Vraagtekens bij tablets tegen eenzaamheid

Dit item is verlopen op 04-10-2019.
4 september 2019 – Verschillende fracties hebben op dinsdag 3 september in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen vraagtekens gezet bij de voorgenomen aanschaf van honderd gebruiksvriendelijke tablets die ouderen moeten helpen zich minder eenzaam te voelen. CDA, ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en SP vroegen wethouder Karin Schrederhof of het geld dat Delft hiervoor van het rijk krijgt niet op een andere manier ingezet kan worden.

Delft neemt sinds november 2018 deel aan het driejarige landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid en krijgt daarvoor uit Den Haag een eenmalige decentralisatie-uitkering van 150.000 euro. 

Het actieprogramma wil de trend van eenzaamheid onder ouderen en jongeren doorbreken. Delft heeft aan de uitkering 45.000 euro gemeentegeld toegevoegd, zodat met een budget van 195.000 euro diverse projecten op touw kunnen worden gezet. Cultuuranker Abtswoude Bloeit en Powerfull Ageing zijn twee van die projecten, maar het debat in de commissie spitste zich vooral toe op De Compaan. Dat is de naam van de tablet die speciaal is bedoeld voor eenzame ouderen. De aanschaf van 100 tablets gaat de gemeente 115.000 euro kosten.

CDA en ChristenUnie spraken daarover hun verbazing uit. Het CDA liet weten liever een duurzaam programma tegen eenzaamheid te zien en ook de ChristenUnie had liever gezien dat Delft zich aansloot bij bestaande en beproefde initiatieven. De SP bepleitte een meer collectieve aanpak van de eenzaamheid onder ouderen door bijvoorbeeld kritisch te kijken naar het bestaande voorzieningenniveau in Delft.

Wethouder Schrederhof verzekerde de fracties dat de tablets nog niet zijn aangeschaft en legde uit dat Delft een veel breder pakket aan maatregelen heeft om de eenzaamheid onder Delftenaren tegen te gaan. Zo is er al een meldpunt en worden sportverenigingen gestimuleerd om in de wijken hun aanbod meer onder de aandacht te brengen. Daarmee haalde ze de twijfels niet bij alle fracties weg.

Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft wezen onder meer op de verdwenen wijkcentra waar ouderen niet meer naar toe kunnen. D66 en STIP vroegen aandacht voor de eenzaamheid onder jongeren en D66 merkte bovendien op niet tegen tablets te zijn, maar de pilot wel duur te vinden. Het stoorde GroenLinks  een beetje dat het debat alleen ging over de aanschaf van tablets, terwijl het er volgens die fractie juist om gaat wat er allemaal omheen wordt georganiseerd tegen eenzaamheid. GroenLinks wees daarbij ook op de lokale coalitie die de gemeente helpt om concrete maatregelen tegen eenzaamheid onder Delftenaren te nemen.

Wat de VVD betreft, moet de gemeente meer samenwerken met het MKB en een lokaal meldpunt opzetten en zeker geen tablets aanschaffen. De VVD kondigde een motie aan. Ook de ChristenUnie overweegt in de raadsvergadering op donderdag 26 september een motie in te dienen. Volgens die fractie zou een project tegen eenzaamheid als doel moeten hebben om een signaal af te geven dat niet is gericht op een kleine groep, maar om alle Delftenaren duidelijk te maken dat eenzaamheid gezamenlijk aangepakt moet worden. Daarnaast lieten CDA, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft eveneens weten dat ze moties bij dit onderwerp overwegen.

Faillissement

Op verzoek van de SP, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft sprak de commissie ook over het faillissement van Taxibedrijf de Roo. Dat bedrijf voerde voor Delft het regiotaxivervoer en een klein deel van het leerlingenvervoer uit. In mei van dit jaar ging De Roo over de kop. De fracties wezen er onder meer op dat een taxibedrijf opnieuw op de fles is gegaan na een aanbesteding via de MRDH. In 2017 kon Deltax het als regionale taxivervoerder het financieel niet meer bolwerken.

