Verkeersknip levert uitvoerig debat op

Dit item is verlopen op 13-07-2018.
13 juni 2018 – Het voornemen van het college om het ontheffingengebied rond de selectieve verkeersknip op de Kristalweg uit te breiden met 1000 adressen heeft in de overlegvergadering van de commissie Algemeen op dinsdag 12 juni geleid tot een lang debat.

De verkeersknip werd eind 2016 in gebruik genomen om sluipverkeer naar de A4 te weren uit de Harnaschpolder. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad jarenlang had gediscussieerd over de mogelijke komst van de knip. De tegenstanders wezen steeds op de kilometers die bijvoorbeeld bewoners van Den Hoorn moeten omrijden om in Delft te komen en de voorstanders zagen liever dat er helemaal geen gemotoriseerd verkeer doorheen kon. In de overlegvergadering leek die discussie zich een beetje te herhalen.

Boete

De verkeersknip is selectief, omdat alleen langzaam verkeer, ontheffinghouders en hulpdiensten toegang hebben. Wie geen ontheffing heeft op zijn of haar kenteken riskeert bij de eerst overtreding een waarschuwing en bij de tweede keer een boete. Het college is voor uitbreiding, omdat die past binnen de normen van het bestemmingsplan waar de knip onderdeel van is.

Door vier insprekers, waaronder drie inwoners en ondernemers uit Den Hoorn, werd positief op het plan gereageerd. Ook zij komen in aanmerking voor een ontheffing, omdat ze dicht bij de verkeersknip wonen. Zij hoeven voortaan niet meer via de A4 naar Delft. Door de fracties werd in grote lijnen steun uitgesproken voor het plan, maar veel fracties stelden ook de verkeersknip weer ter discussie.

Fietspad

Het CDA stemde destijds voor de selectieve knip, maar zou het liefst zien dat de knip verdwijnt als de Kristalweg zo wordt ingericht dat die weg geen alternatief meer is voor sluipverkeer. Ook de SP sprak de wens uit dat na jarenlange discussies de bewoners recht hebben op rust in de tent. D66 bepleitte voor een goede evaluatie na invoering van de ‘optimalisatievariant’ die meer ontheffingen toestaat. Daarnaast wees D66 ook op maatregelen die genomen moeten worden om te voorkomen dat automobilisten via het fietspad de knip omzeilen. Die maatregelen komen er ook verzekerde wethouder Lennart Harpe.

Bedrijventerrein

Het idee van STIP om ook het bedrijventerrein mee te nemen in de uitbreiding nam de wethouder niet over. De ontheffing geldt alleen voor bewoners. Onafhankelijk Delft liet weten altijd al tegen de knip te zijn geweest. Volgens die partij worden er dagelijks 45 bekeuringen uitgedeeld aan overtreders. De wethouder corrigeerde dat. Hij sprak over tien overtreders per dag.

GroenLinks herhaalde nog steeds voorstander te zijn van een ‘harde’ knip, maar ook nu lijkt die partij daar geen medestanders voor te kunnen vinden. De huidige variant werd door GroenLinks met tegenzin geaccepteerd en dit collegebesluit moet volgens GroenLinks niet de eerste stap zijn naar het opheffen van de knip. De PvdA toonde zich ook voorstander van de verkeersknip en pleitte voor een bredere kijk op de situatie in een mobiliteitsplan voor dit deel van Delft.

De ChristenUnie zei tevreden te zijn met het voornemen van het college. De VVD zou net als het CDA de knip ook liever zien verdwijnen. Volgens de VVD moet dan wel eerst de Kristalweg opnieuw ingericht worden. Dat idee kreeg ook de steun van Stadsbelangen Delft.

Evaluatie

Wethouder Harpe maakte de voorstanders van het opheffen van de knip duidelijk dat dat nu geen optie was, omdat daarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is. Hij verwacht dat het ontheffingengebied na de zomer is uitgebreid en zegde in zijn laatste commissievergadering toe dat het college een jaar na de invoering een evaluatie naar de raad stuurt. Voor de fracties van CDA, STIP, Stadsbelangen Delft en SP was dat niet voldoende. Zij gaan dit onderwerp bespreken in hun fracties, zodat er wellicht in de raadsvergadering van donderdag 5 juli moties worden ingediend.

