Sebastiaansbrug blijft voor discussie zorgen

Dit item is verlopen op 22-05-2015.
22 april 2014 – De fracties van PvdA, Stadsbelangen, CDA en SP hebben in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen op dinsdag 21 april hun ongenoegen geuit over het voornemen van het college om in een onafhankelijk onderzoek drie oplossingen te laten bekijken om de Sebastiaansbrug te vernieuwen.

In de bespreking over de voortgang van dit project en de aanleg van tramlijn 19 kwamen ook andere fracties met meerdere oplossingen die onderzocht zouden kunnen worden.

Vastgelopen project

Wethouder Lennart Harpe legde uit dat het college samen met de provincie en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een ingenieur van Gemeentewerken Rotterdam wil laten uitzoeken hoe dit financieel vastgelopen project binnen het budget vlot getrokken kan worden. De drie onderzoeksvarianten zijn: een aanpassing/versobering van het huidige ontwerp/bestek van de tafelbrug met een doorvaarthoogte van 5,5 meter), een basculebrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter en een basculebrug met een doorvaarthoogte van 5,5 meter. De resultaten van het onderzoek zouden volgens de wethouder voor het zomerreces bekend moeten zijn, waarna de raad een uitspraak kan doen over de voorkeursvariant van de drie betrokken partijen.

Eigen ideeën

Nagenoeg alle fracties lieten hun eigen ideeën horen over het voorgestelde onderzoek. Het CDA zou meer technische brugvarianten willen laten bekijken, terwijl Onafhankelijk Delft voor een vlakke brug pleitte. Ook de VVD en D66 steunden een breder onderzoek, waarbij D66 ook vroeg om zorgvuldig de randvoorwaarden in beeld te brengen. De ChristenUnie zei teleurgesteld te zijn in de brief van het college over de brug, omdat de raad niet betrokken was bij de onderzoeksvraag. Dat is, volgens die fractie, slecht voor het draagvlak en slecht voor het proces. STIP zei ontdaan te zijn en wil zo snel mogelijk een tram naar de TU en Technopolis.

IJskastvariant

Wethouder Harpe benadrukte dat hij één doel voor ogen heeft; een brug waar tramlijn 19 overheen rijdt. Het voorstel van Stadsbelangen om te laten onderzoeken wat het renoveren van de brug zou kosten, zit volgens de wethouder op onderdelen in de varianten, maar is voor de hele brug geen optie. Net als de ijskastvariant die de PvdA voorstelde.

Die fractie wil ook weten wat het kost als er voorlopig niks gebeurd met de Sebastiaansbrug. De wethouder voelde er weinig voor om die variant toe te voegen aan het onderzoeksvoorstel. In het debat tussen wethouder Harpe en de PvdA klonk het woord motie, maar uiteindelijk bleef de concrete aankondiging door de PvdA van de ijskast-motie uit. Er volgt nog een bespreking in de fractie. Ook het CDA, Stadsbelangen en SP gaan in hun fracties praten of ze tijdens de raadsvergadering op donderdag 30 april een motie indienen.

Spoorzone

De raad praat in die vergadering ook verder over de actualisatie van de business case van het Spoorzoneproject. De commissie besprak deze actualisatie samen met het voortgangsrapport over het vierde kwartaal van 2014 en de collegebrief over de bestuurlijke opgaaf. Lovend waren bijna alle fracties over het kwartaalrapport die met input van diverse fracties overzichtelijker was gemaakt. Alleen STIP zou de risico’s in de rapportage dieper uitgewerkt willen zien en Stadsbelangen pleitte voor een heldere samenvatting. Op de wens van D66 om de rapportages sneller aan te leveren, ging wethouder Harpe in door te zeggen dat het volgende rapport eind juni naar de raad komt.

Inrichting

De fracties stelden heel veel vragen over het project dat steeds zichtbaarder wordt in de stad. Ook als het gaat om de inrichting van het nieuwe gebied en daarover deelden enkele partijen hun zorgen met de wethouder. Ook op die inrichting wordt bezuinigd.

Diverse fracties spraken hun vrees uit dat het noordelijke deel in de toekomst een stuk aantrekkelijker is dan het zuidelijk deel. CDA, D66 en GroenLinks deelden het standpunt dat ze een samenhang in de kwaliteit van het Spoorzonegebied willen zien. Wethouder Harpe adviseerde de commissie om de kaders die daarvoor nodig zijn mee te geven aan het college. Het CDA zei daarover eerst in gesprek te willen met andere partijen. D66 en VVD lieten weten dit in hun fracties te gaan bespreken. Onafhankelijk Delft kondigde alvast een motie aan voor later dit jaar wanneer de raad de jaarrekening vaststelt. Die fractie wil via een motie het mes zetten in het salaris van de directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft.

Wegwerkzaamheden

Minder uitgebreid stond de commissie stil bij de analyse van de meerjarenplanning wegwerkzaamheden 2015-2016. Verschillende fracties constateerden dat dat een lange feitelijke lijst is van wat Delft nog te wachten staat aan omleidingen en wegopbrekingen. Wethouder Harpe waarschuwde dat dit en volgend jaar die omleidingen nog duidelijker te merken zullen zijn in de stad. Hij stelde de SP gerust dat daarbij ook gekeken wordt naar kwetsbare weggebruikers om ook voor hen de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Verkeersexamen

Aan het begin van de vergadering spraken D66 en SP hun ontevredenheid uit over het besluit van de politie om geen personeel meer in te zetten bij de schoolverkeersexamens. Het CDA stelde wethouder Harpe voor om contact op te nemen met Veilig Verkeer Nederland, omdat die organisatie maatschappelijke stages van scholen kan koppelen aan het verkeersexamen. De wethouder nam de suggestie over en stelde de commissie enigszins gerust dat hij ook al had gesproken met ROV Zuid-Holland over een oplossing om scholen niet te laten afhaken. Het ROV biedt kosteloos lesmateriaal en docenten voor de verkeerslessen op school aan. De wethouder beloofde dat hij de raad op de hoogte houdt als blijkt dat scholen niet meer meedoen aan het examen. Die signalen zei hij nog niet te hebben. De fractie van Stadsbelangen overweegt in de raadsvergadering op 30 april een motie in te dienen ter ondersteuning van het college richting politie.

Pagina opties