... Actueel Veel steun voor bestemmingsplan Het Arsenaal

Veel steun voor bestemmingsplan Het Arsenaal

14 december 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op woensdag 13 december door een meerderheid van de fracties met instemming gereageerd op het bestemmingsplan Het Arsenaal. Het plan staat in het voormalige legermuseum de bouw toe van een hotel/restaurant met ruimtes voor culturele activiteiten. 

Namens de Commissie Behoud Stadsschoon gebruikte Peter Jonquière zijn inspreekminuten om enkele kanttekeningen te maken bij het plan. Behoud Stadsschoon ziet liever geen nieuwe brugverbinding vanaf de Oude Delft. Daarnaast pleitte hij voor het in de winter afbreken van het permanente terras dat volgens het bestemmingsplan op een vlonder voor het monument mag worden aangelegd. Inspreker Menno Rubbens wees namens de ontwikkelaar op de brug en het terras als essentiële onderdelen uit het exploitatieplan van Het Arsenaal.

Nagenoeg alle fracties reageerden in min of meerdere mate met hier en daar wat vragen en opmerkingen op het bestemmingsplan. De vragen die D66 stelde over het parkeren, fietsen en cultuurhistorische waarde van het pand werden door andere fracties overgenomen en aangevuld. De VVD wilde van wethouder Ferrie Förster weten of er met het toestaan van een permanent drijvend terras geen precedent wordt gecreëerd voor andere plekken in Delft. Fractie Van Koppen en Stadsbelangen Delft zetten hun vraagtekens bij de in het plan toegestane bruggen naar Het Arsenaal. Wat GroenLinks betreft, had het plan wat groener gemogen met beplanting en kasten voor vleermuizen en vogels.

Drijvend terras

In zijn toelichting zei wethouder Förster dat er een lange voorbereiding aan de invulling van het rijksmonument is voorafgegaan. Hij constateerde tevreden dat veel fracties hun waardering hadden uitgesproken, ook over het proces waarbij de buurt en belanghebbende partijen nauw waren betrokken. Daarnaast ging hij uitgebreid in op de aanleg en inpassing van de bruggen die maximaal twee meter breed mogen zijn en het drijvend terras waarvoor beperkingen gaan gelden. Dat terras moet om 23.00 uur ’s avonds dicht en er mag geen versterkte muziek klinken. Op het terrein komen 181 fietsparkeerplekken en 36 parkeerplaatsen voor auto’s, overige auto’s kunnen naar de Zuidpoortgarage. Förster beloofde het groen en de nestkasten onder de aandacht van de ontwikkelaar te brengen bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Stadsbelangen Delft en Fractie Van Koppen lieten weten zich deze week intern te gaan beraden over de bruggen. Als dat niet tot moties leidt, kan de raad het voorstel Bestemmingsplan Het Arsenaal op donderdag 21 december als hamerstuk vaststellen.

Avalex

Net zoals de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar moet ook de gemeenteraad van Delft in een extra raadsvergadering op 25 januari 2018 een besluit nemen over de nieuwe bedrijfsvorm van afvalbedrijf Avalex. In het voorstel wordt gesproken over repareren en optimaliseren.

Avalex is nu nog een gemeenschappelijke regeling van de zes gemeenten, maar omdat de wet is veranderd heeft die regeling geen juridisch bestaansrecht meer en moet een andere organisatievorm worden gekozen.

Avalex wordt een bedrijfsvoeringsorganisatie met een enkelvoudig bestuur, zonder raadsleden als bestuursleden. Als de raden daar in januari een besluit over hebben genomen, volgt de volgende stap en dat is een onderzoek naar de toekomst van Avalex. Daarbij wordt gekeken hoe in de toekomst de afvalverwerking in de Avalex-gemeenten voortgezet kan worden; verzelfstandigen, omvormen, verbreden, aansluiten of uitbesteden.

Die vijf voorgestelde opties en nieuwe bestuursstructuur zorgden voor een uitvoerig debat, waarin alle fracties hun eigen wensen en bedenkingen naar voren brachten. De VVD en andere fracties zetten vraagtekens bij de voorgestelde opties die allemaal uitgaan van het voortzetten van de samenwerking tussen de gemeenten. Wat de VVD betreft zou ook het opheffen van Avalex als optie onderzocht moeten worden.

Geblunder

Het CDA ging in op de toekomst van Avalex door te wijzen naar 2013 toen de raad zich uitsprak over de voorkeur om van Avalex een overheids-nv te maken. Met professionals aan het roer in plaats van wethouders, aldus het CDA. Stadsbelangen Delft zei maar een oplossing te zien die aan jarenlang geblunder een eind kan maken en dat is volgens die fractie uittreden.  STIP en de ChristenUnie drongen net als GroenLinks aan op een zorgvuldig proces, waarbij de deadline van 1 november 2018 niet noodzakelijk gehaald hoeft te worden. Onafhankelijk Delft zou willen zien dat onderzocht wordt wat het Delft kost om uit Avalex te stappen en D66 liet weten het voorstel in grote lijnen te steunen. Dat deed ook de PvdA, maar de SP zei in het lijstje met opties de mogelijkheid te missen dat Delft zelf weer afval gaat ophalen en verwerken.

