Waardering klinkt door in algemene beschouwingen

Dit item is verlopen op 19-11-2012.
19 oktober 2012 – De meeste fracties in de gemeenteraad hebben donderdag 18 oktober tijdens de algemene beschouwingen in meer of mindere mate hun waardering uitgesproken over de manier, waarop het college de economische crisis in Delft aanpakt.

Er is wel zorg over de verhouding tussen de risico’s die in de begroting 2013 staan beschreven en het vermogen die zo nodig op te vangen.

De algemene beschouwingen zijn de opmaat voor de begrotingsraad  op 8 november, waarin de programmabegroting 2013 en de belastingverordeningen 2013 door de raad worden vastgesteld.

>> naar algemene beschouwingen van alle fracties

Uit de begroting blijkt dat Delft nog steeds in financieel zwaar weer zit. Het college wil tien miljoen euro extra bezuinigen, bovenop de eerder door de raad vastgestelde 35 miljoen euro. In de komende begrotingscommissies worden de punten die door de elf fracties naar voren werden gebracht verder besproken.

Parkeertarieven

De VVD zei als grootste oppositiepartij redelijk tevreden te zijn over de begroting voor volgend jaar. Fractievoorzitter Lennart Harpe uitte echter ook zijn zorgen over de voorgenomen verhoging van de huurtarieven voor sportaccommodaties, het Warmtebedrijf, de financiële reserves van de gemeente en het parkeerbeleid. Over dat laatste onderwerp kondigde de VVD een voorstel aan om de kosten van dat beleid omlaag te brengen. De liberalen vinden ook dat een verhoging van de parkeertarieven in de ijskast moet zolang het parkeerbeleid nog niet is vastgesteld. Het voorstel over het nieuwe parkeerbeleid is vorige week door het college uitgesteld tot het voorjaar van 2013. Verder kijkt de VVD uit naar het collegevoorstel naar aanleiding van de motie over Blauw die de raad in juni jl. aannam.

Toekomst

De grootste coalitiepartij, D66, gunde iedereen - gebaseerd op wijze uitspraken uit het verleden - een kijkje in de toekomst. De bezuinigingen zijn volgens D66 pijnlijk maar noodzakelijk. Ook D66 wees op het belang voor de binnenstad van een goed parkeerbeleid. Fractievoorzitter Christine Bel liet de VVD desgevraagd weten geen plannen te hebben om grote wijzigingen aan te brengen in de begroting.

Complimenten

De PvdA sprak over een goede solide begroting met een heldere visie op de toekomst. Die partij had complimenten voor de Delftse bevolking die thuis de bezuinigingsmaatregelen voelt. Parkeren noemde PvdA-voorman Ernst Damen een moeizaam dossier. Hij vroeg ook aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt en ook zou Delft fors moeten inzetten om mensen beter en sneller aan het werk te krijgen.

GroenLinks vroeg bij monde van fractievoorzitter Fleur Norbruis om een analyse van de maatschappelijk effecten van bezuinigingen. GroenLinks is niet blij met de bezuinigingen op groen en vindt het zorgwekkend dat er minder geld is voor klimaatbeleid.

Verbondenheid

CDA-fractievoorzitter Ineke van Geenen stelde vast dat Delft vanuit diverse standpunten meerdere gezichten heeft. Verbondenheid moet volgens het CDA tweedeling voorkomen, onder meer door een singelroute rond de binnenstad en de aandacht voor jongerenhuisvesting. In het parkeervraagstuk zorgt het college volgens het CDA ook voor meer verbondenheid door meer tijd te nemen voor de reacties uit de stad.

Kenniseconomie

Maarten Buskermolen (STIP) hield een pleidooi voor Delft Kennisstad met een bruisend bereikbaar centrum, waar culturele ondernemers terecht kunnen bij een cultuurbalie, voldoende fietsstallingen zijn en de resultaten van de kenniseconomie aantonen dat een strategie van de lange termijn zijn vruchten afwerpt.

