Thuisteelt medicinale wiet leidt tot uitvoerig debat

Dit item is verlopen op 10-06-2017.
10 mei 2017 – Een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad van Hof van Twente over het legaliseren van de thuisteelt van medicinale cannabis heeft in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 9 mei tot een uitvoerig debat met veel voors en tegens geleid.

De gemeenteraad van Hof van Twente roept in de motie het kabinet en de Tweede Kamer op om met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars, met spoed te komen tot een oplossing. De motie werd op verzoek van de fracties van D66, GroenLinks en SP ook in Delft besproken omdat de raad van Hof van Twente ook andere gemeenteraden in Nederland heeft gevraagd zich op dezelfde manier uit te spreken over dit onderwerp.

Tussenoplossing

D66 wees in het debat ook op de brief van de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus die inwoners - die zijn aangewezen op medicinale cannabis - expliciet toestemming gaf thuis maximaal vijf planten te telen. Volgens D66 zou de burgemeester van Delft dat voorbeeld moeten volgen als tussenoplossing zolang er landelijk geen oplossing is voor deze problematiek.

D66, GroenLinks en SP benadrukten dat het hen louter gaat om de groep mensen die wiet gebruiken als geneesmiddel en niet als genotsmiddel. De SP acht het noodzakelijk dat de regelgeving hiervoor veel duidelijker wordt. GroenLinks zou graag zien dat de medicinale thuisteelt wordt gelegaliseerd, omdat dat patiënten meer rust en zekerheid geeft. D66 wees ook op het risico dat patiënten die nu thuis vijf wietplanten telen, misschien geen justitiële straf krijgen maar door de verhuurder wel uit hun huis kunnen worden gezet.

Onjuistheden

De fracties werden herhaaldelijk geïnterrumpeerd door de VVD-fractie om hen te wijzen op onjuistheden. Volgens de VVD bevat de motie van Hof van Twente foute overwegingen en is het thuis telen van wiet voor medicinaal gebruik al toegestaan, maar is het een probleem dat dit medicijn niet wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Daarnaast biedt volgens de VVD de thuisteelt geen garantie voor een kwalitatief goed medicijn en geldt ook voor andere geneesmiddelen dat het beter is dat mensen die niet thuis fabriceren maar dat ze dat overlaten aan deskundigen.

De ChristenUnie sloot zich op hoofdlijnen aan bij de argumenten van de VVD en voegde daar aan toe dat de controle op thuisteelt nagenoeg onmogelijk is. Daarnaast is het volgens de ChristenUnie de vraag of patiënten die geen vergoeding krijgen voor hun cannabismedicijn financieel gunstiger af zijn als ze de planten op eigen kosten moeten telen.

Ook Stadsbelangen Delft liet weten geen voorstander van thuisteelt te zijn, omdat daarmee de drugsproblematiek niet wordt opgelost. De PvdA liet blijken wel open te staan voor de Tilburgse aanpak.

In de breedte

STIP zou het liefst zien dat de gemeenteraad van Delft de problematiek van de wietteelt in de breedte oplost. Die fractie vindt de motie van de gemeenteraad van Hof van Twente daarvoor ontoereikend. STIP kondigde aan dat de fractie in de komende raadsvergadering een motie wil indienen, waarin de raad zich uitspreekt over gereguleerde wietteelt en het college wordt gevraagd te onderzoeken wat daarvoor nodig is.

Begrip

Burgemeester Marja van Bijsterveldt zei begrip te hebben, zowel voor de wens van de Delftse fracties om deze problematiek aan te pakken als voor de motie van de raad van Hof van Twente om het rijk te vragen naar een oplossing.

Ze verzekerde de commissie dat ze daarbij het voorbeeld van haar Tilburgse collega niet zal volgen. Volgens Van Bijsterveldt kan de burgemeester de teelt niet legaliseren. Dat is aan het kabinet en de Kamer. Een nieuwe wet die daarop aanstuurt is wel goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar nog niet behandeld door de Eerste Kamer. De burgemeester vroeg de commissie die stemming af te wachten, alvorens gemeentelijke acties te starten die daarna misschien voor niks in gang zijn gezet.

Ze wees de commissie er ook op dat gelegaliseerde thuisteelt om goed toezicht vraagt. De politie heeft volgens de burgemeester laten weten er geen ruimte voor te hebben en ook toezicht en handhaving van de gemeente heeft andere prioriteiten. Ze liet de commissie weten dat als er een motie in de raadsvergadering over de legalisering wordt ingediend dat die door het college zal worden ontraden.

Alleen STIP heeft een motie aangekondigd. Enkele andere fracties lieten weten dat ze het onderwerp intern verder gaan bespreken. In de raadsvergadering op donderdag 1 juni wordt hier verder over gediscussieerd.

Zienswijze

De zienswijze van het college op de ontwerpbegroting 2018 GGD Haaglanden is door de commissie met een tekstuele aanvulling van D66 en een tekstuele aanscherping van de Fractie Van Koppen goedgekeurd. De fractie van het CDA uitte haar zorgen over de organisatorische en financiële situatie van de gemeenschappelijke GGD, maar wethouder Raimond de Prez wees op de garanties en afspraken die zijn gemaakt over de regionale gezondheidsdienst. Ook in de aanvulling van D66 wordt daarnaar verwezen. D66 wijst in haar tekst op de procedurele status van de ontwerpbegroting en het belang dat Delft hecht aan de grote aanpassingen die later dit jaar als onderdeel van het verbetertraject van de GGD zijn weerslag moeten krijgen in de aangepaste begroting voor 2018.

Presentatie

Voorafgaand aan de vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen werd aan de leden van de commissie Ruimte en Verkeer het plan gepresenteerd om de Plus-supermarkt aan de Van Foreestweg uit de breiden. Als het aan Plus Vastgoed ligt, wordt de supermarkt vergroot van 900 m² naar 1.300 m². Daarbij is het de bedoeling dat het laden en lossen inpandig gaat gebeuren en ook de omgeving wordt aangepakt. Er komen achttien parkeerplaatsen bij en de Van Persijnlaan wordt doorgetrokken. Als alle plannen via een coördinatieregeling de vergunningprocedure doorlopen, hoopt Plus in 2019 de winkeluitbreiding gereed te hebben.

De fracties van GroenLinks, Fractie Van Koppen, ChristenUnie en VVD stelden onder meer vragen over de verkeersafwikkeling en ontsluiting van het gebied rond de supermarkt, het beperken van de bouwoverlast, het groen in de buurt en de overeenkomsten met betrokken partijen en de planning van het plan. Inhoudelijk werd er nog niet over dit onderwerp gedebatteerd. Dat gebeurt volgende week dinsdag in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer.

Pagina opties