Vragenronde

Het voorstel van het presidium om de vragenronde van de commissie bij insprekers uit de verordening raadscommissies 2008 te schrappen is door de commissie teruggestuurd naar het fractievoorzittersoverleg. Het voorstel werd door drie ‘vaste insprekers’ van Delfia Batavorum en de belangenverenigingen Binnenstad Noord en TU Noord met de grond gelijk gemaakt. Zij wezen de commissie op het belang van de dialoog van de commissie met de insprekers. Die zou door het schrappen van de vragenronde verdwijnen volgens de insprekers.

Het presidium had het voorstel opgesteld, omdat de vragen die door commissieleden aan insprekers worden gesteld vaak veel tijd kosten. Commissievergaderingen konden daardoor uitlopen. Volgens de insprekers zou de raad er beter aan doen om eerst naar nieuwe schoenen te kijken, voordat de oude kunnen worden weggegooid. Die suggestie werd meteen door GroenLinks en andere partijen overgenomen.

GroenLinks stelde andere partijen voor samen een werkgroep te vormen om te kijken of er op een andere manier vergaderd kan worden en hoe de Delftenaren daarbij betrokken kunnen worden. Dat idee werd, tot tevredenheid van de insprekers, door de meeste andere partijen omarmd. De vragenronde blijft voorlopig bestaan.

Inkoopstrategie

In de commissie werd over het algemeen positief en met waardering gesproken over het voorstel Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020. De tien samenwerkende gemeenten in de regio Haaglanden gaan op een nieuwe manier jeugdhulp inkopen, waarbij kind en gezin, maatwerk en ruimte voor professionals centraal staan. Daarnaast zal er resultaatgericht gewerkt en bekostigd gaan worden.

Omdat de aanpak nieuw is en de gemeenteraad blijft controleren of deze stelselwijziging goed uitmaakt, wezen diverse fracties op het belang dat de raad goed geïnformeerd moet worden. Wethouder Aletta Hekker gebruikte haar laatste commissievergadering om de commissie te adviseren om de werkgroep Innovatie Sociaal Domein levend te houden. Ze prees de inzet van die raadswerkgroep. Alleen GroenLinks zei dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie, zodat het aan de raadsagenda van 5 juli is toegevoegd.

Voorkeursrecht

Het voorstel Vestigen voorkeursrecht op 3 percelen in Schieoevers-Zuid is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op 5 juli. Door het voorkeursrecht te vestigen op deze percelen kan de gemeente ongewenste ontwikkelingen in dit gebied voorkomen. VVD en CDA noemden het een verstandig besluit. Op vragen over concrete plannen van diverse fracties kon wethouder Raimond de Prez in zijn laatste commissievergadering nog geen antwoord geven. Die concrete plannen zijn er nog niet, maar met het voorkeursrecht blijft volgens de wethouder ruimte behouden voor watergebonden bedrijvigheid en bedrijven in een hoge milieucategorie.

Microbereikbaarheid

STIP en GroenLinks wezen wethouder Harpe bij de bespreking van het uitvoeringsplan Microbereikbaarheid 2018-2019 op het belang van de fietser. Volgens de wethouder staat de voetganger in het autoluwplusgebied op één en is de fietser te gast. In het plan is onder meer de herinrichting van de Breestraat opgenomen. Weggebruikers gaan er een straat zonder stoep delen. De ChristenUnie gaf als tip aan het college mee gebruik te maken van de kennis en kunde die de Fietsersbond in huis heeft. Het onderwerp is niet toegevoegd aan de agenda van de raad.

Korftlaan

Wethouder Harpe zei tegen middernacht in de beantwoording van de rondvraag van GroenLinks dat hij op de hoogte is van de situatie in de Korftlaan waar auto’s tegen het verkeer inrijden. Hij zei tevens dat hem geen signalen hadden bereikt dat dit heel vaak gebeurd. De wethouder zal het verzoek om meer handhaving doorgeven aan de burgemeester en hij liet weten dat er naar de bebording gekeken zal worden.

Pagina opties