Vergadering vol moties voor gemeenteraad

Dit item is verlopen op 23-03-2012.
24 februari 2012 - Ex-wethouders die op zoek moeten naar een andere baan, moeten in de toekomst rekening houden met strengere eisen wanneer ze het college vragen om een studievergoeding die hun kansen op de arbeidsmarkt verbetert.

Daartoe nam de raad in de vergadering van donderdag 23 februari, mede naar aanleiding van schriftelijke vragen van Leefbaar Delft, unaniem een motie van Stadsbelangen en SP aan. De motie wordt door het college van B en W verwerkt in een voorstel dat naar de raad gaat. De huidige Delftse verordening die voor dergelijke financiële regelingen bestaat, is door een nieuwe landelijke wet onuitvoerbaar geworden. Deze verordening wordt ingetrokken.  

Het was één van zeven ingediende moties waarover de fracties donderdagavond moesten stemmen. Daarvan werden nog twee actuele moties aangenomen door de gemeenteraad.

Statiegeldregeling

De actuele motie Uitbreiding statiegeldregeling vande fracties ChristenUnie, GroenLinks, CDA, SP en Fractie Van Oort, kreeg de steun van alle fracties behalve VVD, Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft. Deze motie vraagt het college van B en W voor 7 maart aanstaande bij het kabinet aan te dringen al het mogelijke te doen om een uitbreiding van het statiegeldsysteem met kleine plastic flesjes en blikjes mogelijk te maken. Dat zou volgens de indieners tot minder zwerfvuil, minder schoonmaakkosten en tot een beter woonklimaat moeten leiden. Op 7 maart vergadert de Tweede Kamer over de afvalstromen, waaronder het statiegeldsysteem voor petflessen. Het kabinet overweegt dit af te schaffen.

Kinderpardon

Met uitzondering van VVD, Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft ging een raadsmeerderheid ook akkoord met de actuele motie Kinderpardon van GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Stadsbelangen, PvdA en Fractie Van Oort. Ook bij deze motie liet de VVD weten dat Delft niet op de stoel van de rijksoverheid moet gaan zitten. Wethouder Saskia Bolten antwoordde dat ze de motie graag uitvoert. Ze gaat volgens de motie in een brief aan de minister voor Immigratie en Asiel aandringen op een oplossing voor de asielkinderen die uitgezet dreigen te worden maar in Nederland zijn ‘geworteld’.  Die oplossing zou volgens de indieners van de motie bij voorkeur de ‘wortelingswet’ zijn van PvdA en ChristenUnie. Dit wetsvoorstel beoogt dat kinderen die langer dan acht jaar legaal in Nederland wonen (of vijf jaar in het geval van alleenstaande kinderen) in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

Second opinion

Leefbaar Delft kreeg veel bijval voor de concept-motie om de raad via een second opinion meer grip op de financiële kaders van de gebiedsontwikkeling Spoorzone te geven. Wethouder Vokurka zei daar geen bezwaar tegen te hebben, en zegde toe mee te willen werken aan een second-opinion onderzoek naar het nieuwe contract indien de raad hier behoefte aan heeft. Leefbaar Delft was blij met die toezegging en hield de motie op zak.

Afgewezen moties

De actuele motie van Fractie van Oort om in een brief premier Rutte te vragen om het ‘Polenmeldpunt’ van de PVV af te keuren, kreeg alleen steun van GroenLinks, SP en PvdA en werd daarmee verworpen. De overige fracties zien geen heil in een brief aan de minister-president, omdat het hierbij niet gaat om landelijk beleid, maar om een initiatief van een partij. Nagenoeg alle Delftse fracties spraken wel hun afkeur uit over het meldpunt van de PVV.  

Onvoldoende steun was er ook voor moties van Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft om een breed extern onderzoek in te stellen naar de Gondelaffaire. Stadsbelangen had dat onderzoek willen laten uitvoeren door de minister van Binnenlandse Zaken; Onafhankelijk Delft had het Bureau Integriteit (BING) willen vragen. Een meerderheid van de raad verwacht, net zoals een jaar geleden door de gemeenteraad werd vastgesteld naar aanleiding van een enqueteverzoek, dat zo’n onderzoek geen nieuwe feiten aan het licht zou brengen. Een meerderheid van de raad keerde zich tegen het beeld dat er sprake is van een doofpotcultuur in Delft. Wethouder Lucas Vokurka zegde desgevraagd toe om alle beschikbare informatie over de Gondelaffaire samen  met de raad digitaal nog beter toegankelijk te willen maken. De motie van Onafhankelijk Delft om de burgemeester gedurende het door hem gevraagde onafhankelijke externe onderzoek naar zijn rol in deze zaak op non-actief te stellen, werd door geen enkele andere fractie gesteund.

Rol raadsleden bij juridische procedures

Op verzoek van Onafhankelijk Delft werd ook gedebatteerd over de brief van de raad aan de minister van Binnenlandse Zaken over de rol van raadsleden bij juridische procedures en de financiering ervan. Ook het antwoord van de minister werd in het debat betrokken. In haar reactie licht minister Spies haar standpunt toe over de volksvertegenwoordigende rol van een raadslid, waarbij ze stelt: ‘ Niet gezegd is dat het wenselijk is dat raadsleden burgers juridische procedures tegen de gemeente financieel ondersteunen’. En: ‘Het raadslidmaatschap verdraagt zich niet goed met de situatie dat men (raadsleden) zich schaart achter juridische procedures tegen de gemeente en waarbij men zich tegenover het gemeentebestuur plaatst’. Dit was eind vorig jaar in Delft het geval bij de bezwaar- en beroepsprocedure rond de afwijzing van het referendumverzoek. De minister geeft verder aan dat er geen sprake is van een wettelijke bepaling maar dat het een gedragsnorm betreft. Een groot aantal fracties schaarden zich achter de reactie van de minister. Raadslid Martin Stoelinga herhaalde zijn standpunt dat hij niet heeft meebetaald aan juridische procedures van burgers tegen de gemeenteraad. Een groot deel van de raad stelde vast, mede op basis van de verklaring daarover van de fractie Van Oort, dat Stoelinga als ‘debiteur’ te boek staat voor een deel van de juridische kosten van burgers.

Hamerstukken

Bij hamerslag stemde de raad in met onder meer het bestemmingsplan Deltares, de sneltoetscriteria zonnepanelen voor beschermde stadsgezichten en de eerste wijziging op de verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen.

 

Pagina opties