Verdeelde reacties op concept vervoerplannen

Dit item is verlopen op 12-07-2019.
12 juni 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is dinsdag 11 juni verdeeld gereageerd op de concept vervoerplannen 2020 en de manier waarop de nieuwe concessiehouder EBS het busvervoer in Delft en de regio vanaf 25 augustus 2019 wil gaan uitvoeren.

De concessieverlener Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft aan de nieuwe vervoerder gevraagd om in te zetten op kwaliteit, zero emissie en beter in te spelen op de reizigersvraag. EBS heeft het recht om onder meer in Delft het openbaar vervoer te verzorgen tot 14 december 2030.

In een presentatie aan de commissie voorafgaand aan de overlegvergadering vertelde operationeel manager Jan Kees Korteweg van EBS, dat de nieuwe openbaar vervoerder in Delft de bussen vaker en langer gaat laten rijden. Op termijn zijn dat alleen elektrische bussen.

Daarnaast gaat EBS vraaggericht vervoer aanbieden in de vorm van een bestel-bus, de Delfthopper. Wie mee wil met de Delfthopper moet een half uur van tevoren bellen, appen of online een afspraak maken. Dit busje komt in de plaats van de vaste buslijnen 62 (Buitenhof) en 33 (binnenstad). Korteweg verzekerde de commissie dat EBS niet met lege bussen door de stad wil rijden. Het busbedrijf doktert nog een campagne uit om het nieuwe maatwerkvervoer in Delft over twee maanden te introduceren.

Aanleiding voor de bespreking in de overlegvergadering was de zienswijze van het college op de concept vervoerplannen 2020. Het college zegt daarin dat Delft in grote lijnen instemt met die plannen. Een tekstwijzigingsvoorstel van de ChristenUnie, waarin Delft wijst op de grote dienstregelingswijzigingen die EBS doorvoert en de onzekerheid hoe die wijzigingen gaan uitpakken, werd door wethouder Martina Huijsmans overgenomen en ook de meeste fracties konden zich vinden in die aanvulling.

In het debat vertaalde de onzekerheid over het toekomstig busvervoer in Delft zich vooral door veel vragen, waar de wethouder ook niet direct een antwoord op had. De commissie leek vooral te willen weten wanneer de bus, hoe de bus, waar de bus, hoe vaak de bus en welke bus in Delft gaat rijden. De ChristenUnie sprak daarnaast zijn verbazing uit over de aanbestedingsprocedure en het programma van eisen, waarin Delft in 2017 liet aantekenen geen grote veranderingen in de dienstregeling te willen. De komst van de Delfthopper zou er volgens de ChristenUnie weleens toe kunnen leiden dat er in de toekomst wellicht helemaal geen bus meer rijdt als de belbus geen succes blijkt te zijn. Dat is volgens de ChristenUnie het kind met het badwater weggooien.

De SP deelde de kritiek van de ChristenUnie en wees erop dat het eerste jaar de vertrektijden ongewijzigd zouden blijven, maar dat blijkt met de komst van EBS niet zo te zijn. Het CDA sloot zich aan bij het betoog van de ChristenUnie en sprak zijn verbazing uit dat er twee maanden voor de nieuwe dienstregeling nog zoveel vraagtekens zijn. Volgens de ChristenUnie betekent de Delfthopper een extra drempel om even de bus te pakken als die een half uur van tevoren besteld moet worden. De ChristenUnie vreest dat mensen daardoor eerder in de auto stappen en dat haltes op termijn verdwijnen.

D66 zag het iets minder somber in en liet weten in potentie wel voordelen in de Delfthopper te zien. Die partij verwacht op termijn wel een evaluatie over het nieuwe busvervoer. Ook de PvdA drong aan op een evaluatie. GroenLinks reageerde positief op het plan van EBS om in Delft de bussen vaker en langer te laten rijden en verwacht dat EBS de Delfthopper gaat vervangen door een vaste buslijn als de bestel-bus een succes blijkt te zijn. STIP constateerde tevreden dat EBS met elektrische bussen gaat rijden en hoopt dat de Delfthopper eerder dan in 2027 ook door elektrisch vervoer wordt vervangen. Daarnaast vindt STIP het zeer positief dat EBS start met een rechtstreekse busverbinding tussen Delft en Rotterdam The Hague Airport. Daar zei de VVD ook super blij mee te zijn.

