Schieoevers Noord brengt veel insprekers op de been

Dit item is verlopen op 03-08-2019.
3 juli 2019 – Schieoevers Noord, Kruisstraat 71 en de verkeerssituatie in de Gasthuislaan hebben voor het begin van de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 2 juli zoveel insprekers op de been gebracht dat de commissie besloot om de in totaal negentien insprekers meer tijd te geven om hun zegje te doen. Het aanvankelijk geplande inspreekuur werd verlengd met een half uur, zodat de insprekers met de commissieleden nog van gedachten konden wisselen.

Voorafgaand aan de bespreking van de voorstellen bestemmingsplan Tiny Houses en het aanvaarden van het MER Schieoevers Noord en het ontwikkelplan Schieoevers Noord kwamen dertien mensen aan het woord.

De gemeente Delft wil op Schieoevers Noord het huidige bedrijventerrein veranderen in een werk-woongebied. Dit is een ontwikkeling die tientallen jaren gaat duren. Hiervoor zijn een ontwikkelplan en een spelregelkader gemaakt. Dat kader moet er voor zorgen dat de ambities voor het gebied gehaald worden. Die ambities zijn: duurzame omgeving, ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid, een levendig en gemengd stedelijk gebied, goede bereikbaarheid en een gezonde omgeving. Het plan valt onder de Crisis- en herstelwet en werkt al in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Een nieuw bestemmingsplan maakt een eerste concrete ontwikkeling mogelijk; de bouw van 60 Tiny Houses aan de Vulcanusweg.

Insprekers

Jurist Laurine van Schie liet onder meer namens Octatube Holding en Hordijk Beheer weten dat zij de plannen nog niet rijp acht voor besluitvorming.  Commercieel directeur Wiggeman Roodzant van Hordijk Beheer vreest in de toekomst veel irritatie tussen bewoners en het bedrijf over geluid en geur. Hij adviseerde de commissie Schieoevers te koesteren.

Hans de Vries van belangenvereniging TU Noord complimenteerde het college voor het participatieproces, maar hij wees tevens op de noodzaak van harde procedurele afspraken. Ook Antoinette Wijffels was namens Lijm & Cultuur positief over de ambities die zijn opgenomen in de plannen voor Schieoevers Noord. Ze waarschuwde de commissie over de geluidsnormen in de plannen, waarbij niet is gekeken naar het geluid van evenementen.

Niels Nijman, directeur van Dyckerhof Basal Betonmortel; naar zijn zeggen een van de oudste bedrijven in Delft aan de Schie, sprak zijn zorgen uit over toekomst. Hij is bang dat het geluid bij laden en lossen en de piekbelasting niet te combineren zijn met wonen. Daarnaast plaatste hij vraagtekens bij het scheiden van de verkeersstromen. Dagelijks rijden er 150 betonwagens over de Rotterdamseweg van en naar zijn bedrijf. Hij riep de gemeenteraad op betrokken te blijven.

Nils-Jan Eekhout wees namens Octatube eveneens op de toenemende verkeersstromen en de geluidsnormen die wellicht in de knel komen als op het bedrijventerrein ook gewoond gaat worden. Namens de Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) deelde hij ook de zorgen van andere ondernemers in het gebied. Eekhout riep de raad onder meer op in controle te blijven en vast te houden aan de geldende milieu- en vergunde ruimte.

Mick Eekhout hield namens Economisch Platform Delft een pleidooi om de Delftse maakstarters in bijvoorbeeld de Schiehallen betaalbare bedrijfsruimte te bieden plus kansen om te groeien en zich blijvend vestigen.

René Kluft vroeg namens Festo ook aandacht voor de mobiliteit in het gebied en hij liet de commissie weten dat zijn bedrijf graag blijft meedenken over de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Zuideinde-bewoner Thom Raven hekelde het feit dat de raad een MER moet vaststellen die steunt op een bestemmingsplan dat geldt voor een klein gebied. Hij drong aan op uitstel van het ontwikkelplan en de MER.

Rogier Krabbendam waarschuwde namens VNO-NCW West dat woningbouw in de regio bedrijvigheid verdringt en dat bedrijventerreinen niet bedoeld zijn om op te wonen. Hij riep de fracties onder meer op om de bouwplannen af te stemmen met de provincie. Wolter Smit die de kring Delft van dezelfde ondernemerskoepel vertegenwoordigde, sprak juist zijn complimenten uit over de plannen, waarin in zijn visie werk en innovatieve maakbedrijven voorop staan. De Delftse ondernemerskring betwijfelt wel of de combinatie van wonen en werken een succes wordt. Smit riep de raad op zo nodig bij te sturen, controle te houden en de risico’s te managen.