Wethouder Schrederhof was blij met de constatering van Onafhankelijk Delft dat het aantal klachten over het regiovervoer flink zijn afgenomen, maar de klachten die bij de gemeente binnenkomen worden volgens de wethouder nu meteen opgepakt. Volgens Schrederhof gaat het om een moeizame branche en is het van belang dat bij de volgende aanbesteding in 2021 goed wordt gekeken naar de voorwaarden waar kandidaat-vervoerders aan moeten voldoen.

Een oplossing zou volgens de SP kunnen zijn om het taxivervoer niet via de MRDH aan te besteden, maar als gemeente zelf uit te voeren. De PvdA zei ook de complexiteit van het probleem te zien en kwam met de suggestie om vrijwilligers met de busjes te laten rijden. Als het aan de wethouder ligt, worden de komende tijd alle varianten in kaart gebracht en wordt de resterende tijd goed gebruikt om tot een duurzaam en robuust vervoersmodel te komen.

Handhaven

Bij de bespreking van het jaarverslag handhaven Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 werd over het algemeen positief gereageerd op de bijgestelde fraudeaanpak waar de raad via twee moties om had gevraagd. Meer maatwerk, meer begrijpelijke informatie, meer preventie en de mens centraal lieten onder meer D66 concluderen dat met dit jaarverslag een stap in de goede richting is gezet. Delft deelde minder boetes uit. De VVD uitte wel de twijfel of dat het gevolg was van de nieuwe aanpak. STIP zou graag zien dat de focus meer gericht wordt op de moedwillige fraudeur en de SP mistte in het jaarverslag hoe uitkeringsgerechtigden de bejegening door de gemeente ervaren.

De PvdA sprak over een informatief verslag en complimenteerde wethouder Stephan Brandligt. Maar de fractie vroeg ook om cijfers van vergelijkbare andere gemeenten in plaats van de Delftse terugblik op voorgaande jaren. Het CDA sprak zijn bezorgdheid uit over de werkwijze dat 27-plussers later een uitkering zouden kunnen aanvragen, maar dat werd door de wethouder tegengesproken. GroenLinks constateerde tevreden dat het college de smalle beleidsruimte benut om in de handhaving toch maatwerk uit te voeren. De wethouder beloofde de commissie dat hij de technische vragen die werden gesteld per e-mail gaat beantwoorden.

Uitzendbureau

De fracties van CDA en VVD willen in de komende raadsvergadering een motie indienen bij de brief van het college over de voortgang van het Sociaal Uitzendbureau. De pilot Sociaal Uitzendbureau Werkse! werd eind vorig jaar opgezet om mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan aan een baan te helpen. Tot nu toe is dat bij zes mensen gelukt.

Wethouder Brandligt zei gematigd tevreden te zijn met de resultaten in deze tussenevaluatie. Die mening deelde hij in grote lijnen met de fracties van de ChristenUnie, PvdA en STIP en GroenLinks. De kritiek op de pilot kwam onder meer van VVD en CDA. Wat de VVD betreft mag de stekker eruit en ook het CDA ziet geen heil in een voortzetting van de pilot. Daarbij werden ze gesteund door Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft.

GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie willen net als de wethouder de eindevaluatie afwachten. Zij vinden het nog te vroeg om conclusies te trekken. Die eindevaluatie komt in het vierde kwartaal van dit jaar. Volgens wethouder Brandligt vielen de resultaten in het begin wat tegen, maar inmiddels nemen de aantallen toe en wordt de pilot budgettair neutraal uitgevoerd. Met de uitzendkrachten die uitvallen wordt naar andere mogelijkheden gekeken.

Uitstel

Aanvankelijk zou de commissie in deze overlegvergadering ook het voorstel Regiovisie aanpak huiselijk geweld 2019 -2022 bespreken, maar een meerderheid van de fracties besloot in de procedurevergadering dit agendapunt door te schuiven naar de overlegvergadering op 1 oktober aanstaande.

Een aantal fracties was niet te spreken over het ontbreken van het advies dat de Adviesraad Sociaal Domein al in mei naar het college had gestuurd. Het college had echter verzuimd om dit advies naar de commissie te sturen. Verschillende fracties vonden dat ze daardoor het debat niet goed konden voeren. Wethouder Schrederhof maakte haar excuses en beloofde dat ze naast het advies de commissie ook voorziet van de zienswijzen van de colleges van B en W van de andere gemeenten, waarmee Delft de regiovisie deelt.

Pagina opties