Wethouder Huijsmans liet in haar reactie op het debat weten er bij de MRDH op aan te dringen om de verrichtingen van EBS in Delft nauwlettend te monitoren. Tevens verzekerde ze de commissie dat de volgende vervoerplannen volgend jaar aan de raad worden voorgelegd.

Aan het eind van de bespreking kondigden de fracties van ChristenUnie, CDA en SP aan dat ze moties overwegen. Dat betekent dat dit onderwerp op donderdag 27 juni terugkomt in de raadsvergadering.

Gelatinebrug

In een volgende raadsvergadering willen de fracties van SP, Stadsbelangen Delft en CDA ook verder praten over het voorstel Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen. Het college vraagt de raad in dit voorstel akkoord te gaan met een maximaal investeringskrediet van 13,4 miljoen euro voor de realisatie van de Gelatinebrug. Doordat de provincie werkt aan de verbreding van de Schie is volgens het college nu het moment om de fiets- en voetgangersbrug aan te leggen. Hoe de brug eruit komt te zien en waar die precies komt te liggen, wordt later uitgewerkt.

Directeur Antoinette Wijffels van Lijm & Cultuur sprak in haar inspreekminuten de vrees uit dat de brug zoveel ruimte van het evenemententerrein gaat innemen dat de exploitatie in gevaar komt. Daarnaast vroeg ze de commissie aandacht voor de veiligheidsrisico’s en een goede inpassing van de verkeersstromen. Wijffels vroeg de commissie vertwijfeld of Lijm & Cultuur voor 13,4 miljoen euro het kind van de rekening wordt.

Stadsbelangen Delft, STIP en diverse andere fracties deelden de zorgen van Wijffels. Daarnaast werd er door de fracties van onder meer STIP en PvdA op gewezen dat Delft al jarenlang lobbyt om de brug aangelegd te krijgen, omdat daarmee eindelijk een oost-westverbinding wordt gerealiseerd in dit deel van Delft. Volgens GroenLinks had de brug er al lang moet liggen en moet het college ook het verzoek om een fietstunnel onder het spoor op het netvlies houden. Die aanleg laat volgens wethouder Huijsmans op zich wachten, omdat die tunnel niet is meegenomen in de aanbesteding van de spoorverdubbeling door ProRail.

Net als GroenLinks vroeg D66 het college ook om de aanleg van de brug goed af te stemmen met alle betrokken partijen. Wat de ChristenUnie betreft gaat zorgvuldigheid boven snelheid. Wethouder Stephan Brandligt zei dat het college vaart wil maken met het krediet, omdat daarmee de kans dat het rijk met een brede-doeluitkering van ruim 4 miljoen euro over de brug komt zo goed als zeker is. Wethouder Huijsmans liet de commissie weten dat over de inpassing van de Gelatinebrug nog gesproken gaat worden.

Voor de fracties van de SP, Stadsbelangen Delft en CDA hadden de wethouders het verzoek van het college om de raad versneld om krediet te vragen onvoldoende onderbouwd. Zij lieten weten niet tegen de aanleg van de brug te zijn, maar meer informatie te willen hebben over de eventuele (financiële) risico’s. In de komende raadsvergadering willen deze fracties daarover verder praten.

Avalex

Bij de bespreking van het Voornemen tot besluit inzake de toekomstige governance van Avalex werd door de fracties wisselend gereageerd op het plan van het Avalex-bestuur om de bedrijfsvoering van het gemeenschappelijke afvalbedrijf aan te passen. Het bestuur stelt de gemeenteraden voor het eigenaarschap meer bedrijfsmatig uit te voeren en meer op afstand te zetten van de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten, waaronder Delft, krijgen wel meer te zeggen over de opdrachten en de manier waarop Avalex het afval ophaalt.

De fracties konden in het debat met wethouder Brandligt hun wensen en bedenkingen kenbaar maken. D66 liet weten bedenkingen te hebben bij het proces dat voorafging aan het voorgenomen besluit. Dat besluit steunt volgens D66 niet op goede argumenten maar op verschillende bijeenkomsten met gemeenteraden, waarbij lang niet alle raadsleden zijn gehoord. D66 had liever een onderzoek gezien naar de toekomstige bedrijfsvoering van het afvalbedrijf. Ook de VVD sloot zich aan bij die bedenkingen. Volgens die partij had het Avalex-bestuur haar voornemen beter moeten onderbouwen en had de raad moeten kunnen kiezen uit diverse scenario’s.