Bart Duijndam deelde zijn zorgen over onduidelijke regels en kaders en de toekomstige verkeerstromen. Dat deed ook Dick Lock namens Zwatra Transport. Lock wees op de mobiliteit en de aansluiting naar de Kruithuisweg waar volgens hem nog geen goed plan voor is. Die onzekerheid maakt het naar zijn zeggen voor bedrijven ondoenlijk om plannen voor de toekomst te maken.

Debat

In het debat van de commissie toonden de fracties veel begrip voor de opmerkingen, vragen en onzekerheden die de insprekers laten horen. De VVD en ook andere partijen complimenteerden het college met het totstandkoming van het ontwikkelplan Schieoevers Noord, waarbij volgens wethouder Stephan Brandligt het zoeken was naar de balans tussen belangen en ambities. De VVD en ook STIP constateerden tevreden dat bij de ontwikkeling van het gebied werken boven wonen gaat, zoals door de raad is bepaald.

Dat de raad grip wil houden en in controle wil blijven, bleek ook in het commissiedebat en daarover werden door de fracties zorgen met de wethouders gedeeld. Het college wil onder meer een mandaat van de raad om zelf besluiten te nemen over aanpassingen binnen bepaalde ontwikkelingen in het gebied. Dat zorgde bij de VVD voor twijfel. De SP zag liever dat de raad alle zeggenschap hield en zo dachten onder meer ChristenUnie en Stadsbelangen Delft er ook over. Wethouder Brandligt verzekerde de commissie dat de raad zijn beleidsinhoudelijke bevoegdheid houdt. Het college wil volgens de wethouder het mandaat om beleids-neutrale aanpassingen uit te kunnen voeren. Hij zegde de commissie toe de raad daarover in een brief vóór de raadsvergadering van 11 juli a.s. met voorbeelden nader over te informeren.  

De fractie van GroenLinks herinnerde de commissie eraan dat de raad op het punt staat een groot besluit te namen voor Delft. Een groot gebied met zoveel ambities en met een innovatieve aanpak van de regelgeving, aldus GroenLinks. De fractie stond ook uitgebreid stil bij de monitoring van het project en de vraag hoe de raad kan sturen in de toekomst de plannen kan bijsturen. Daarbij wees GroenLinks op de aanpak bij de ontwikkelingen in de Spoorzone waar de raad nauw bij betrokken was. De herontwikkeling van Schieoevers Noord is volgens GroenLinks nog een maatje groter en ambitieuzer en moet de huidige ondernemers voor de toekomst ook zekerheden bieden. Volgens de SP zou de raad daarom voor nu alleen de het bestemmingsplan Tiny Houses moeten vaststellen en nog eens goed moeten kijken naar de MER en het ontwikkelplan. Ook het CDA wilde van de wethouder weten of het loskoppelen van het bestemmingsplan en de MER nog mogelijk was.

Wethouder Brandligt legde uit dat dat niet wenselijk is, omdat de MER gekoppeld is aan de eerste ontwikkeling in het gebied. Als de raad alleen het bestemmingsplan vaststelt en daarna wil wachten tot een volgend plan, waarvoor een MER nodig is, kan dat tot vertraging zorgen. Daarnaast lichtte hij toe dat de raad in het najaar met het college kan gaan praten over een monitoringsplan. De raad kan dan zeggen hoe ze in de toekomst over de voortgang geïnformeerd wil blijven en hoe de raad aan de knoppen kan blijven draaien. Het monitoringsplan moet over een jaar gereed zijn. Naast dat plan blijft de raad op de hoogte via voortgangsrapportages zoals die ook tijdens het Spoorzoneproject werden gemaakt.

Een ander punt waar GroenLinks op hamerde bij het college was de aanleg van een fietstunnel onder het spoor bij station Delft Zuid. Die tunnel moet volgens GroenLinks onderdeel zijn van de spoorverdubbeling en de ontwikkeling van het nieuwe station Delft Campus. Dat is volgens wethouder Martina Huijsmans niet het geval. GroenLinks drong er bij de wethouder op aan daarover nogmaals met ProRail over in gesprek te gaan.

Wethouder Brandligt beloofde de commissie dat het ingezette participatieproces waarin betrokken bewoners en bedrijven kunnen meedenken en praten over de ontwikkelingen in Schieoevers Noord wordt voortgezet. Wethouder Bas Vollebregt was blij dat onder meer Onafhankelijk Delft blij was met de plannen voor een zwembad, twee scholen en een cultuurpodium in het gebied. Volgens hem blijft en wordt Schieoevers de plek waar dat gemaakt wordt, wat in de rest van de stad wordt gedacht.