Wethouder Stephan Brandligt wees de SP op het besluit van de raad dat Delft een regiegemeente is.   Sinds de oprichting van Avalex hebben de gemeenten volgens de wethouder weldegelijk kosten bespaard en is er sprake van een efficiëntere afvalinzameling. De fracties die pleitten voor uittreding verzekerde hij dat dat voor de gemeente Delft de duurste optie is. Dat de raad door de governance van Avalex te repareren meer invloed krijgt, kon Onafhankelijk Delft niet overtuigen. Wethouder Lennart Harpe liet de commissie ook weten dat de Avalex-wethouders deze week spreken over de verrekenmethode  en in januari 2018 laten bijpraten over de stand van zaken rond na-scheiding. Brandligt beaamde dat 1 november volgend jaar een ambitieuze datum is. De wethouder zei dat als er meer tijd nodig is om een besluit te nemen dat die tijd dan ook genomen wordt.

Kostenontwikkeling

De VVD kondigde aan in de komende raadsvergadering met een motie te komen die ervoor moet zorgen dat ook het mogelijk opheffen van Avalex onderzocht wordt. Een verzoek van de SP en enkele andere fracties zoals Stadsbelangen Delft om meer inzicht te krijgen in de kostenontwikkeling van afvalverwerking uit de periodes voor en tijdens Avalex werd door wethouder Harpe ingewilligd met een toezegging. Hij beloofde die kosten in het eerste kwartaal van 2018 inzichtelijk gemaakt te hebben. De SP zei te gaan nadenken over een motie die betrekking heeft op uittreden als optie. Het voorstel en eventuele moties worden in de raadsvergadering op 21 december opnieuw besproken.

Convenant

Dat geldt niet voor de uitwerking convenant TU Delft – gemeente Delft. De bespreking van dat document leidde in de commissie meer tot vragen aan het college dan tot een debat. De kritische opmerkingen die door diverse fracties werden gemaakt hadden vooral betrekking op de rol van de TU en de gemeente. Het convenant werd door het CDA omschreven als het boodschappenlijstje van de TU Delft.

Het convenant omvat de vier samenwerkingsthema's: Stad als campus, campus als stad, Ecosysteem voor kennis & economie, Universitaire gemeenschap, stad en inwoners (Goede buren) en de Gezamenlijke Public Affairs agenda. STIP stelde voor dat Delft het Tilburgse voorbeeld volgt om studenten meer bij de stad te betrekken. Studenten die in Tilburg ouderen en gehandicapten helpen krijgen in ruil daarvoor een feest aangeboden. D66 zei vierkant achter het convenant te staan, maar had ook wat meer actie verwacht. De Stad als campus zal nooit de slogan van Stadsbelangen Delft worden.  Huisvesten van studenten zou volgens die fractie op de campus of in de omgeving van Delft gerealiseerd moeten worden. Volgens de SP zou dat ook kunnen door meer betaalbare huurwoningen te bouwen. De ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en VVD spraken hun waardering uit voor de samenwerking.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt stelde de fracties gerust dat bij het uitwerken van de plannen de voorstellen van het college eerst aan de raad worden voorgelegd. Ze weersprak dat de TU in het convenant de boventoon voert. Volgens haar is er sprake van een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met als doel elkaar te versterken.

Kwaliteitsketen

Wethouder Förster beloofde de commissie na het debat over de herijking kwaliteitsketen en de rol van de stadsbouwmeester dat het college in het eerste kwartaal van 2018 met een voorstel komt om op zoek te gaan naar een nieuwe (interim)stadsbouwmeester. De raad besloot in 2010 Wytze Patijn te benoemen tot de eerste stadsbouwmeester van Delft. Woensdagavond nam hij na zeven jaar afscheid, bijna gelijktijdig met de bespreking van de kwaliteitsketen waarin hij een onafhankelijke rol als luis in de pels had gespeeld.

Inspreker Peter Jonquière zei het te betreuren dat in de toekomst de functie van de stadsbouwmeester behoorlijk beperkt wordt. Hij betreurde het dat Delft een stadsbouwmeester-loze periode tegemoet gaat. Zijn pleidooi om eventueel een interim stadsbouwmeester aan te stellen werd door verschillende fracties en de wethouder overgenomen.

Ook verschillende fracties lieten zich kritisch uit over de plannen van het college om de keten van ambtenaren en adviseurs die gaan over de ruimtelijke inrichting van de stad anders in te richten en de rol van de stadsbouwmeester te beperken. Volgens de wethouder is er van een beperking geen sprake en kan de volgende stadsbouwmeester zich overal mee bemoeien en zowel raad als college adviseren.

Rondvraag

De rondvraag van Stadsbelangen Delft over de zeven P-huisjes langs de Phoenixgracht wordt door wethouder Harpe van een uitgebreid antwoord voorzien. De wethouder schetste in de commissievergadering het jarenlange proces van plannen en besluiten, waarin ook de toegangshuisjes naar de parkeergarage volgens hem waren opgenomen. Voor Stadsbelangen Delft waren de huisjes nieuw. De wethouder zei dat er wordt afgemaakt wat er is besloten.

Wethouder Brandligt beaamde na een rondvraag van Fractie Van Koppen dat begin deze week niet alle fietspaden sneeuwvrij waren gemaakt. De beperkte capaciteit, heel veel sneeuw, Lichtjesavond, nieuwe routes en fietspaden; alles wordt volgens de wethouder meegenomen in een evaluatie.