De PvdA liet weten voorstander te zijn van een proces om Avalex verder te verzelfstandigen. De fractie zei er ook op te vertrouwen dat Avalex alles doet voor een goede dienstverlening aan de bewoners. Onafhankelijk Delft zei geen vertrouwen meer te hebben in Avalex en betwijfelt of de doorontwikkeling van zo’n kleine organisatie mogelijk is. Onafhankelijk Delft sprak de wens uit dat Avalex verkocht wordt. Die wens werd ook uitgesproken door Stadsbelangen Delft.

STIP zei de zorgen van D66 en VVD te delen maar sprak ook haar tevredenheid uit over de stap om het bedrijf meer op afstand te zetten. STIP wenst dat de rollen van de deelnemende gemeenten als opdrachtgever en eigenaar duidelijker worden. De SP pleitte ervoor dat Delft weer een eigen ophaaldienst begint en vroeg de wethouder daarvan de kosten in kaart te brengen. De fracties van CDA, ChristenUnie en GroenLinks lieten weten tevreden te zijn met het voorgenomen besluit.

Wethouder Brandligt concludeerde dat een meerderheid van de commissie het proces verschillend waardeerde. Dat was volgens hem ook gedurende het proces om tot het voorgenomen besluit te komen het geval bij de deelnemende gemeenten. Er bleek geen duidelijke meerderheid te zijn voor een bepaalde keuze. Het bestuur van Avalex besloot daarom volgens de wethouder zelf een besluit voor te bereiden, waarop de gemeenteraden kunnen reageren. Volgens Brandligt kan Avalex in de toekomst verkocht worden, maar dan moet het bedrijf eerst van een gemeenschappelijke regeling omgezet worden in een BV. De suggestie van de SP om uit te rekenen wat een Delftse ophaaldienst kost, gaat de wethouder niet uitvoeren, omdat dat te veel tijd kost en er te weinig draagvlak voor is.

Het college gaat de wensen en bedenkingen van de fracties voor de raadsvergadering op 27 juni verwerken in de reeds aan de raad verstuurde concept-zienswijze en zal de aangevulde concept-zienswijze ruim voor de raadsvergadering aan de raan versturen zodat fracties hierop tekstwijzigingsvoorstellen kunnen indienen die in de raadsvergadering van 27 juni in stemming zullen worden gebracht. Daarna zal de zienswijze van Delft aan het bestuur van Avalex worden verzonden.

Hamerstukken

De commissie boog zich in deze vergadering verder over de voorstellen Weigeren ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor tijdelijke transformatie kantoorgebouw Motorenweg 5 en Definitieve verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor een dakopbouw t.b.v. zes appartementen aan de Mina Krüsemanstraat 40-44. Beide voorstellen werden door de commissie toegevoegd aan de hamerstukkenlijst van de raadsagenda voor 27 juni.

Uitstel

De bespreking van het Voorstel van het college aan de raad inzake vaststelling bestemmingsplan Tiny Houses en het aanvaarden van het MER Schieoevers Noord is op verzoek van wethouder Brandligt uitgesteld tot de vergadering van commissie Algemeen op dinsdag 2 juli. Het voorstel zou aanvankelijk in de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 18 juni worden besproken. Dat gaat niet door, omdat volgens de wethouder een aantal partijen meer tijd nodig heeft om te reageren op het milieueffectrapport Schieoevers Noord. In de vergadering van dinsdag 18 juni komt wel de verkeerssituatie in de Gasthuislaan aan bod. Wethouder Huijsmans beaamde na opmerkingen van GroenLinks over het verkeersonderzoek in de Gasthuislaan dat ze de raad hierover gaat informeren. Ze acht 18 juni te kort dag om alle informatie gereed te hebben. De fracties van onder meer CDA en SP zeiden vast te willen houden aan de oorspronkelijke planning van de bespreking.

Flitspalen

Inspreker Robert Prins vroeg aan het begin van de overlegvergadering andermaal aandacht voor zijn strijd tegen de flitspalen op de kruising van de Beatrixlaan en Westlandseweg. Hij vindt dat de flitspalen dichter bij de kruising en beter zichtbaar moeten staan en dat er meer en duidelijker snelheidsbeperkende borden naast en boven de weg moeten komen. De commissie vroeg het college om per brief duidelijk te maken wie verantwoordelijk is voor de flitspalen en de verkeersveiligheid op deze weg.

Pagina opties