Unaniem akkoord inkoopkader jeugdhulp

Dit item is verlopen op 01-06-2015.
1 mei 2015 – Alle elf fracties hebben in de raadsvergadering op donderdag 30 april ingestemd met het regionale inkoopkader jeugdhulp 2016 - 2017. Het regionale inkoopkader is bedoeld als set van spelregels voor de inkoop van jeugdhulp door de tien gemeenten in Haaglanden, waarbij lokaal speciale accenten kunnen worden aangebracht.

Die accenten werden via vier amendementen van D66 en VVD en één amendement van de ChristenUnie in het voorstel verwerkt. De aanpassingen van D66 en VVD hadden vooral betrekking op de manier, waarop de gemeente stuurt op de doelen en prestaties van de jeugdhulp. Door de tekstwijziging die de ChristenUnie voorstelde, is de term marktwerking uit een passage over jeugdhulpaanbieders geschrapt.

Rekenkamerrapport

Op de fractie van Onafhankelijk Delft na konden alle overige tien fracties instemmen met de aanbevelingen uit het rapport van de Delftse Rekenkamer over de Delftse zorgstructuur rondom leerlingen. Eerder werd in de commissievergadering al lovend over het rapport gesproken. In één van drie hoofdconclusies in het rapport stelt de Delftse Rekenkamer dat er, in grote lijnen, voldoende voorwaarden zijn gecreëerd om leerlingen de zorg en ondersteuning te kunnen bieden die ze nodig hebben. Enkele fracties grepen de bespreking van het rapport aan om via moties aandacht te vragen voor verschillende aspecten van het samenspel tussen zorg en onderwijs.

Een amendement van CDA en VVD om het college acht maanden meer tijd te geven om te rapporteren over de uitvoering van de aan b en w gerichte aanbevelingen werd door de raad unaniem aangenomen. Onafhankelijk Delft trok een motie in, nadat wethouder Aletta Hekker had toegezegd dat ze laat onderzoeken hoe de situatie is van leerlingen die buiten hun schuld een tijdje geen onderwijs volgen. Dat gold ook voor de motie Signaleer pesten op scholen die was ingediend door CDA, SP, GroenLinks en Stadsbelangen. Die partijen zouden in het leerplichtjaarverslag willen zien waarom leerlingen verzuimen. De motie werd ingetrokken nadat wethouder Hekker toezegde dat ze voor het zomerreces een brief naar de raad stuurt met uitleg over onder meer het pestprotocol, de rol van de school en de leerplichtambtenaar en de nieuwe wet Sociale Veiligheid die na de zomer van kracht wordt.

De motie van Stadsbelangen en SP om op korte termijn een meldpunt aan te bieden aan ouders van vroegtijdige schoolverlaters die problemen ervaren met de school of docenten haalde geen meerderheid in de raad. De meeste partijen wezen de motie af, omdat er al verschillende meldpunten zijn. De wethouder zei bereid te zijn om de bestaande meldpunten duidelijker onder de aandacht te brengen. Daarnaast beloofde ze dat ze het rekenkamerrapport gaat delen met de regio.

Unaniem

Het tweede voorstel dat unaniem door de raad werd aangenomen was de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling.  Deze visie omvat uitgangspunten over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, het financiële kader hiervoor en de afspraken over de taakverdeling tussen de regiogemeenten en de centrumgemeenten Delft en Den Haag.

Brief Zuid-Holland

De gemeenteraad, op Onafhankelijk Delft na, stemde ook in met de brief aan de provincie Zuid-Holland over het toezichtregime op de begroting voor 2015. De fracties van D66, PvdA, Stadsbelangen en ChristenUnie hadden in de commissiebehandeling al tekstwijzigingen doorgegeven. Onafhankelijk Delft liet weten het niet eens te zijn met het sturen van de brief. In de commissievergadering had de fractie al laten weten dat zinloos te vinden, omdat de gemeente volgens Onafhankelijk Delft beter een artikel-12-uitkering kan aanvragen.

Sint Sebastiaansbrug

Geen enkele van de drie moties die CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen in verschillende combinaties indienden bij de bespreking van het project Sint Sebastiaansbrug kon op een raadsmeerderheid rekenen.

