Verdeelde reacties op evaluatie deelfietsen

7 februari 2020 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is door de verschillende fracties op donderdag 6 februari wisselend gereageerd op de evaluatie over de deelfietsen in Delft. 

Het college blikt in de evaluatie terug op de anderhalf jaar durende pilot met Mobike die begon in maart 2018 en eindigde in september 2019. De aanbieder begon in maart 2018 met 100 deelfietsen. Sinds de start is het aantal Mobikes geleidelijk gestegen. In september 2018 stonden er 830 oranje fietsen in Delft. Na september 2018 is het aantal Mobikes gedaald tot gemiddeld 700 fietsen in Delft. Bij de gemeente kwamen 119 meldingen binnen over verkeerd of onlogisch geparkeerde fietsen en ongebruikte deelfietsen die ergens lang gestald staan. De evaluatie gaat verder onder meer in op de verschillende deelsystemen en het gebruik van de deelfietsen in Delft.

Een IT-specialist wees in zijn inspreektermijn de commissie op de privacywetgeving en de manier, waarop Mobike aan persoonlijke data van zijn gebruikers komt. De evaluatie van de gemeente gaat in op de openbare ruimte, maar niet in op de digitale ruimte, waarschuwde de inspreker. Daar zou volgens hem meer aandacht voor moeten zijn. Mobike kwam in december 2018 landelijk in het nieuws toen Nu.nl ontdekte dat de deelfietsdienst locatiegegevens en telefoonnummers van gebruikers in Nederland en andere Europese landen naar China en Singapore stuurde. 

Die boodschap werd door diverse fracties, waaronder STIP, Stadsbelangen Delft en SP, meegenomen in het debat. De evaluatie leidde in de commissie vooral tot veel vragen aan wethouder Martina Huijsmans. De VVD wees er onder meer op dat de evaluatie niet ingaat op de toename van het aantal deelfietsen. Waar STIP sprak over Delft fietsstad en de potentie van de deelfiets, zei de PvdA de deelfiets te zien als ‘een typisch voorwerp van de wegwerpmaatschappij’. 

In navolging van de PvdA wezen diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, ook op de verrommeling door omgevallen Mobikes, de overlast en de irritaties over de oranje deelfietsen. De ChristenUnie durfde niet te zeggen dat het experiment was geslaagd. Die fractie zei te neigen naar ‘een herexamen’. Het systeem in Delft dat de fietsen her en der gestald kunnen worden, zorgt ervoor dat ze ook overal beschikbaar zijn, maar volgens de ChristenUnie worden de fietsen daardoor juist vaker als hinderlijk ervaren. 

Dat de wethouder in 2020 wil gaan nadenken hoe het verder moet met Mobike en andere vormen van deelvervoer, kreeg niet de steun van Stadsbelangen Delft. Volgens die fractie moet het college meteen iets doen aan het wildparkeren en moet Mobike daarop worden aangesproken. 

D66 vindt dat deelconcepten een kans moeten krijgen en pleitte er onder meer voor om de Mobikes een plek te geven in de stationsstalling. Ook het CDA zei niet te denken aan stoppen met de deelfietsen, maar die fractie vindt het nog te vroeg om de poorten voor andere aanbieders open te zetten. 

GroenLinks en Onafhankelijk Delft lieten zich positief uit over de deelfietsen. Maar beide fracties zouden liever zien dat de Mobikes niet her en der maar bij elkaar bijvoorbeeld in aparte fietsparkeervakken, een zichtbare ruimte of een dropzone geparkeerd kunnen worden. Daarbij pleitte Onafhankelijk Delft voor een vergunningensysteem net als in Rotterdam waarbij het maximaal aantal fietsen is gebonden aan het seizoen. Voor de SP was de evaluatie ‘behoorlijk teleurstellend’. Die partij vroeg wethouder Huijsmans om een uitgebreidere evaluatie. 

De wethouder liet weten dat die er niet gaat komen. Volgens haar liet het debat zien welke vragen er spelen rond het deelvervoer. Ze relativeerde de overlast door voor te rekenen dat Delft 700 oranje deelfietsen van Mobike telt en 100.000 fietsen van Delftenaren. De wethouder zei alle kritische opmerkingen gehoord te hebben en snel aan de slag te willen om te komen tot een vergunningstelsel voor aanbieders van deelvervoer. Ze verwacht daarover aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar een brief naar de raad te kunnen sturen met daarin de stappen die nodig zijn om te komen tot een vergunningstelsel. 

Voor de commissie was het onderwerp daarmee voldoende besproken, zodat dit onderwerp ook niet wordt geagendeerd voor de komende raadsvergadering. 

Gasthuisplaats 

In die raadsvergadering op donderdag 5 maart komt Onafhankelijk Delft met een motie om een deel van de Gasthuisplaats autovrij te maken en ruimte te maken voor fietsen, groen en spelende kinderen. Daarvoor pleitte ook een inspreker bij de bespreking van de brief van het college over de motie Parkeren Gasthuisplaats

Deze motie werd in maart 2019 door acht van de tien raadsfracties (Onafhankelijk Delft stemde verdeeld) aangenomen. Daarmee vroeg de raad aan het college om voorbereidingen te treffen om de bezoekersparkeerplaatsen van de Gasthuisplaats te verwijderen en de raad uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 te informeren over de voortgang en de mogelijkheid om deze parkeerplaatsen in het voorjaar van 2020 te verwijderen. Het college schrijft in de brief de bezoekersplaatsen voorlopig te willen houden en de Gasthuisplaats ‘mee te nemen’ in het Mobiliteitsplan en de voorstellen over parkeren in de binnenstad en de uitbreiding van het autoluwe gebied in het centrum van Delft. 

