Tijdelijke fietsroute op Hooikade blijft open

Dit item is verlopen op 15-12-2013.
14 november 2013 – Een meerderheid van de commissie is donderdag 13 november in de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte akkoord gegaan met de keuze van het college om de tijdelijke omleiding op de Hooikade open te houden voor fietsers.

De bewoners lieten in de commissievergadering via een inspreker andermaal weten dat ze de Hooikade het liefst willen afsluiten voor het fietsverkeer. Na de kritiek van bewoners en de bespreking in de commissie voor de zomer besloot het college een verkeersonderzoek te laten uitvoeren. Daar kwam uit dat de bestaande omleiding onder meer door het gevelterras bij café brasserie Huszár en het fietssluisje onveilig was, maar met eenvoudige maatregelen wel veiliger zou kunnen. Een omleiding over het Crommelinplein en de Engelsestraat is een tweede optie, maar die kost 60.000 euro.

Het college kiest voor het openhouden van de Hooikade voor fietsers. Volgens de inspreker de goedkope oplossing. Met enkele maatregelen moet de aangepaste route veiliger worden; onder meer door het opheffen van het gevelterras van Café Brasserie Huszár en het instellen (én handhaven) van een fietsparkeerverbod aan de Hooikade. Voor de Huszár wordt als alternatieve oplossing naar een terrasboot gekeken, vertelde wethouder Milène Junius. Daarnaast wil het college het fietssluisje laten verwijderen.

Beterschap


Een meerderheid van de commissie liet weten akkoord te kunnen gaan met deze keuze, maar enkele fracties zouden liever de langzame fietsers op de Hooikade willen scheiden van de snelle fietsers die over het Crommelinplein kunnen. Zij pleiten er voor om het  fietshekje  te laten staan en met de aannemer te gaan praten over de kosten om een alternatieve fietsroute aan te leggen. De wethouder beloofde de commissie op diverse punten beterschap. Ze erkende dat het overleg met de omwonenden veel beter had moeten gaan.
De SP zei met andere fracties te willen overleggen om wellicht tot een motie te komen die in de raadsvergadering van 28 november kan worden ingediend.

Fietstunnel


Stadsbelangen Delft, VVD en Onafhankelijk Delft gaan in hun fracties het voorstel om een fietstunnel bij station Delft Zuid aan te leggen opnieuw bespreken. Zij waren niet helemaal tevreden over de manier waarop de tunnel door kosten te besparen gerealiseerd zou kunnen worden. Smaller dan gewenst en eventueel later fietshellingen aanleggen. Enkele fracties omschreven het voorstel als ingewikkeld en cryptisch. Stadsbelangen zou liever een complete tunnel in een keer aangelegd zien.  Als de fracties niet met moties komen, stelt de raad het voorstel op 28 november als hamerstuk vast.

Nieuw Delft


Het Integraal Ontwikkelingsplan Nieuw Delft 2025 was voor alle fracties reden om het college te complimenteren met de totstandkoming van dit plan dat ontwikkelaars en bouwers moet verleiden om in het Spoorzonegebied te gaan bouwen. Alle fracties hadden hun eigen vragen over de inhoud van het boekje; over parkeren van fietsen en auto’s, de betrokkenheid van de raad en de stad en de verdere uitwerking van de plannen. Stadsbelangen Delft liet weten geen bezwaar te hebben tegen Nieuw Delft als titel van het plan, maar de partij vindt die naam niet geschikt voor het nieuw te ontwikkelen stadsdeel. De VVD sloot zich daarbij aan. Het CDA merkte op dat Nieuw Delft historisch niet correct is.

Wethouder Lucas Vokurka ging uitgebreid in op de vragen uit de commissie. Hij legde uit dat de raad op 28 november een belangrijk besluit neemt door de essentiekaart uit het plan vast te stellen. Het plan stelt de ambities en kaders vast die later worden uitgewerkt in bestemmingsplannen die ook door de raad worden vastgesteld. De wethouder vertelde dat daarna gewerkt gaat worden met kavelpaspoorten met randvoorwaarden zoals parkeer- en duurzaamheidseisen waaraan bouwers gebonden zijn. Over duurzaamheid gaf hij verder nog aan dat het college er uiteraard alles aan zal doen om de wijk zo duurzaam mogelijk te laten zijn, maar dat het de markt is die de kosten moet dragen.

De naam Nieuw Delft is volgens de wethouder een keuze om het gebied in de markt te zetten. Hij ontkende dat heel het gebied in de toekomst zo gaat heten. Het is een verkoopnaam, aldus Vokurka. Met de straatnamencommissie wordt later de discussie over de naamgeving  gevoerd. De stad blijft betrokken in de uitwerking van het plan beloofde Vokurka.  Het voorstel is als bespreekpunt toegevoegd aan de raadsagenda van 28 november.

Antonia Veerstraat


Alle fracties waren positief over het bestemmingsplan Antonia Veerstraat. Het plan maakt in de voormalige school de bouw van 118 studentenappartementen mogelijk. De wens van GroenLinks om een groen dak aan te leggen wordt nog onderzocht.  De mogelijkheid om op de laagbouw een dakterras aan te leggen, wordt uit het plan geschrapt. Wethouder Pieter Guldemond stuurt hierover een gewijzigd voorstel naar de raad. Het bestemmingsplan wordt op 28 november als hamerstuk door de raad vastgesteld.

Welstandsnota


De commissie ging ook akkoord met de nieuwe welstandsnota. De nota is opgesteld omdat de
huidige toetsingscriteria ingewikkeld en beperkend zijn. Daarnaast wil het college minder regels, lagere kosten en meer overlaten aan bewoners en onze partners in de stad. De opmerkingen uit de commissie over de leesbaarheid van de nota en de openbaarheid van de vergaderingen van de welstandscommissie nam wethouder Guldemond ter harte. Hij beloofde de commissie dat de informatie over de commissie en de nota op de website van de gemeente wordt verbeterd. Het voorstel komt op de hamerstukkenlijst van de komende raadsvergadering.

Nieuwbouwplan


Een bewoner van het Museumhof maakte van het inspreekrecht op een niet-geagendeerd onderwerp gebruik om zijn ongerustheid met de commissie te delen over het nieuwbouwplan van Laga. De bewoner vreest zijn uitzicht kwijt te raken en vreest overlast van de groeiende vereniging die haar gebouw meer als sociëteit wil gebruiken. Wethouder Guldemond verwacht dat de plannen van Laga medio volgend jaar via een bestemmingsplan besproken zullen worden door de gemeenteraad.


 

Pagina opties