aanpakken en coulant omgaan met het verlenen van vergunningen.

De PvdA zei helemaal klaar te zijn met de vreugdevuren, maar ook de lijn van de burgemeester te steunen in het toestaan van vreugdevuren als zij er vertrouwen in heeft dat het veilig gebeurt, en dat het ook een rol kan spelen in het voorkomen van rellen en vernielingen in de wijk. Volgens de fractie van het CDA zou het college een plan van aanpak moeten maken met aanvullende lokale maatregelen om de problemen in de aanloop naar de jaarwisseling te voorkomen. Een stadsgesprek zou daar volgens het CDA bij kunnen helpen om ideeën te horen van bewoners, maar het CDA pleitte ook voor strenge handhaving.

Burgemeester Van Bijsterveldt reageerde terughoudend op de suggestie van het CDA om een gesprek met de stad te houden. Zij acht de kans groot dat daar vooral goedwillende bewoners aan deelnemen en niet de raddraaiers die zorgen voor overlast tijdens de jaarwisseling. Daarnaast zei ze belang te hechten aan overleg met de initiatiefnemers van de vreugdevuren, niet via een stichting, maar met mensen uit de wijken die zich verantwoordelijk voelen. Volgens de burgemeester is de gemeente zeker bereid tot overleg over de vreugdevuren en kunnen de initiatiefnemers hiervoor ook een straatfeest- of stimuleringssubsidie aanvragen als ze hun vergunning hebben gekregen.

De overige fracties spraken hun steun uit voor de college-aanpak, waarbij Stadsbelangen Delft en GroenLinks aangaven wel wat te zien in een plan van aanpak zoals het CDA voorstelde. Volgens Van Bijsterveldt doet Delft wat het kan en staat de politie rond de jaarwisseling op scherp. Wat haar betreft verloopt de komende oud en nieuw in de Delftse wijken rustig met twee of drie vreugdevuurtjes. Dit onderwerp komt terug in de raadsvergadering van donderdag 9 juli, omdat de fracties van PvdA, GroenLinks en CDA gaan nadenken over eventuele moties.

Wijziging

De afdeling Delft van Koninklijke Horeca Nederland kan rustig gaan slapen. De voorgenomen wijziging in de festiviteitenregeling de frequentie van vier naar drie weken te verlagen in ruil voor het verlagen van 75 naar 70 decibel gaat niet door. Die aanpassing stond in een motie die op 5 maart door de raad werd aangenomen. Het college verwerkte de motie in een voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft aan te passen. Dat voorstel werd donderdagavond in de commissie met veel voortschrijdend inzicht besproken.

Volgens de indieners van de aangenomen motie, D66, GroenLinks, Onafhankelijk Delft en VVD, bleek te laat dat KHN niet blij was met het compromis om vaker festiviteiten toe te staan in ruil voor minder lawaai. Zij stelden in de commissievergadering burgemeester Van Bijsterveldt voor om de wijzigingen terug te draaien. Die draai kwam de fracties op een hoop kritiek te staan van vooral de SP-fractie die samen met STIP meer vergaande moties over de festiviteitenregeling op 5 maart weggestemd zag worden.

De burgemeester liet weten voor de raad van donderdag 4 juni met een aangepast voorstel te komen. Daarin blijven twee kleine wijzigingen overeind, waaronder de verlaging van de aanmeldtermijn van veertien naar tien dagen.

Terrassen

In diezelfde raadsvergadering zal per hamerslag de raad akkoord gaan met een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening om de tijdelijke uitbreiding van de terrassen in Delft mogelijk te maken.

Pagina opties