Ton voor Laga zit veel fracties niet lekker

Dit item is verlopen op 19-07-2019.
19 juni 2019 – Dat de studentenroeivereniging Laga haar clubgebouw met hulp van de provincie en de gemeente gaat verplaatsen naar Schieoevers Noord bleek in de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 18 juni voor een meerderheid van de fracties geen probleem. Maar veel fracties lieten zich opnieuw kritisch uit over de 100.000 euro die het college wil bijdragen als Laga de begroting niet rond krijgt.

De commissie besprak in deze vergadering de brief van het college over de vervolgstappen die de gemeente, provincie en Laga sinds het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst hebben gezet. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de nieuwbouw van de vereniging en de uiterste inspanningen die de drie partijen leveren om het laatste gat in de begroting te dichten.

Het college heeft de raad laten weten dat dit voor de gemeente Delft betekent dat, afhankelijk van de verdere uitwerking, een bijdrage van maximaal 100.000 euro aan de orde is. Daarnaast moet de gemeente rekening houden met een lagere opbrengst voor de grondverkoop aan de Nieuwe Haven. De maatschappelijke bestemming zorgt voor een waardedaling van de grond. Vorige maand waren er al kritische geluiden in de commissie over de financiële bijdrage aan Laga en die bleken er dinsdagavond in gevarieerde bewoordingen nog steeds te zijn.

De SP noemde het onverteerbaar dat de gemeente een studentenroeivereniging een cadeautje geeft van een ton, terwijl andere sportverenigingen in Delft moeten bezuinigen. De SP zei dat geen goed idee te vinden. STIP daarentegen ziet de verhuizing van de roeivereniging als een unieke kans. STIP drong er, net als enkele andere fracties waaronder de VVD en D66, bij wethouder Bas Vollebregt op aan om de mogelijkheid van erfpacht voor de nieuwe locatie te onderzoeken. Vollebregt liet weten dat naar een mogelijke erfpachtconstructie gekeken wordt, maar dan moet de gemeente daar financieel wel iets mee opschieten.

De ChristenUnie verklaarde net als nagenoeg alle fracties voorstander te zijn van de verplaatsing van Laga, maar met het aanpassen van het bestemmingsplan en de lagere grondwaarde voor de locatie aan de Nieuwe Haven neemt de gemeente volgens die partij genoeg voor haar rekening. Een ton om een eventueel gat in de begroting van Laga op te vullen ziet de ChristenUnie niet zitten. Volgens GroenLinks moet die maximale bijdrage van 100.000 euro gezien worden als een investering in de herinrichting van Schieoevers. Daarnaast biedt de verhuizing volgens GroenLinks mogelijkheden om de huidige locatie aan de Nieuwelaan groener te maken.

Ook de fractie van het CDA is een voorstander van de verhuizing van Laga. De fractie sprak haar verbazing uit over de welwillendheid, waarmee de gemeente Laga met raad en daad en geld bijstaat. Het CDA wilde van de wethouder weten in welke vorm het geld wordt verstrekt. Dat zou volgens het CDA ook een lening kunnen zijn. Die vraag prikkelde andere fracties, waaronder Onafhankelijk Delft om daar ook op door te vragen. Maar wethouder Vollebregt legde uit dat het geen bijdrage wordt die de gemeente terug kan verwachten. Het kan volgens hem gaan om een vorm in de bijdrage in de kosten die de gemeente moet maken voor bijvoorbeeld de ruimtelijke inpassing van de roeivereniging op de nieuwe locatie.

Stadsbelangen Delft liet weten de verhuizing van Laga nogal een dingetje te vinden. De partij zei niks tegen de verhuizing en niks tegen studenten te hebben, maar wel dat er een ton naar toegaat. Dat moet de gemeente volgens Stadsbelangen Delft niet doen. Onafhankelijk Delft vroeg de wethouder meer openheid te geven over de financiële bijdrage en net als het CDA vroeg OD naar de vorm van de bijdrage. Het prijskaartje en de communicatie hadden de VVD verrast. Ook de VVD wees op sportverenigingen in Delft die uit hun jas groeien en geen bijdrage ontvangen. Daarnaast zei de VVD wel te begrijpen dat de veiligheid op het water voorop staat. Voor de provincie was dat de belangrijkste reden om de oorspronkelijke verbouwingsplannen van Laga af te keuren en de vereniging te helpen bij het vinden van een alternatieve plek langs de Schie. D66 zei begrip te hebben voor de verontwaardiging bij veel partijen. Het proces verdient volgens D66 en VVD geen schoonheidsprijs en constructies waarbij verenigingen geld krijgen moeten in de visie van D66 ook niet te vaak voorkomen. De partij wilde weten hoe de raad en de omwonenden aan de Nieuwelaan worden meegenomen in het vervolgtraject.