Alle partijen lieten aan het eind van het debat weten de voorstellen verder in hun fracties te gaan bespreken. De gemeenteraad neemt in de vergadering op donderdag 11 juli een besluit over de voorstellen.

Kruisstraat 71

De aanvraag van een omgevingsvergunning door ontwikkelaar Kruisstraat Delft BV voor de locatie Kruisstraat 71 was in deze commissie opnieuw aanleiding voor een debat over het bouwplan dat in de loop der jaren op veel bezwaren van omwonenden stuitte. Ook het nieuwe plan, waarin al lang geen sprake meer is van een supermarkt, zien de bewoners niet zitten. Dat lieten ze in hun inspreekminuten duidelijk merken.

Kruisstraat Delft BV dat na tussenkomst van de rechter de bouwgrond heeft kunnen kopen van de gemeente wil nu op de locatie een woonblok realiseren met vier verdiepingen dat hoger is dan de in het bestemmingsplan maximale hoogte van ruim tien meter. Zo’n vier meter te hoog, stelde Frank de Boer, bewoner van het pand Rozemarijn dat tegenover de Kruisstraat 71 staat. Ook bewoner Pieter Birnage zei dat de bewoners een probleem hebben met de vierde bouwlaag die de ontwikkelaar in zijn plan heeft opgenomen en waarvan het college heeft gezegd dat die stedenbouwkundig gezien acceptabel is. Het college neemt volgende week vrijdag volgens de kruimelregeling een besluit over de aanvraag van de vergunning.

Ook Peter Jonquière vond namens commissie Behoud Stadsschoon/Delfia Batavorum het plan te hoog en het bouwblok te massaal. En net als de omwonenden liet hij weten dat het plan met een laag minder verrekte aardig is.

Onafhankelijk Delft zei het onbegrijpelijk te vinden dat het college de ontwikkelaar op voorhand had gesuggereerd dat een vierde bouwlaag acceptabel is, terwijl dat volgens het bestemmingsplan niet zo is. Ook andere fracties, waaronder de ChristenUnie, spraken daarover hun ongenoegen uit. Zij vrezen dat daarmee een precedent wordt geschapen voor plannenmakers die in de binnenstad in de toekomst ook hoger dan toegestaan willen bouwen. Onafhankelijk Delft stelde voor dat de ontwikkelaar een woonlaag op de begane grond realiseert, zodat het gebouw lager wordt. De fractie van het CDA zou het liefst zien dat de toekomstige stadsbouwmeester zijn of haar mening kan geven over het plan. De procedure moet dan wel worden aangehouden.

De SP had geen goed woord over voor de manier waarop bewoners opnieuw de dupe dreigen te worden van ontwikkelaars die hun zin krijgen, ondanks de regels die de raad heeft vastgesteld. Volgens de SP wordt het tijd dat de gemeente de regie weer in handen neemt en dat er wordt gekozen voor de belangen van de bewoners. GroenLinks sprak zijn spijt uit dat er bij de verkoop van de grond geen bouwvoorwaarden zijn gesteld. Als een vierde woonlaag wordt overwogen, moet die volgens GroenLinks zover mogelijk naar achteren wijken. Maar het liefst zou GroenLinks, net als Onafhankelijk Delft zien dat het plan met een bouwlaag minder wordt gerealiseerd.

Wethouder Bas Vollebregt sprak over een project met een rijke historie, waarin grote stappen zijn gezet en waarbij het plan flink is aangepast. Hij ging uitgebreid in op de bezwaren tegen de bouwhoogte die in zijn ogen wel past in de omgeving. Daarnaast legde hij uit dat het college de aanvraag objectief toetst, ongeacht de geschiedenis. Hij zegde  de commissie toe dat hij de diverse suggesties om het bouwplan lager te maken gaat voorleggen aan de ontwikkelaar.

De VVD en STIP zeiden de keuze van het college te kunnen begrijpen, waarbij de VVD het college opriep aan de slag te gaan. D66 sprak over een verbeterd plan, maar pleitte ook voor een bouwlaag minder. Dat werd ook gedaan door de fracties van de ChristenUnie en PvdA. De SP kondigde aan het eind van het debat een motie aan, zodat dit onderwerp verder in de komende raadsvergadering wordt besproken.

Gasthuislaan

Naar aanleiding van een bewonersbrief besprak de commissie tot ver na middernacht ook nog de verkeerssituatie in de Gasthuislaan. De smalle gracht wordt sinds de afsluiting van de Sebastiaansbrug gebruikt als sluiproute. Bewoners uitten ook in deze commissievergadering hun bezorgdheid over de in hun ogen gevaarlijke verkeerssituaties. Henk Jansma, Stef van den Heuvel en Maya Weirauch wezen de commissieleden en wethouder Martina Huijsmans andermaal op de hard- en spookrijders en het illegaal vrachtverkeer dat een weg zoekt door de binnenstad. Weirauch pleitte daarbij voor permante oplossingen en zei namens de bewoners weinig vertrouwen te hebben in de maatregelen voor de korte termijn die het college op basis van een verkeersonderzoek wil nemen.