Fractievoorzitter Jos van Koppen van Onafhankelijk Delft deelde de optimistische toon die in zijn algemeenheid doorklinkt in stukken van het college niet. Hij zou verder graag zien dat sportverenigingen voor aanvaardbare tarieven kunnen sporten. Stadsbelangen constateerde dat Delft met tien miljoen extra aan bezuinigingen nog niet uit de gevarenzone is.

Met de VVD is Stadsbelangen het eens dat de parkeertarieven niet verhoogd moeten worden, voordat de discussie over het parkeren is gevoerd. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid blijven wat Aad Meuleman (Stadsbelangen) betreft de aandacht vragen. Hij was nog niet tevreden over beginspraak en verwees daarbij naar de recente discussie over de Brasserskade. Ook kondigde hij aan samen met de VVD en de SP de nadeelcompensatie weer te agenderen.

Armoedebestrijding

Lieke van Rossum (SP) noemde het positief dat de regelingen in de armoedebestrijding niet extra door de bezuinigingen worden geraakt. De partij was ook kritisch en pleitte in haar beschouwingen voor een sociale uitweg uit de crisis.  De fractie merkte op dat het budget voor stadsmarketing 4 ton hoger is dan voor de armoedebestrijding, en stelde voor om de ondersteuning ruimer te maken.

Net als GroenLinks vroeg de ChristenUnie onder meer aandacht voor de gevolgen van de bezuinigingen. Waarnemend fractievoorzitter Jabco Vreugdenhil koos voor dienstbaarheid als centraal thema in zijn  bijdrage. Hij was positief over de actieve rol van het college met betrekking tot de wet werk en bijstand.

Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft adviseerde het college de handen harder uit de mouwen te steken en geld uit te trekken voor 200 jaar monarchie. Hij uitte zijn zorgen of de opbrengsten van het Spoorzonegebied voldoende zullen zijn om alle kosten te dekken. Ook vroeg hij om tappunten in de stad met gratis water. Die zitten volgens wethouder Brandligt al in de pijplijn.

Begrotingseffecten

In zijn eerste reactie op de beschouwingen liet het college weten dat over veel punten in de begrotingscommissies op 30 oktober en 1 november verder wordt gediscussieerd. Wethouder Lucas Vokurka (Financiën) kondigde aan dat, bij wijze van proef, voor het eerst wordt gekeken de begrotingseffecten op het pakket participatiemiddelen. Hij beaamde de opmerkingen over lage reserves, en liet weten dat de extra tijd om het parkeerbeleid vast te stellen wordt benut om via alle geluiden uit de stad tot een weloverwogen afweging te komen. Vokurka wees de fracties ook nadrukkelijk op de noodzaak om wijzigingsvoorstellen tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november te voorzien van financiële dekking. De overige collegeleden zeiden de discussies in de commissies af te willen wachten.

Bedenking

Voorafgaand aan de algemene beschouwingen besprak de raad de wensen- en bedenkingenprocedure rond de gunning van de bouw van het nieuwe stadskantoor aan BAM Utiliteitsbouw BV. Jan Peter de Wit (Leefbaar Delft) herhaalde zijn woorden uit de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte dat hij geen besluit kan nemen over het investeringsprogramma van de gemeente zonder te weten wat de bouw van het stadskantoor precies gaat kosten. Het college liet de raad donderdag andermaal per brief weten dat de gunning past binnen het budget dat de raad heeft vastgesteld, en dat de precieze bedragen nog bekend worden gemaakt aan de raad na afronding van de zogenaamde Alcatelprocedure. De raad kon zich daarin vinden.

Verder stelde de raad de Najaarsrapportage 2012 vast en nam de raad alle aanbevelingen over uit het rapport van de Delftse rekenkamer over regievoering.

Volledige algemene beschouwingen alle fracties

D66 PvdA GroenLinks VVD CDA Onafhankelijk Delft STIP SP Stadsbelangen ChristenUnie Leefbaar Delft

Pagina opties