De wethouder legde uit dat Laga zelf verantwoordelijk is voor een sluitende begroting. Het bedrag van 100.000 euro is naar zijn zeggen voldoende afgekaderd in de samenwerkingsovereenkomst. De gemeentelijke bijdrage is volgens de wethouder ook van belang, omdat die ervoor zorgt dat ook de provincie financieel bijspringt. Het streven is er volgens Vollebregt op gericht dat de gemeentelijke bijdrage niet nodig is. De wethouder kondigde aan dat hij met omwonenden over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de toekomst van de huidige locatie gaat praten. Hij stelde de commissie een voorstel in het vooruitzicht om dat ook met de raad te doen. Daarnaast verwacht de wethouder komend najaar met een update te komen over de verhuizing van Laga.

Onafhankelijk Delft, CDA, Stadsbelangen Delft, ChristenUnie en SP kondigden aan dat ze in de raadsvergadering van donderdag 11 juli wellicht moties indienen bij dit onderwerp.

Parkeren Delft

De bespreking van het Vastgestelde Bedrijfsplan 2019-2022 Parkeren in Delft van ParkerenDelft BV werd door de commissie vooral gebruikt om wethouder Stephan Brandligt ideeën mee te geven over het gemeentelijke parkeerbeleid. Over de uitvoering van dat beleid, het beheer van de parkeergarages, de parkeermeters en andere parkeerzaken, zoals het verlenen van de ontheffingen gaat ParkerenDelft BV. De gemeente is de enige aandeelhouder van dit parkeerbedrijf. In het plan beschrijft ParkerenDelft BV de plannen voor de komende vier jaar. De gemeenteraad blijft onder meer de parkeertarieven bepalen.

Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en ChristenUnie hadden om bespreking van het bedrijfsplan gevraagd, omdat ze na een presentatie tijdens een externe oriëntatie bij ParkerenDelft op 21 mei jl. nog vragen hadden voor het college. Onafhankelijk Delft stelde onder meer dat het aantal verleende ontheffingen om de binnenstad in te rijden erg hoog is: jaarlijks 85.000 dagontheffingen en ongeveer 4.500 jaarontheffingen. Onafhankelijk Delft pleitte voor een drastische verlaging en ook de duur van de ontheffing moet van Onafhankelijk Delft drastisch omlaag; van 24 uur naar 24 minuten. STIP deed de suggestie om daar dan een paar uur van te maken, zodat mensen in de binnenstad ook een ontheffing kunnen krijgen als ze verhuizen.

Daarnaast bepleitte Onafhankelijk Delft om de bezettingsgraad van de Prinsenhofgarage op te schroeven door voor bewoners de schilstraatvergunning af te schaffen. Verder zou Onafhankelijk Delft graag zien dat de website waarop parkeerzaken geregeld kunnen worden, vervangen wordt door een gebruiksvriendelijke app.

Stadsbelangen Delft sloot zich bij die opmerkingen aan en wees tevens op het signaal van de politie dat bekeuren geen zin heeft. Volgens Stadsbelangen Delft kunnen beboete weggebruikers achteraf via de website een ontheffing zonder tijdsaanduiding aanvragen. Daarnaast vroeg de fractie ook aandacht voor een aanpassing van de tarieven voor het straat- en garageparkeren. De ChristenUnie sprak vooral zijn verbazing uit over het ontbreken van drempels bij het aanvragen van een ontheffing.

Wethouder Brandligt beaamde dat het aantal ontheffingen hoog is en dat er naar gekeken wordt. Daarnaast liet hij weten dat ook het college voor het beter benutten van de parkeergarages is en dat het aan ParkerenDelft is om het gebruik van een parkeer-app mogelijk te maken.

Van de overige fracties stelde de PvdA voor om op de Oude Delft en de Coendersbuurt, waar veel boetes worden uitgedeeld, een herhaalbord te plaatsen. STIP wilde weten hoe het zit met de uitbreiding van elektrische laadpalen in de parkeergarages. GroenLinks zei het doodzonde te vinden dat er geen parkeergarage is gerealiseerd op de voormalige V&D-locatie. Het CDA liet weten verbaasd te zijn over het hoge aantal dagontheffingen. Waar andere fracties een pleidooi hielden om het straatparkeren duurder te maken en het garageparkeren goedkoper, bepleitte het CDA ook voor gevarieerde tarieven in de parkeergarages.

Wethouder Brandligt kondigde aan dat de raad daar later over kan praten als het college klaar is met een mobiliteitsplan voor de stad. Daarna komt het college ook nog met een parkeertransitieplan. Hij verzekerde de commissie dat hij alle suggesties had gehoord en dat die worden verwerkt bij het opstellen van het mobiliteitsplan.

Gasthuislaan

De commissie besloot in meerderheid aan het begin van de vergadering om de bespreking van de Burgerbrief – terugtrekking uit overleg verkeersveiligheid Gasthuislaan door te schuiven naar de vergadering van 2 juli. De fracties van Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en CDA spraken daar hun teleurstelling over uit.

Pagina opties