VVD, SP, STIP, D66 lieten weten zich in de lijn van het college te kunnen vinden. De PvdA constateerde dat de wethouder de motie vooruitschuift. De fractie van het CDA zei teleurgesteld te zijn en de auto’s liever in de parkeergarage te zien. GroenLinks wilde van wethouder Huijsmans weten wanneer het college concreet wordt. De ChristenUnie zei niet in te zien waarom de parkeerplaatsen onmiddellijk verwijderd kunnen worden. Stadsbelangen Delft liet weten verbaasd te zijn over het uitstel. 

Lang duurt dat uitstel volgens wethouder Huijsmans niet. Ze wees op de beeldvormende bijeenkomst die de commissie volgende week houdt over parkeren. Voor de zomer verwacht ze een voorstel voor de raad te hebben, waarna een jaar later de uitvoering kan beginnen. 

Verkeersveiligheid

Op verzoek van de fracties van Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en PvdA besprak de commissie een bewonersbrief over de verkeersveiligheid in Delft rond het station. De briefschrijver die donderdagavond ook insprak samen met een tweede inspreker stelde de verkeersveiligheid voor voetgangers, mindervaliden en fietsers bij de bouw van The Student Hotel naast het station en de verkeersveiligheid bij het verkeerslicht op de hoek van de Westvest en de Zuidwal aan de kaak. 

De fracties zeiden geschrokken te zijn van de toon in de brief, waarin ambtelijk werd uitgelegd waarom de verkeerssituaties niet zouden worden aangepast. Inmiddels is dat wel gebeurd en heeft het college zich de boodschap van de briefschrijver ter harte genomen. Wethouder Huijsmans beaamde dat Delft de voetganger op de eerste plaats wil zetten, maar dat daarbij nog veel stappen gezet moeten worden. 

De suggestie van een van de twee insprekers om in Delft een voetgangersberaad op te richten werd door de PvdA voorgelegd aan de wethouder. Ze zei die mogelijkheid te gaan onderzoeken. Dat geldt ook voor de tikkers voor blinden bij voetgangerslichten. Stadsbelangen Delft vroeg of die weer terug kunnen komen in Delft. De wethouder zei ‘erop terug te komen’. 

Stadsbouwmeester 

Veel positieve reacties kreeg stadsbouwmeester Tako Postma op zijn startnotitie, waarin hij (100 dagen na zijn aanstelling door de raad) zijn ambities en aanbevelingen deelt over de ruimtelijke ontwikkelingen in Delft. Vorige week gaf hij een beeldvormende toelichting op zijn startnotitie. In de oordeelsvormende vergadering lag de nadruk in het debat meer op zijn rol als adviseur van de raad. 

Daarnaast werd er door de fracties inhoudelijk op de notitie gereageerd. De VVD was daarover het meest kritisch. Die fractie zei de startnotitie te politiek gekleurd te vinden. Andere fracties spraken juist hun waardering uit voor de ambities die Postma had uitgesproken zoals het planten van 30.000 bomen en het binnen vier jaar aardgasvrij maken van de monumentale binnenstad. Het CDA liet ook weten geen behoefte te hebben aan zulke proefballonnetjes, maar wel aan haalbare adviezen. 

Diverse fracties maakten van de gelegenheid gebruik om hun ideeën te delen, waarover die adviezen zouden moeten gaan. Hoogbouw, de Schie en leefbaarheid werden genoemd als mogelijke onderwerpen waar Postma advies over kan geven. In zijn reactie op het debat liet de stadsbouwmeester weten dat het niet zijn bedoeling was om politiek te bedrijven, maar wel om de keuzes aan de raad te laten. Hij zei samen met de raad naar middelen te willen zoeken die de raad kan helpen bij het maken van die inhoudelijke keuzes. Dat stemde de VVD tevreden. Ook zijn aanbod om met de raad in ateliers na te denken over specifieke opgaven, zoals het definiëren en concretiseren van het begrip leefbaarheid (een suggestie van GroenLinks) kon rekenen op brede instemming van de commissie. 

Geen gif 

Een meerderheid van de commissie sprak zich in deze vergadering uit tegen een ondersteunend signaal uit Delft voor de initiatiefnemers van de petitie Geen gif in de Lek. De opstellers van de petitie hebben alle gemeenteraden aandacht gevraagd voor de problematiek van chemische lozingen. De gemeente Krimpenerwaard reageerde daarop met een brief aan de provincie met de vraag om alle vergunningen voor chemische lozingen in te trekken. 

De fracties van de ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en SP vroegen in de commissie om in Delft hetzelfde te doen, maar alleen Stadsbelangen Delft liet weten mee te willen schrijven aan zo’n brief. Andere partijen lieten weten dat ze de problematiek al onder de aandacht van hun fracties in de provincie hadden aangekaart. De ChristenUnie kondigde aan een voorzet voor een brief te zullen geven. 

Beeldvorming

De commissie Economie, Financiën en Bestuur was op deze donderdag-raadsdag buiten de deur van het stadhuis. In OPEN werd die commissie in een interactief, avondvullend programma door VAK bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van taal, leesontwikkeling en de toekomst van bibliotheken. 

De commissie Sociaal Domein en Wonen sprak donderdagavond in het stadhuis met de Adviesraad Sociaal Domein, in voorbereiding van de bespreking van het rapport Tussenbalans II: toegankelijkheid van ondersteuning en zorg sociaal domein Delft op 20 februari 2019. Na een korte introductie van de voorzitter van de adviesraad beantwoordden de zes aanwezige leden vragen van de commissie. Hierin werd ingegaan op het rapport en werd ook alvast een voorschot genomen op de binnenkort te verwachten evaluatie van de adviesfunctie van de adviesraad.
 

Pagina opties