Steun voor nieuwe aanpak noodhulp

Dit item is verlopen op 06-10-2018.
6 september 2018 – De fracties hebben in de overlegvergadering op woensdag 5 september van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hun steun uitgesproken voor het voorstel Hulp bij humanitaire rampen.

Dit voorstel geeft het college een mandaat om per ramp tot maximaal €25.000 aan donaties voor Giro 555 te verdubbelen, voor zover die voortkomen uit lokale initiatieven. Daarmee vervalt het mandaat uit 2009 dat het college de mogelijkheid gaf om onder voorwaarden maximaal € 50.000,- in te zetten voor humanitaire hulp.

De verlaging van het hulpbedrag riep bij enkele fracties vragen op, omdat het volgens GroenLinks de suggestie kon wekken van een bezuiniging. Tegelijkertijd was GroenLinks ook positief, omdat uit het voorstel internationale solidariteit spreekt. Ook het CDA zei belang te hechten aan solidariteit. Die fractie wilde van wethouder Bas Vollebregt weten wat de gemeente doet wanneer er een ramp is die niet onder Giro 555 valt, maar waaraan Delft wel zou willen bijdragen. Wat STIP betreft zou Delft meer kunnen doen met het aanbieden van kennis en technologische ondersteuning.

De VVD en Onafhankelijk Delft toonden zich tevreden over het voorstel, omdat het maximale hulpbedrag is verlaagd. De SP en PvdA waren daar minder gelukkig mee en de PvdA wilde weten wat de reden voor de verlaging is.

Wethouder Vollebregt legde uit dat dat bedrag is gekozen, omdat de hulp die Delft tot nu toe bij humanitaire rampen heeft geboden, binnen die €25.000,- past. Het voorstel is volgens de wethouder vooral bedoeld om als gemeente snel te kunnen handelen en in te kunnen spelen op initiatieven uit de stad. Daarnaast antwoordde de wethouder dat er ruimte is voor specifieke situaties, bijvoorbeeld als Giro 555 geen financiële hulp biedt of een hoger bijdrage aan de orde zou kunnen zijn. Dan krijgt de raad daarover een afzonderlijk voorstel.

Het voorstel is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 27 september.

Subsidieregeling                                                                                                                               

Bij de bespreking van de concept-subsidieregeling werden door fracties verschillende technische vragen gesteld. De regeling is een nadere uitwerking van de spelregels die de raad in mei heeft vastgesteld in de vorm van de Algemene subsidieverordening Gemeente Delft 2018. Om de criteria en voorwaarden beter te laten aansluiten op die verordening is een nieuwe subsidieregeling nodig.

Wethouder Martina Huijsmans beloofde de commissie dit najaar bij het bestuursprogramma meer helderheid te geven op verschillende onderdelen van de regeling. Daarnaast zegde ze toe dat dan ook duidelijk wordt gemaakt wat het onderscheid is en welke criteria gelden voor reguliere subsidies en het Fonds Delft 2040.

Rietveld Theater

De gemeente en de Stichting Theaternetwerk Delft die het Rietveld Theater huurt van de gemeente zijn in goed overleg. Met die boodschap stelde wethouder Vollebregt de commissie gerust, nadat bij sommige fracties de indruk was ontstaan dat er van overleg tussen de gemeente en het theater over de mogelijke verkoop van het pand aan het Rietveld geen sprake was. In een brief aan de raad liet het college weten dat overleg plaatsvond, maar dat de stichting afziet van koop omdat het pand te duur is. Op dit moment wordt een tweede onderzoek gedaan naar de investeringen die nodig zijn om het theater op een rendabele manier te blijven exploiteren. De resultaten daarvan zullen volgens de wethouder met de stichting worden bezien.

Voor de VVD bleef de vraag hangen of de stichting bij het afzien van koop van het pand geen marktconforme huurprijs kan worden gevraagd. Dat zou volgens Vollebregt een ingrijpende operatie voor de gemeente betekenen, omdat dan allerlei huurders van gemeentelijke panden een ander huurcontract voorgelegd moeten krijgen. Nu betalen deze een kostendekkende huur. De VVD liet daarop weten dit onderwerp verder in de fractie te gaan bespreken.

Trouwambtenaar

Aanstaande bruidsparen kunnen in Delft niet in de echt worden verbonden door bijvoorbeeld een vriend of familielid. De PvdA stelde er in de commissie een rondvraag over, omdat die fractie had gezien dat dat in andere steden wel mogelijk is. Daar kunnen vrienden of familieleden na een stoomcursus tijdelijk trouwambtenaar zijn om het huwelijk van een bevriend stel te voltrekken.

Wethouder Huijsmans liet weten dat dat in Delft voorlopig niet gaat gebeuren, omdat het college hecht aan de kwaliteit van de huwelijksvoltrekking. Die ceremonie is volgens de wethouder onder meer gebonden aan wettelijke regels. Delft biedt aanstaande bruidsparen wel de mogelijkheid om een eigen Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) mee te nemen. Daarnaast wees de wethouder op de mogelijkheid dat vrienden of familie in overleg met de trouwambtenaar een deel van de ceremonie voor hun rekening nemen, maar de huwelijksvoltrekking zelf overlaten aan de BABS.

De PvdA riep de wethouder op om eens te kijken of die informatie ook via de website van de gemeente gedeeld kan worden, omdat daar nu niets over staat vermeld. Dat beloofde de wethouder te doen.

Pagina opties