Spreekrecht wordt niet beperkt

Dit item is verlopen op 16-10-2008.

16 september 2008 - Vandaag verscheen een artikel in het AD met de kop ‘Inspraak Delftse burgers wordt moeilijker gemaakt’. Omdat het AD geen reactie had gevraagd aan het presidium of de griffie, hecht het presidium eraan om, in aanvulling op het raadsvoorstel, een aantal zaken recht te zetten en te verduidelijken in aanloop naar de commissiebehandeling vanavond.

Het AD-artikel gaat in op artikel 14 van de nieuwe Commissieverordening (Spreekrecht burgers). Uitgangspunt van de voorgestelde wijzigingen is wat het presidium tweeërlei:

Allereerst is de voorgestelde aanmeldtermijn van 48 uur bedoeld om de vergadering ordentelijk voor te bereiden. Door aanmelding vooraf kan worden geïnventariseerd hoeveel insprekers er zijn en hoeveel tijd daar mogelijk voor nodig is. Insprekers weten dan grosso modo wanneer zij aan bod komen. Bij een groot aantal insprekers kan de griffie op tijd logistieke maatregelen nemen.

Daarnaast geeft het de commissieleden de gelegenheid zich goed voor te bereiden op een gesprek met de insprekers.

Insprekers kunnen zich in de toekomst (net zoals nu) ook tijdens de vergadering aanmelden en het woord voeren. De commissie besluit ter vergadering of het in die vergadering mogelijk is, of dat een ander moment (of andere commissie) wordt afgesproken. Er is wat dat betreft geen sprake van een beperking van het inspreekrecht.

Dit uitgangspunt wordt benadrukt door het voorstel om de maximale spreektijd van drie minuten in de eerste termijn en een tot twee minuten in de tweede termijn te schrappen. Indien nodig kan het inspreken zo lang duren als de commissie nodig acht.

Door de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad per 1 november a.s. zullen burgers bovendien eerder dan nu op de hoogte zijn wat er op de agenda zal staan van de volgende commissievergadering. Immers, in de procedurevergadering stelt de commissie ook vast welke stukken zij in de volgende overlegvergadering zal bespreken. Na de procedurevergadering van een commissie weten burgers een maand van tevoren in grote lijnen welke stukken op de agenda worden geplaatst. Burgers kunnen zich dan al als inspreker bij de griffie aanmelden.

Tot slot wordt in het artikel gesuggereerd dat stukken mogelijk ‘toevallig‘ niet op het RIS zouden zijn geplaatst. Het feit dat het raadsvoorstel afgelopen weekeinde nog niet op het raadsinformatiesysteem geraadpleegd kon worden, had een technische oorzaak die gisteren is verholpen.

Het presidium heeft het raadsvoorstel voor een reactie aan het college van B en W voorgelegd. Het presidium wacht de officiële collegereactie verder af.

Tot slot wijst het presidium op het voorstel om per 1 januari a.s. met minder commissies te gaan vergaderen en zo tijd vrij te maken voor commissies om de stad in te gaan (dmv ‘externe oriëntaties’). Hierdoor zoeken raads- en commissieleden actief contact met de burgers, bedrijven en instellingen in Delft die de bekendheid en benaderbaarheid van de raad en commissies zal kunnen versterken.

Pagina opties