Twijfels over parkeeroplossing verenigingen

Dit item is verlopen op 18-05-2018.
18 april 2018 – Het voorstel om een parkeervergunning voor verenigingen in te voeren, waarmee maximaal zes kentekens tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren, heeft in de overlegvergadering van de commissie Algemeen op dinsdag 17 april twijfels en vragen opgeroepen bij de fracties.

Met het voorstel komt het college tegemoet aan de wens van de raad om het parkeren voor verenigingen binnen het betaald parkeren gebied in Delft beter te faciliteren. Verenigingen krijgen de mogelijkheid om maximaal twee vergunningen te kopen. Daarmee kunnen tegelijkertijd maximaal zes auto’s parkeren. Het bestuur van de vereniging bepaalt zelf wie van de vergunning gebruik mag maken. De kosten bedragen per vergunning 158,40 euro per jaar. Dat is hetzelfde bedrag als een tweede vergunning voor bewoners en bedrijven.

Dat de verenigingen daarmee geholpen zouden zijn, werd door het CDA omschreven als een ‘sigaar uit eigen doos’. Hoewel het CDA blij was met het zoeken naar een oplossing is volgens die fractie de schaal van de oplossing beperkt. Ook andere fracties drongen er bij wethouder Lennart Harpe op aan om te kijken naar een oplossing die de verengingen meer tegemoet zou komen. De wethouder legde die bal terug bij de fracties en wees hen op de mogelijkheid om via amendementen en moties het voorstel aan te passen.

D66 en Stadsbelangen Delft reageerden eveneens positief, maar wel met de nodige twijfels. D66 vroeg zich af hoe misbruik gecontroleerd kan worden en Stadsbelangen Delft vroeg om een evaluatiemoment. Dat komt volgens de wethouder een jaar na de invoering van de verenigingenvergunning. Na dat jaar kan de raad eventueel een en ander bijstellen. De PvdA en ChristenUnie waren kritisch op de extra parkeerkosten voor de verengingen waarvan de leden nu niks hoeven te betalen. Volgens de PvdA is ongeveer 1000 euro per jaar veel geld. De ChristenUnie liet weten moeite met het voorstel te hebben, omdat enkele verenigingen die fractie hadden laten weten dit geen oplossing te vinden.

De SP zei het verenigingen niet te kunnen aandoen om akkoord te gaan met het voorstel. Volgens de SP is het geen oplossing, maar een geste. Ook STIP reageerde kritisch, omdat het voorstel verenigingen niet aanspoort om geen parkeerplekken te bezetten. Voor de VVD was het duidelijk dat uit de reacties over de hoge kosten voor verenigingen blijkt dat de parkeertarieven in Delft te hoog zijn. Daar moet volgens de VVD wat aan gebeuren.

Aan het eind van het debat liet het CDA weten twee amendementen te overwegen; één over het tegemoetkomen van verengingen en één over de mogelijkheid om ook kerken en maatschappelijke instanties gebruik te laten maken van de vergunning voor verenigingen. De ChristenUnie gaat nadenken om de prijs in het voorstel eventueel aan te passen. ChristenUnie, SP, GroenLinks en VVD nemen het voorstel mee terug naar hun fractie. Onafhankelijk Delft liet weten akkoord te zijn. Het voorstel wordt in de raadsvergadering op dinsdag 24 april verder besproken.

Spoorzone

Voorafgaand aan de vergadering was aan de commissieleden de Voortgangsrapportage ontwikkeling Spoorzone Delft over het vierde kwartaal van 2017 gepresenteerd. In de vergadering werd hier verder over gesproken. Als het aan Stadsbelangen Delft ligt, gebeurd dat voortaan eens per half jaar. Wethouder Harpe vond dat een goede suggestie, omdat het project de laatste fase nadert. Naast een paar kritische noten werd er over het algemeen positief gereageerd op de ontwikkelingen in het gebied. Ook op het financieel vlak loopt het ingeschatte tekort terug door onder meer hogere grondopbrengsten. Wel blijft volgens de wethouder ‘behoedzaamheid troef’.

De rapportage is aan de bespreekagenda van de raad op 24 april toegevoegd, tenzij Onafhankelijk Delft deze week besluit dat er geen motie hoeft te worden ingediend.

PLUS-supermarkt

Bij de bespreking van het voorstel vaststelling bestemmingsplan Van Foreestweg en onttrekkingsbesluit Van Kinschotstraat werd door diverse fracties positief gereageerd op de belofte van wethouder Ferrie Förster dat de verkeersafwikkeling bij de PLUS-supermarkt wordt gemonitord na de verbouwing van de winkel.