Uit deze verkeersveiligheidsrapportage blijkt dat er op de Gasthuislaan en bij de schoolingang op de Oranjeplantage volgens het college niet gesproken kan worden van een onacceptabele verkeersveiligheidssituatie. Om toch het veiligheidsgevoel van de bewoners te vergroten wil het college onder meer de bebording aanpassen, een roulerend smiley-bord plaatsen, gele borden met stapvoets rijden neerzetten en bekijken of in navigatiesystemen het vrachtverbod opgenomen kan worden. Met de school gaat het college de mogelijkheden bespreken om deel te nemen aan het verkeerseducatieprogramma School op Seef. Er worden fietsstrooklogo's aangebracht op de fietsstrook op de Oranjeplantage om deze duidelijker weer te geven en het ontbrekende éénrichtingsregimebord wordt geplaatst.

De fracties lieten zich kritisch uit over de voorgestelde kortetermijnmaatregelen. De PvdA zei blij te zijn met het rapport, maar acht het ook noodzakelijk dat het college en de raad lering trekken uit het proces. De PvdA wil, net als veel andere fracties, dat de Gasthuislaan wordt meegenomen in de uitbreiding van het autoluw-plusgebied en dat er een schoolzone wordt ingericht bij de school. Die suggestie werd gesteund door GroenLinks en het CDA dat eveneens het proces kritiseerde. Volgens het CDA is de les die getrokken kan worden; dat het onveiligheidsgevoel bij de bewoners niet kan worden weggenomen met een spreadsheet. Voor GroenLinks was het verkeersonderzoek niet nodig en had het college beter direct kunnen ingaan op de reacties van bewoners over de verkeersdrukte in hun straat. GroenLinks wil ook dat de Gasthuislaan op termijn autoluw wordt.  

Als het aan Onafhankelijk Delft ligt, wordt de Gasthuislaan onmiddellijk autoluw gemaakt. D66 kan zich vinden in de voorstelde maatregelen voor de korte termijn en steunde de intentie van wethouder Huijsmans om het autoluw maken van de Gasthuislaan binnenstadsbreed te bekijken. Daarin zei ze ook de suggestie van STIP te willen meenemen om het verkeer op de grachten in Delft langzamer te laten rijden. Volgens Huijsmans is het nu niet mogelijk om de Gasthuislaan nu al af te sluiten voor het autoverkeer omdat het verkeer dan een andere weg zoekt en de straat er nog niet voor is ingericht.

De SP drong, net als Stadsbelangen Delft, onder meer aan op meer handhaving in de Gasthuislaan. Dat is volgens de wethouder lastig, omdat er dan elders in de stad minder wordt gecontroleerd door politie en boa’s. Ze liet wel weten dat de boa’s de instructie hebben gekregen om vrachtwagenbestuurders aan te spreken als ze de binnenstad inrijden. De VVD zei te hopen dat de wethouder het beschadigde vertrouwen in het bestuur van de bewoners gaat herstellen door met ze in gesprek te gaan. De wethouder beloofde dat ze dat gaat doen.

Als het aan de ChristenUnie ligt voert de wethouder een jaar lang de suggesties uit die de bewoners zelf aandragen om ze een veiliger gevoel te geven in hun straat. Het CDA wilde van wethouder Huijsmans weten hoe ze de effecten van de kortetermijnmaatregelen gaat monitoren. Ze liet weten daarvoor geen nieuw onderzoek te starten maar te luisteren naar bewoners en met gezond verstand te kijken of het gevoel van verkeersveiligheid bij hen acceptabel is. Op dit moment voorzien de voorgestelde maatregelen daar volgens haar in.

De commissie sloot het debat af met de conclusie dat dit onderwerp niet verder in de raadsvergadering besproken hoeft te worden.

Doorgeschoven

In de procedurevergadering had de commissie besloten dat het voorstel Toevoegen mobiliteits hub(s) aan programma Nieuw Delft op 10 september in de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer aan bod komt. Het onderwerp Fietsparkeren Delft: voorstel uitvoeringsagenda 2018 t/m 2021 is op verzoek van Stadsbelangen Delft en een meerderheid van de commissie doorgeschoven naar de reserveavond van de commissie Ruimte en Verkeer die op dinsdag 9 juli vanaf 20.00 uur wordt gehouden.

Pagina opties