Uitvoerig debat rond bestuursprogramma

Dit item is verlopen op 18-02-2019.
18 januari 2019 – De commissie Algemeen heeft op donderdag 17 januari uitvoerig gedebatteerd over het Bestuursprogramma 2018 – 2022 Voorbereid op de toekomst. Dit programma beschrijft de belangrijkste doelen die het college in de komende vier jaar wil bereiken. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord dat GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA in 2018 hebben gesloten.

In het bestuursprogramma noemt het college een stevige basis, sterke wijken, de (innovatieve) maakindustrie, de energietransitie en de mobiliteitstransitie  als de vijf noodzakelijke opgaven voor de komende jaren. Hoe die opgaven gerealiseerd moeten worden, daar werden door verschillende fracties vraagtekens bij gezet. Vanuit de commissie klonk dan ook een oproep aan het college om met concretere doelen en heldere streefcijfers te komen.

D66

D66 liet weten de lijn van het college goed te kunnen volgen. Die partij is tevreden dat het college de basisvoorzieningen in Delft op orde brengt en aandacht heeft voor onderwijs en banen, het klimaat, de kwetsbaren in Delft en het niet te ver laten oplopen van de schuldenlast. D66 vindt wel dat het allemaal wel een tandje concreter mag, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. D66 zou willen zien dat er bij de uitgifte van bouwgrond eisen worden gesteld aan circulair bouwen.

Van D66 mag het bezoekersparkeren van de Gasthuisplaats worden gehaald. D66 zei te betwijfelen of het ambitieniveau om de toeristische aantrekkelijkheid van Delft  te verhogen hoger moet zijn dan de ambitie om de Buitenhof te verbeteren. De fractie kondigde aan het eind van het debat aan dat ze in de raadsvergadering bij een paar punten wellicht moties indient.

CDA

Het CDA komt in die vergadering ook met moties. Die fractie denkt daarbij aan moties over technische innovaties voor levensloopbestendige woningen en over het mobiliteitsplan. Het CDA sprak zijn verbazing uit dat het bestuursprogramma zo lang op zich liet wachten; zes maanden na het coalitieakkoord. Bovendien omschreef het CDA het bestuursprogramma als weinig concreet en vaag. Gebrek aan concreetheid las het CDA vooral in de hoofdstukken energietransitie en mobiliteit.

Op een aantal punten denkt het CDA ook anders dan het college. De fractie liet weten te willen stoppen met het nieuwe inzamelen en zei verbijsterd te zijn dat het sociaal uitzendbureau wordt voortgezet. Daarnaast moeten volgens het CDA de woonlasten omlaag, niet alleen de ozb, maar ook de afvalheffing. Het college had in het bestuursprogramma van het CDA over woningen wel minder concreet mogen zijn. De ambitie om in Delft 15.000 woningen te bouwen had de fractie liever niet gezien in het bestuursprogramma, omdat over dat aantal eerst nog een gesprek met de stad moet worden gevoerd.

Onafhankelijk Delft

Onafhankelijk Delft omschreef het bestuursprogramma als een hoop gebakken lucht. De fractie hekelde de keuze van het college om de schuldquote te laten oplopen tot boven de 100%. Onafhankelijk Delft riep andere fracties op om de raad de voorkeur te laten uitspreken dat Eneco alleen verkocht kan worden aan een Nederlands bedrijf. De fractie wees daarnaast op het ontbreken van concrete plannen en bedragen om de energietransitie in Delft te realiseren.

Stadsbelangen Delft

Ook Stadsbelangen Delft gaf aan vraagtekens te hebben bij de energietransitie en de onderbouwing daarvan. Naar de tegenstanders wordt volgens die fractie niet geluisterd. De fractie liet weten daarover een motie te overwegen.

Stadsbelangen Delft zei ook bezorgd over de ondernemers op het Vesteplein die mogelijk schade ondervinden als de Sebastiaansbrug wordt vernieuwd. Ook had de fractie meer in het bestuursprogramma willen lezen over ouderen, de aanpak van eenzaamheid en kwetsbare mensen. Het bestuursprogramma leest volgens Stadsbelangen Delft wel lekker weg, maar de fractie zei niet de indruk te hebben dat er iets veranderd kan worden.

STIP

STIP zei blij te zijn dat het weer beter gaat met Delft en dat er weer verder dan het heden kan worden gekeken. De fractie vroeg aandacht voor aspecten van duurzaamheid, economie en de verstedelijkingsopgave. Op weg naar een klimaatneutraal Delft in 2050 moeten volgens STIP ook de tussenstappen geconcretiseerd worden en vertaald worden naar duidelijke indicatoren. Op het gebied van de economie moeten bedrijven volgens STIP de ruimte hebben om te groeien en moet de gemeente ook de aantrekkingskracht van Delft als kennisstad niet uit het oog verliezen.

De fractie zei erg positief te zijn over de grote lijnen van het bestuursprogramma. STIP drong er bij het college wel op aan om de uitwerking van het programma beter meetbaar te maken. Ook zou er meer aandacht mogen zijn voor cultuur. STIP sloot daarbij aan op de woorden van inspreker Roel Funcken, directeur van het Delft Fringe Festival. Funcken pleitte er bij de commissie voor om met een bredere blik te kijken naar de podiumkunsten. Hij was niet de enige inspreker. Janny van der Jagt sprak in namens Delfia Batavorum. Zij wees op het belang van zorg van het gemeentebestuur voor de historische stad, waarbij onder meer het in standhouden van de  kwaliteit van de openbare ruimte een rol speelt. 

