Tevredenheid in debat over kadernota Sociaal Domein

Dit item is verlopen op 11-04-2015.
11 maart 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein op dinsdag 10 maart hebben nagenoeg alle fracties hun waardering uitgesproken voor deel twee van de kadernota Innovatie Sociaal Domein 2015-2018. 

De PvdA-fractie vatte het uitgebreide debat samen met de constatering dat de koers die het college heeft ingezet om de komende jaren in Delft goede zorg en hulp op maat aan te bieden op brede politieke steun kan rekenen. In de overlegvergadering lieten de meeste fracties hun tevredenheid en betrokkenheid blijken, maar spraken ze ook hun zorgen uit.

Deel twee

De kadernota ISD 2015-2018 deel twee is het vervolg op het eerste deel van de kadernota die vorig jaar maart door de raad is vastgesteld. In deel één lag de nadruk op de uitwerking van de Sociale Visie Delft en de kaderstelling op de verschillende deelonderwerpen zoals sterke samenleving, toegang, sturing en bekostiging inclusief inkoop zorgaanbod en communicatie. In deel twee zijn deze onderwerpen concreter uitgewerkt en daarnaast zijn per decentralisatie een aantal specifieke thema’s uitgewerkt. Daarnaast bevat de nota een aanzet voor een innovatieagenda van het sociaal domein, van partners en gemeente.

Onbegaanbaar

De SP toonde zich in de eerste termijn van de overlegvergadering het meest kritisch door te stellen dat het leveren van meer zorg en hulp met minder geld niet leidt tot beter zorg en hulp. Dat is volgens de SP een onbegaanbaar pad. Andere fracties wezen op het belang van monitoren en meten van resultaten. Ook de financiële situatie van Delft kwam ter sprake. Diverse fracties, waaronder D66 en de ChristenUnie, wezen het college erop ook in het Sociaal Domein goed op de centen te letten en met name op de reserve die hiervoor is vastgesteld.

Risico’s

De VVD vroeg onder meer aandacht voor de doelmatigheid van de aangeboden hulp en zorg en het goed in beeld brengen van mogelijke risico’s. STIP was blij met het voornemen om te innoveren, maar de agenda daartoe mag concreter. Daarnaast vroeg STIP om het behoud van een laagdrempelige informatievoorziening voor jongeren. Het CDA zoomde in op preventie en stelde ook de inkoop van jeugdzorg aan de orde. De ChristenUnie zou graag zien dat de innovatieagenda wordt ingevuld vanuit de huidige situatie. GroenLinks vroeg het college welke voorzieningen regionaal en welke lokaal worden georganiseerd. Stadsbelangen vroeg en kreeg van wethouder Aletta Hekker de toezegging dat er een maandplanning met ISD-onderwerpen komt die de raad de komende tijd gaat bespreken.

Routekaart

Wethouder Raimond de Prez beaamde de opmerkingen ui t de commissie dat de innovatieagenda weinig concreet is. Hij legde uit dat die agenda een routekaart is om tot vernieuwingen in het sociaal domein te komen. Na de zomer ontvangt de raad een eerste rapportage over deze agenda. Voor de zomer beloofde hij GroenLinks een nota over dagbesteding, waarin ook wordt ingegaan op de vraag welke voorzieningen regionaal of lokaal kunnen worden geregeld. Wethouder Stephan Brandligt liet de commissie weten dat er veel aandacht is voor het opzetten van een informatiecampagne die alle doelgroepen bereikt.

Motie

Ondanks de brede steun in de commissie voor de nota gaven nog niet alle fracties een positief advies richting de raadsbehandeling van 26 maart aanstaande. Dat kwam er alleen van de PvdA, Fractie Van Koppen, Stadsbelangen Delft en GroenLinks. De ChristenUnie zei een motie te willen indienen om Delft te laten streven naar het predicaat dementievriendelijke gemeente. Wethouder De Prez sprak daar meteen zijn steun over uit en zegde toe dat Delft die titel nastreeft en gaat halen. Wethouder Hekker kon STIP niet geruststellen dat een laagdrempelige informatievoorziening voor jongeren in de huidige vorm blijft bestaan. Ook de SP en het CDA lieten weten dat ze wellicht moties indienen tijdens de raadsvergadering op 26 maart. De VVD en D66 gaan het voorstel nog in de fractie bespreken. De fractie van Onafhankelijk Delft was afwezig.

Pagina opties