De aanpassing van het bestemmingsplan maakt een flinke uitbreiding van de winkel mogelijk. Door het vervallen van de Van Kinschotstraat moet het verkeer bij de winkel de fietsstraat oversteken om de Van Foreestweg in te rijden. GroenLinks had daar al eerder zorgen over geuit en ook in deze vergadering had GroenLinks liever een veiliger oplossing gezien. Ook de ChristenUnie deelde die zorg over fietsveiligheid en vroeg ook aandacht voor de achteruitrijdende vrachtwagens bij het laden en lossen en het parkeren bij de PLUS.

D66 acht de uitbreiding van de supermarkt een goede ontwikkeling voor de wijk en het bestaande winkelgebied. Ook STIP was positief, omdat er in het plan aandacht is voor de verkeersveiligheid door de fietsstraat en de invoering van eenrichtingsverkeer. Stadsbelangen Delft, VVD en CDA lieten eveneens weten akkoord te gaan met het voorstel. Alleen Onafhankelijk Delft zei het voorstel in de fractie te willen bespreken. Als dat leidt tot een motie of amendement bespreekt de raad dit voorstel in de vergadering op 24 april.

Coördinatieverordening

In die vergadering zal GroenLinks tegen de vaststelling stemmen van de Coördinatieverordening Delft. In deze nieuwe verordening staan de regels die bepalen hoe de coördinatieregeling moet worden toegepast. De regeling maakt het mogelijk om ruimtelijke ordeningsprocedures op elkaar af te stemmen, zodat die sneller kunnen verlopen. GroenLinks vreest dat daarmee de rol van de raad bij ruimtelijke ontwikkelingen in het gedrang komt.

Andere partijen deelden die zorg maar zien ook de positieve kant van het vastleggen van de regeling in een verordening. Bovendien blijft de raad aan zet bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Diverse partijen, waaronder D66, ChristenUnie, VVD en Stadsbelangen Delft spraken de wens uit dat het college de raad vaker dan eenmaal per jaar informeert over projecten die ontwikkeld gaan worden.

Wethouder Förster zegde toe dat het college de raad gaat informeren als er een besluit over het toepassen van de coördinatieregeling is genomen. Het college stelt dan tevens aan de ontwikkelaar voor om zijn plannen aan de raad te presenteren. Hij stelde voor dat de raad in de werkgroep Omgevingswet verder praat om tot definitieve afspraken te komen.

Onafhankelijk Delft liet na het debat weten ook dit voorstel in de fractie verder te bespreken. Hierdoor is dit onderwerp als bespreekpunt toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op 24 april.

Parkeerregulering

Een meerderheid van de fracties reageerde positief op het voorstel om via een proef op een andere manier om te gaan met de wens van bewoners om gereguleerd parkeren in hun buurt in te voeren. Tot nu toe gebeurde dat via enquêtes. Daar komt met het voorstel Modernisering systematiek uitbreiding parkeerregulering verandering in. Als bewoners vragen om de invoering van vergunningparkeren houdt de gemeente een parkeerdrukmeting en wordt aan de hand van die meting bepaald of de feitelijke parkeerdruk zo hoog is dat de invoering van betaald parkeren is gerechtvaardigd. De vraag daarna is volgens wethouder Harpe niet of, maar hoe het vergunningparkeren in een wijk wordt ingevoerd.

Daar hadden nogal wat fracties vragen bij. Review panels van bewoners, ondernemers en belanghebbenden gaan tijdens de pilot met elkaar in overleg om over de uitvoering van het vergunningparkeren in hun wijk te praten. De PvdA, SP, ChristenUnie, CDA, Stadsbelangen Delft en D66 uitten hun twijfels over de representativiteit van zo’n panel en over voldoende draagvlak in de wijk. De VVD zei voorstander te zijn van het voorstel, omdat bewoners zelf invloed hebben op de regulering, ook als ze af willen van de parkeervergunningen. STIP, ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA benadrukten het belang van een eenduidig parkeerbeleid. Wethouder Harpe verwacht dat de pilot kort na de zomervakantie kan starten. De raad moet dan op 24 april wel instemmen met het voorstel dat door Onafhankelijk Delft mee terug werd genomen naar de fractie.

Stem van Delft

Aan het begin van de overlegvergadering overhandigden Maarten Freriks, Frans Linthorst en Jan van der Mast een doosje met ideeën uit de stad aan de commissieleden. De tientallen ideeën werden in de aanloop naar de verkiezingen verzameld en tijdens het Stem van Delft Festival in het Rietveldtheater gepresenteerd. Linthorst vroeg de commissie aandacht voor de wens van het Rietveldtheater om het gebouw te kopen en Jan van der Mast lichtte zijn idee toe om een museum op te richten voor het sociaal bewogen echtpaar Van Marken. 

Pagina opties