STIP wil in de komende raadsvergadering moties indienen over de aanleg van glasvezel, duurzaamheid,  het verduurzamen van monumenten en de samenwerking tussen onderwijs en GGZ.

GroenLinks

De fractie van GroenLinks sprak haar tevredenheid uit dat Delft met dit bestuursprogramma nastreeft een schone en gezonde stad te zijn met kansen voor iedereen. In het betoog van GroenLinks werd eveneens het belang van de energietransitie benadrukt. GroenLinks hoopt dat een discussie over de noodzaak daarvan kan worden overgeslagen en dat er op korte termijn duidelijkheid komt voor de Delftenaren over hoe de transitie in de wijken vorm krijgt. Daar horen volgens de fractie wel meetbare doelen bij.

GroenLinks zei ook blij te zijn dat er in het bestuursprogramma veel aandacht is voor onderwijs. Mobiliteit betekent voor GroenLinks onder andere minder auto’s en meer ruimte voor fiets, voetgangers en openbaar vervoer. De fractie zei erop te rekenen dat het college met plannen komt om delen van Delft substantieel autovrij te maken.

VVD

De VVD sloot zich aan bij de positieve toon van GroenLinks over het bestuursprogramma. Volgens de VVD is er in het programma sprake van financiële degelijkheid en een behoedzaam financieel beleid. Het oplopen van de stadschuld blijft volgens de VVD binnen de perken en is tijdelijk. De VVD wil wel meer ambitie bij het college zien om het veiligheidsgevoel bij bewoners van Voorhof en Buitenhof te vergroten. De fractie zei een motie te overwegen om handhavers meer multifunctionele taken te geven. Daarnaast denkt de VVD aan een motie om het parkeren in de parkeergarages aantrekkelijker te maken, een motie voor indicatoren bij de klimaatadaptatie en een motie over kwijtschelding.

PvdA

Coalitiegenoot PvdA toonde zich tevreden met het bestuursprogramma, omdat het veel sociaal-democratische elementen bevat. De PvdA liet weten de voorzichtige financiële koers van het college te delen. Verder had de partij kanttekeningen bij de diverse ambitieniveaus van het college. Ook de PvdA sprak de wens uit dat het programma wordt uitgewerkt naar concrete plannen. De fractie vroeg het college onder meer te komen met een brede sportvisie en ook de nodige aandacht te hebben voor het onderwijs. Op het gebied van mobiliteit zei de PvdA het autoluwer maken van stadsdelen te ondersteunen. De energietransitie mag volgens de fractie niet ten koste gaan van de mensen die het niet kunnen betalen. De PvdA overweegt enkele moties  op het gebied van sport, mobiliteit en parkeren en groen in de stad.

ChristenUnie

De ChristenUnie herinnerde de commissie aan de begrotingsbehandeling eind 2018, toen er volgens het college geen sprake was van nieuw beleid. In het bestuursprogramma is er volgens de ChristenUnie nog steeds niet echt sprake van nieuw beleid. De ChristenUnie zei ook verbaasd te zijn dat de coalitiepartijen niet om een meer concrete uitwerking van het programma hadden gevraagd. Daarnaast betoogde de fractie dat sommige ambities erg laag en andere ambities wellicht te hoog waren. De ChristenUnie zei ook wel tevreden te zijn over het programma, waarin ouderen nu vaker worden genoemd dan studenten.

Ook de ChristenUnie overweegt in de raadsvergadering moties in te dienen. De fractie denkt daarbij aan een motie over de indicator voor het aantal ouderenwoningen, een motie over de inzameling van oud papier, een motie over de aanpak van mensenhandel en een motie over het concretiseren van de ambities op het gebied van de energietransitie.

SP

De fractie van de SP is eveneens van plan om in de komende raadsvergadering moties in te dienen. Die zullen betrekking hebben op de tweedeling in de stad en de energietransitie. De SP zei weinig vooruitgang te zien in het bestuursprogramma. Volgens die fractie is vooruitgang de zeggenschap van mensen die strijden voor een collectief belang, zoals de actievoerders bij het Prinsenhof en de Poptahof lieten zien. De SP vroeg onder meer aandacht voor de afvalinzameling waarover veel mensen klagen en de voorgenomen clustering van scholen in Tanthof. De SP zei geen concrete  urgentie te lezen in het bestuursprogramma om de armoede aan te pakken. Daar zou het college volgens de SP samen met de tweedeling een speerpunt van moeten maken. Wat de SP betreft, betalen bedrijven mee aan de energietransitie en praten bewoners en raad als eersten mee over het uitvoeringsplan per wijk.

College

De leden van het college wezen in hun reacties op de verdere uitwerking van de plannen, procedures en de concretisering van de doelstellingen. Volgens wethouder Stephan Brandligt (Financiën) had het bestuursprogramma op zich laten wachten, omdat het college veel overleg heeft gevoerd in en met de stad. Hij hield de commissie voor dat de raad in november 2018 een structureel sluitende begroting heeft vastgesteld, maar Delft beschikt nog niet over voldoende structurele middelen om alle ambities uit het programma direct te kunnen realiseren.

Raad

De raad praat op donderdag 31 januari verder over het Bestuursprogramma 2018 – 2022 Voorbereid op de toekomst en de bijbehorende begrotingswijziging. De partijen kunnen dan ook hun aangekondigde moties in stemming laten brengen. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Pagina opties