Een van de moties betrof de ijskastoptie die als een van de onderzoeksvarianten tijdens de commissievergadering door de PvdA werd genoemd. Naast de drie opties van een smallere brug, een hoge brug en een lagere brug wilde de PvdA ook inzichtelijk krijgen wat de financiële gevolgen zijn van de niks-doen-variant. In de raadsvergadering liet de PvdA weten dat het antwoord van de wethouder overtuigend genoeg was geweest om geen motie in te dienen. Die partij zei het zorgvuldige proces niet te willen verstoren. CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen hadden het idee van de PvdA in een motie verwerkt, maar het antwoord van wethouder Lennart Harpe bleef hetzelfde.

De ijskastoptie leidt volgens de wethouder nooit tot een goedkopere brug; omdat prijzen stijgen en afboekkosten zorgen voor een miljoenenverlies. Wethouder Harpe zei dat de ijskastoptie vanzelf duidelijk wordt als blijkt dat geen van de drie brugvarianten kan worden uitgevoerd. Op dat moment verandert de situatie en moet volgens de wethouder ook over de aanvullende afspraken die Delft had gemaakt met de provincie opnieuw gesproken worden.

Terug naar af, zoals diverse fracties voorstelden, is voor STIP onwenselijk. STIP benadrukte het belang van de aanleg van tramlijn 19 naar de TU en Technopolis. STIP vreest dat de brug er nooit komt als wordt teruggegaan naar nieuwe financiële kaders. Andere fracties, waaronder de SP en Onafhankelijk Delft constateerden dat Delft met de Sebastiaansbrug al weer terug bij af is. D66 concludeerde dat de gemeenteraad in elk geval betrokken moet worden bij de nieuwe kostenverdeling tussen gemeente, provincie en metropoolregio en dat ook de nieuwe brugvariant aan de raad moet worden voorgelegd.

Spoorzone

Bij de bespreking van de actualisatie van de business case voor de Spoorzone liet de VVD, mede namens D66, weten dat de versobering van 1,7 miljoen euro op de inrichting van het Spoorzonegebied evenwichtig en in samenhang moet worden uitgevoerd. Wethouder Harpe beloofde die wens als kader van de raad over te nemen; net als de wens van de raad om betrokken te blijven bij de inrichting van diverse delen van het project. De wethouder kondigde aan dat dat waarschijnlijk nog dit jaar of begin 2016 zal gebeuren.

Schoolverkeersexamen

De politie liet onlangs weten het te druk te hebben om een agent te kunnen leveren voor het schoolverkeersexamen. Maar als het aan de gemeenteraad ligt, blijft de politie het verkeersexamen begeleiden. Een motie van D66, Stadsbelangen, CDA, GroenLinks, SP en VVD die het college opdraagt om die wens van de raad onder de aandacht te brengen van de politie werd unaniem door alle partijen gesteund.

Dansschool Wesseling

Bij de bespreking van de collegebrief over de weigering van een omgevingsvergunning voor dansschool Wesseling was er onvoldoende steun voor een motie van Stadsbelangen, SP en ChristenUnie. De fracties wilden via een motie het college opdragen uitvoering te blijven geven aan de inspanningsverplichting om dansschool Wesseling aan een geschikte plek in Delft te helpen.

De omgevingsvergunning die Wesseling had aangevraagd om op de Buitenwatersloot 327 een dansschool en zalencentrum te beginnen, werd op 31 maart 2015 door het college afgewezen. Het college oordeelde dat een combinatie van een dansschool met zalenverhuur op die plek ruimtelijk niet inpasbaar was.

Wethouder Ferrie Förster legde uit dat alleen een dansschool op die locatie wel mogelijk zou zijn. Wat hem betreft ligt de bal bij Wesseling om te kiezen voor alleen een dansschool aan de Buitenwatersloot of een dansschool met zalenverhuur op een andere plek in Delft. De wethouder zei in gesprek te blijven met de ondernemer, maar niet meer op zoek te gaan naar andere geschikte locaties. Enkele fracties wezen de portefeuillehouder op de morele verplichting van de gemeente om voor dit bedrijf een plek in Delft te vinden. “It takes two to tango”, aldus D66. GroenLinks ging mee in de wens van de indieners van de motie. Ook Fractie Van Koppen en het CDA steunden de motie; die ondanks vijftien voorstemmen toch te kort kwam voor een raadsmeerderheid.

Commissieleden

Aan het begin van de vergadering werden twee nieuwe commissieleden/niet-raadsleden benoemd door burgemeester Bas Verkerk. Elwin van Beurden gaat de STIP-fractie versterken en Willy Tiekstra de PvdA-fractie.

Hamerstukken

Bij hamerslag stelde de raad een beslissing op een bezwaarschrift vast en een voorstel van het presidium over de bekrachtiging van geheimhouding op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet. 

Pagina opties